Dailės terapija vaikams – nuo proceso iki rezultato: kaip dirbti su autistiškais vaikais?

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro metu bus pristatoma teorinė dalis apie dailės terapiją ir jos principus, kaip „kitokio“ požiūrio į vaikų kūrybą ir praktinio taikymo galimybė. Bus suteiktos bazinės žinios apie vaiko ankstyvojo piešimo (dailės) dėsningumus ir pakitimus, esant raidos, autistiško spektro, emociniams sutrikimams. Ankstyvasis vaiko piešimas – tai viena pirmųjų savęs ir aplinkos pažinimo formų. Piešimas, kūrybiniai sugebėjimai, žaidimas yra sąlygotas vaiko psichofizinės raidos lygmens bei emocinės būsenos. Antroje seminaro dalyje vyks praktinis darbas, dalyviai galės patys išbandyti įgytas žinias piešdami.

Seminare bus aptariamos šios temos: skirtingos vaiko piešimo pagrindimo teorijos. Ankstyvasis piešimas ir psichofizinė raida. Judesio reikšmė. Piešimas ir kalba. Piešimas ir spalva. Piešimas ir rašymas. Piešimas ir emocijos. Žmogaus figūros piešinio aspektai. Ankstyvoji vaikų dailė dailės terapiniu požiūriu;Specialiųjų poreikių, autistiško spektro, hyperaktyviųvaikų piešimo ypatumai. Piešimo aspektai sąlygoti raidos ir emocinių sutrikimų. Raidos dailės terapija, metodinis pagrindimas ir pristatymas, kaip taikyti raidos dailės terapijos principus praktiniame darbe.
Seminarą veda dalės terapeutė soc.m. dr.Audronė Brazauskaitė, turinti ilgametę dailės terapijos taikymo patirtį, Menų terapijos centro steigėja ir vadovė, aktyvi Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos valdymo organų narė, LSMU /VDA Kauno fakulteto jungtinės antros pakopos dailės terapijos programos dėstytoja.

Seminaras būtų naudingas psichoterapeutams, gyd. psichiatrams, šeimos gydytojams, psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams bei visiems specalistams, norintiems pažinti vaikų pasaulį jų kūryboje ir padėti jiems spręsti emocinius bei elgesio sunkumus. Seminaro pradžia 2015.06.12 d. 9.30 val. trukmė 8 a.k. Kaina 50 Eur/ 172,64Lt registruojantis iki birželio 01 d.vėliau 55 Eur/ 189,90 Lt. Į kainą įtraukti pietūs kavinėje ir dvi kavos pertraukos seminaro metu bei priemonės praktiniams užsiėmimams.

Bus išduodami pažymėjimai. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija el.pastu: info@seimospsichologija.lt Telefonas pasiteiravimui:+370 646 61200 www.seimospsichologija.lt

2 proc. parama Menų terapijos centrui

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2014 m. skyrusiems paramą Menų terapijos centrui. Tikimės Jūsų paramos ir 2015 metais! Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. (prašymo forma FR0512 (2 versija)). Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

Paramos gavėjas: viešoji įstaiga „Menų terapijos centras“
Paramos gavėjo kodas: 301523775
Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius

Kviečiame mokytis DAILĖS TERAPIJOS PROGRAMOJE

Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija su partneriais VšĮ Menų terapijos centras ir VšĮ “Rastis” kviečia mokytis DAILĖS TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMOJE, trukmė 2 metai. Renkama uždara mokymų grupė, dalyvių skaičius ribotas – 16 dalyvių.

Dailės terapija – tai kvalifikuoto dailės terapeuto vykdoma sveikatinimo veikla, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Dailės terapija yra tarpdisciplininė profesija, integruojanti dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo disciplinų atitinkamus žinių ir praktikos aspektus. Ši profesija įteisinta Lietuvoje 2014-10-30 LR  Sveikatos apsaugos ministro 2014-10-30 Įsakymu Nr.V-1114 patvirtinus Profesiniai kvalifikaciniai reikalavimai meno terapeutui aprašą” (toliau – Aprašas). Programa sudaryta, remiantis profesiniais kvalifikaciniais reikalavimais dailės terapeutams, kuriuos nustato minėtas Aprašas.

