K?rybin?s dirbtuv?s suaugusiems UŽ SPALVINIMO KNYGELI? RIB?

K?rybin?s dirbtuv?s suaugusiems „UŽ SPALVINIMO KNYGELI? RIB?„ su  DR. AUDRONE BRAZAUSKAITE  - tai k?rybiško m?stymo, ži?r?jimo „kitu kampu“ metafora, tai pasitik?jimas savimi, „aš galiu sukurti pats/pati“, pasitik?jimas savo id?ja, savo pasirinkimu. Suprantu, kad yra žmoni?, kuriems b?tent tokio pasitik?jimo tr?ksta. Tod?l šioje grup?je si?lysiu dail?s raiškos b?dus, kurie skatint? žengti savarankiško piešinio link. Tikslas: „išdr?sti peržengti spalvinimo knygeli? ribas“- išdr?sti kurti savarankiškai, atrasti piešimo malonum?, piešimo proces? naujai, „kaip pamiršt? sen?“, piešiant lavinti k?rybiškum?, m?stym?, refleksij?. Priartinti dail?s k?ryb? kasdienyb?je, atrasti savo prigimtin? k?rybiškum?, kaip išminties ir daugelio atsakym? resurs?, integruoti ši? veikl? savo kasdieniame gyvenime. Šiuose užsi?mimuose skatinsiu spontanišk?, intuityvi? tapyb?, kur siekiama ?siklausyti ? save „?ia ir dabar“, visi pasirinkimai yra tinkami– šiai veiklai mok?jimo piešti nereikia. Tokiuose užsi?mimuose gali dalyvauti visi.

Kvie?iu dalyvauti tuos, kas:

 • nori piešti, bet nedr?su prad?ti
 • m?gsta piešti, bet n?ra laiko
 • nori save pažinti naujai
 • nori save pažinti giliau
 • nori save pamatyti kit? akimis
 • nori atsipalaiduoti k?ryboje

Susitikimuose tapysime, lipdysime, kursime, piešime, rašysime refleksinius užrašus ir dalinsim?s patirtimi dalyvi? grup?je. Bus skatinama intuityvioji, spontanin? tapyba, skirtas laikas refleksijai – rašymui apie asmenin? k?rybinio proceso patyrim?, taikoma dail?s terapija, siekiant gilesni? ?žvalg?. Teoriškai ir moksliškai yra pagrindžiama, kad b?tent tokia k?rybinio proceso seka (k?rybinis veiksmas, refleksija, ?vardijimas) stiprina savivok?, sav?s pažinim?, pasitik?jim? savimi, s?moningum? ir, be abejo, k?rybin? m?stym?. Toks k?rybinis procesas yra kaip tiltas tarp asmens vidinio ir išorinio pasaulio ir yra galimyb? integruoti nesuvoktus jausmus.

Pastaruoju metu esu davusi ne vien? interviu apie spalvinimo knygeles suagusiems. Sužinojau, kokios jos yra populiarios šiuolaikin?je visuomen?je, netgi prilyginamos terapijai. Man ?domu buvo m?styti apie tai: viena vertus tai rodo asmens prigimtin? poreik? kurti, atsipalaiduoti, „sustoti“ nuolatiniame b?gime. Kita vertus, rodo polink? rinktis šablonus, klišes, jau sukurt? standart?. Be abejo, taip grei?iau ir saugiau… Bet tuo pa?iu prarandami svarb?s k?rybinio proceso aspektai: susid?rimas su išš?kiu sukurti savarankiškai ir taip patirti vis? spektr? išgyvenim?, visapusiškai tobul?ti.. Mano nuomon? šiuo klausimu galima perskaityti ?ia .
Šie mano apm?stymai ir pasisakymai paskatino susiformuoti alternatyviai k?rybinei id?jai – užsi?mim? ciklui UŽ SPALVINIMO KNYGELI? RIB?.

 • Numatoma kad iki 1 val vyks k?rybinis darbas, iki 45 min. vyks refleksini? užraš? rašymas, iki 1 val vyks bendras pasidalinimas rate. Svarbu žinoti, kad bendrame rate dalyviai dalinasi laisvanoriškai. Viso 1 užsi?mimo trukm? iki 3 val.
 • Numatomi 10 susitikim?.  Užsi?mimai vyks ketvirtadieniais nuo 18.00 val. 1 užsi?mimo kaina su dail?s raiškos priemon?mis yra 30 eur.
 • Užsi?mimai vyks Men? terapijos centre, adresas: Žemait?s verslo centras, Žemait?s g. 21, Vilnius (2 ??jimas, 3 aukštas su liftu)
 • Viet? skai?ius ribotas.
 • Registracija vyksta el paštu menuterapija@gmail.com . Registracija patvirtinama, pervedus 1 užsi?mimo mokesti 30 eur ? MTC s?skait?. Likusi suma mokama visa arba dalimis.

Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”
?mon?s kodas: 301523775
B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000

Audron? Brazauskait?, soc. m. daktar?, dail?s terapeut? – dail?s terapeuto profesijos pradinink? LT (kvalifikacija suteikta Lietuvos dail?s terapijos taikymo asociacijos), dailinink?, dail?s mokytoja ekspert?, Viešosios ?staigos Men? terapijos centras steig?ja ir vadov?, LSMU Reabilitacijos klinikos antros pakopos programos “Dail?s terapija” lektor?. Lietuvos dail?s terapijos taikymo asocijacijos (LDTTA), 2003-2010 m. pirminink?, o nuo 2010 m. tarybos nar?. Dirba darbo grup?se d?l dail?s terapeuto profesijos reglamentavimo Lietuvoje. Knygos “Vaik? dail?s terapinis aspektas” (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) autor?, analitinio metodinio leidinio “Modernaus meno socialin? reikšm?: meniniai – socialiniai performansai”, (Vilnius: Men? terapijos centras, 2015) viena iš autori? ir sudarytoj?.