BAIGUSIEMS PROGRAMĄ BUS IŠDUODAMI 400 VAL. TOBULINIMOSI DAILĖS TERAPIJOS SRITYJE PAŽYMĖJIMAI, padės įgyti meno (dailės) terapeuto profesinę kvalifikaciją pagal Aprašo 7.2. p. reikalavimus: “diplomas, patvirtinantis, kad baigta pirmosios ir antrosios pakopos meno (atitinkamai dailės ar muzikos) arba meno pedagogikos (dailės ar muzikos) studijų programa, arba medicinos studijų krypties vientisųjų studijų, arba slaugos, arba kineziterapijos, arba ergoterapijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki 2018 m. gegužės 1 d. yra išdirbęs ne mažiau kaip 3 metus meno terapeutu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei tobulinimo kursų, vykusių iki 2018 m. gegužės 1 d., pažymėjimai, patvirtinantys, kad ne mažiau kaip 400 val. tobulintasi atitinkamai dailės terapijos arba muzikos terapijos srityje”

PROGRAMA SUTEIKS teorinių žinių ir praktinių įgūdžių formuojančių specialiąsias dailės terapeuto kompetencijas ir padės formuotis dailės terapeuto profesinėms nuostatoms.

PROGRAMA SKIRTA tiems, kurie siekia dirbti dailės terapeutais sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose įstaigose bei individualiai arba nori integruoti dailės terapijos metodus savo profesinėje veikloje- tai psichologai, gydytojai psichiatrai, psichoterapeutai, kiti sveikatos priežiūros specialistai; meno pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, dailininkai.

PROGRAMA VYKS 20 SAVAITGALIŲ, vidutiniškai kartą per mėnesį. Savaitgalių datos: 1) 2015.09./5; 2) 2015.10./ 2-3; 3) 2015.10./30-31; 4) 2015.11./27-28; 5) 2016.01./29-30; 6) 2016.02./26-27; 7) 2016.03./4-5; 8)2016.04/29-30; 9) 2016.05./27-28; 10)2016.06./3-4; 11)2016.09./16-17; 12)2016.10./14-15; 13) 2016.11./11-12; 14)2016.12./2-3; 15) 2017.01/27-28; 16) 2017.02./24-25; 17) 2017.03./24-25; 18) 2017.04./28-29; 19) 2017.05./26-27; 20) 2017.06./16-17.

Vieno savaitgalio tvarkaraštis:  penktadienis 15:00 – 20:00 val. (šešios akademinės valandos), šeštadienis 09:00 –18:15 val. (dešimt akademinių valandų), viso 16 akademinių valandų. Pirmasis seminaras 2015 m. rugsėjo 5 d., įvadinis, skirtas susipažinimui, programos pristatymui, dalyvių atrankaiPaskutinis seminaras 2017 m. birželio 16-17 d., skirtas įvertinimui ir apibendrinimui.

PROGRAMOS APIMTIS 400 AKAD. VAL.:  80 akad. val. – teorinės paskaitos; 225 akad.val. – praktiniai užsiėmimai dailės terapijos uždaroje mokymų grupėje; 10 akad.val. – individualios dailės terapijos sesijos; 10 akad.val. – individualios dailės terapijos supervizijos; 15 akad.val. grupinės dailės terapijos supervizijos ; 30 akad.val. savarankiškos teorinės studijos; 30 akad.val. baigiamojo rašto darbo rengimas

PROGRAMA SUDARYTA IŠ 18 TEMŲ, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu. Sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį uždaroje dailės terapijos mokymų grupėje ir individualioje dailės terapijoje. Patirtinių mokymų metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui.

PROGRAMOS TURINYS, savaitgalių temos: Dailės terapijos istorija, teorinis pagrindas, taikymo sritys. Dailės terapija dailės istorijos kontekste./ Kūrybiškumo teorijos asmenybės teorijų pagrindu. Kūrybiškumo ir vaizduotės raida psichoanalitiniu požiūriu./ Terapinis santykis, ribos, etika, kontraktas dailės terapijoje./ Vaiko piešinio vystymasis skirtingais teoriniais požiūriais. /Sutrikimų ir negalių turinčių vaikų vaizdavimo ypatumai. Raidos dailės terapija./ Dailės terapija dirbant su suaugusiais turinčiais psichikos sutrikimų./ Vaizdinys, metafora, simbolis ir jų formavimasis bei vaidmuo dailės terapijoje./ Archetipiniai kolektyvinės pasąmonės vaizdiniai (mituose, pasakose, sapnuose ir piešiniuose) pagal analitinę psichologiją./ Fenomenologinė dailės terapija. Regėjimo ir suvokimo praktiniai tyrinėjimai vizualinėje kūryboje./ Spalva, spalvos istorija, suvokimas, psichologija./ Pojūčiai- sinestezija- jausmai- dailės priemonės- vaizdinys./ Vizualinės raiškos interpretacijos įrankiai. Piešinio analizė ir interpretacija analitinės psichologijos požiūriu. Amplifikacijos metodas. / Simbolio transformacija. Aktyvios vaizduotės metodas. Dailės terapijos procesas analitinės psichologijos požiūriu. /Individualus terapinis procesas dailės terapijoje ( geštalto psichoterapijos lauke). Grupinis dailės terapijos procesas ( geštalto psichoterapijos lauke)./ Aktyvių metodų (psichodramos) naudojimas dailės terapijoje./ Darbas su šeima dailes terapijoje./ Dailės terapeutas – žmogus ir specialistas ( profesinis identitetas).

PROGRAMOS AUTORĖS IR DĖSTYTOJOS:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė – soc. m. daktarė, dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, dailės terapeutė. Nuo 1997m. nuolat mokėsi dailės terapijos kviestinių lektorių iš Roehampton Universiteto ir Hertfordšyro universiteto (JK)programose. Turinti daugiau nei 20 metų dailės terapijos patirtį darbe su neįgaliais asmenimis. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir vadovė. 1997 m. dalyvavo įsteigiant Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijaciją (LDTTA), 2003-2010 m.-LDTTA pirmininkė, 2010-2013 m. pirmininkės pavaduotoja, 2013 m- laikinai einanti pirmininkės pareigas, nuo 2014 LDTTA tarybos narė. Dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Nuo 2013 m. VDA Kauno fakulteto dėstytoja, einanti doc. pareigas antros pakopos jungtinėje programoje DAILĖS TERAPIJA (VDA KF-LSMU). Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” autorė (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004). Nuolat organizuoja ir pati veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais turinčiais raidos, emocijų sutrikimų ir suaugusiais, siekiančiais asmenybės augimo bei savęs pažinimo. Darbe remiasi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais.
 • Rūta Lukošaitytė – 1984 m. baigė Vilniaus dailės institutą, skulptūros specialybę, nuo 1991 m. pradėjo domėtis analitine psichologija, dailės terapijos metodus pradėjo taikyti nuo 1996 m. dirbant su suaugusiais asmenimis turinčiais psichikos sutrikimų. Iki šiol dirba su suaugusiais asmenimis, dailės terapijoje remiasi analitinės psichologijos požiūriu. Nuolat kėlė kvalifikaciją dailės terapijos ir analitinės psichologijos seminaruose, kuriuos vedė minėtų sričių specialistai iš užsienio. 2014 m. baigė analitikų psichologijos studijų rengimo programos propedeutikumo pakopą ir tęsia diplomo kandidatės studijas C.G.Jungo institute, Kusnacht, Šveicarija. 2005-2014 m. aktyviai prisidėjo prie dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje, dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse. Nuo 2013 metų dėsto jungtinėje LSMU ir VDA KF antros pakopos programoje DAILĖS TERAPIJA. LDTTA pirmininkės pavaduotoja (2003-2010 m.), pirmininkė (2010 – 2013 m.).
 • Dovilė Jankauskienė - psichologė, dailės terapeutė. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir administratorė, Lietuvos geštalto asociacijos, Psichodramos draugijos ir Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė.  Organizuoja  ir veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais turinčiais raidos, emocijų ir elgesio sutrikimų, veda dailės saviraiškos užsiėmimus. Konsultuoja suaugusius ir šeimas. Savo darbe naudoja dailės terapijos, psichodramos, geštalto psichoterapijos  metodus.  LDTTA pirmininkė nuo 2014 iki 2018.

KAINA: visos programos 400 akad.val. kaina vienam asmeniui 2850 Eurų (9840,48 litų (24,6 Lt /1 val. – 7.12 Eur/1val.). Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo priemonės ir medžiagos, kavos pertraukos mokymų metu, pažymėjimai.

APMOKĖJIMO BŪDAI:

 • Nurodytą programos kainą reikia sumokėti per 4 kartus dalimis po 712,5€
 • Pirmas mokėjimas iki 2015-09-15 , šis mokėjimas patvirtina dalyvavimą programoje
 • Antras mokėjimas iki 2015-12-31
 • Trečias mokėjimas iki 2016-06-01
 • Ketvirtas mokėjimas iki 2016-12-31

REGISTRUOTIS IR PASITEIRAUTI galima telefonu +37065292081; +37065099875; +37060600088 arba elektroniniu paštu   dtprograma@gmail.com

Kviečiame dalyvauti dailės terapijos vasaros mokykloje

Menų terapijos centras kviečia dalyvauti dailės terapijos vasaros mokykloje „METAFORŲ KALBA  DAILĖS  TERAPIJOJE“. Dailės terapijos vasaros mokykla vyks liepos 8-12 dienomis, 2015 m., Vilniaus širdyje, šalia Katedros, Šv. Kryžiaus namų Socialiniame centre.

KAM?

 • visiems, kurie domisi asmenybės vidinio pasaulio raiška kūryboje bei asmeniniu augimu kūrybiniame procese;
 • specialistams, kurie taiko savo darbe dailės terapijos metodus ir siekia profesinių kompetencijų gilinimo bei asmeninio dailės terapijos patyrimo: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams

KAS? Programą sudaro 5 pagrindinės temos, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais.

DT vasaros mokyklos turinys (tikslus tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau):

 • 1diena /Dailės terapija ir metaforos. Metaforinės raiškos įvairovė dailės terapijoje
 • 2 diena/ Metaforos, laisvosios asociacijos, simbolis dailės terapijoje
 • 3 diena/ Pojūčiai (rega, uoslė, klausa, lyta), sinestezija dailės terapijoje
 • 4 diena/ Sapnų interpretacija dailės terapijoje
 • 5 diena/ Šešėlio metafora pasakose ir interpretacija dailės terapijoje

KODĖL? Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, metaforomis nei žodžiais.  Dalyvavimas dailės terapijos vasaros mokykloje „METAFORŲ KALBA  DAILĖS  TERAPIJOJE“ -  tai puiki proga gilinti dailės terapijos kompetencijas, žinias, mokytis dailės terapijos metodų asmenino patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Galų gale, tai puiki galimybė suteikti laiką sau piešiant bei kuriant.

KAIP? Šiuose užsiėmimuose mokėjimas piešti nėra būtinas. Skatinamas nuoširdus ir spontaniškas dalyvavimas.

 • Dailės terapijos vasaros mokyklos lektorės ir vadovės: dr. Audronė Brazauskaitė, Dovilė Jankauskienė, daugiau apie lektores http://www.menuterapija.lt/specialistai/
 • Nakvynės galimybės Šv. Kryžiaus namuose, kreiptis į seserį Dalią, reikia sakyti, kad esate šio renginio dalyvė/is. Nakvynės vietų skaičius ribotas, todėl kambario rezervaciją būtina atlikti iš anksto. Sesuo Dalia mob. 869931926
 • DT vasaros mokyklos kaina: 210 Eur , į kainą įskaičiuotos visos darbo priemonės, kavos pertraukos, dalyvio pažymėjimai (40 val.).

Dalyvių skaičius yra ribotas, dalyvaus daugiausia 16 dalyvių. Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50%  kainos į MTC sąskaitą. MTC rekvizitai: Įmonės kodas: 301523775  ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB   Banko kodas: 73000 . Sumokėjus registracijos mokestį, prašome el. Paštu menuterapija@gmail.com  atsiųsti pavedimo kopija, parašyti savo vardą/pavardę, profesija, miestą.

Pasikeitus galimybėms dalyvauti renginyje ir apie tai informavus iki birželio 01 d, avansinis mokestis bus grąžinamas. Priešingu atveju mokestis nebus grąžinamas. Tel. pasiteiravimui    865292081 (Audra)