Šeimoms

Men? terapijos centre organizuojami dail?s užsi?mimai šeimoms – mamos (ar t??io) ir vaiko grup?, teikiama psichologo konsultacija šeimoms.

 

 

 

MAMOS (T??IO) IR VAIKO GRUP?20160512_08d

Užsi?mim? metu vaikas ir mama (t?tis) kartu kuria ne tik piešin?, skulpt?r?, bet prasming? tarpusavio ryš?. Abu kartu išgyvena ?vairias emocijas, mokosi pasakyti kas patinka, o kas ne. Mokosi priimti vienas kit? ir džiaugtis buvimu kartu.

Kurdamas kartu su t?vais j?s? vaikas tur?s galimyb? gauti taip reikaling? vis? d?mes?, kurio nereikia dalintis su mamos telefonu, darbu, televizoriumi, broliu. K?ryba atpalaiduoja, skatina spontaniškum?, tod?l pasyv?s ir uždari vaikai tampa dr?sesni, daugiau bendraujantys, o  nerimastingi ir sunkiai nuo t?v? atsiskiriantys –  daugiau domisi bendraamžiais, lengviau ?sijungia ? ikimokyklinio ugdymo grupes. Vaikas mokysis ne tik b?ti kartu su t?vais, bet ir saugiai atsiskirti, steb?damas kitus vaikus, piešdamas kartu su jais.

Dail?s saviraiškos metu ?vairios meno priemon?s yra kaip žaislai su daugybe galimybi?. Jos pilnos atradim? džiaugsmo (pvz. sumaišyti spalvas), galimybi? (pvz. nulipdyti daug saldaini? ir vaišinti kitus), suk?rimo kažko naujo arba vis kartoti m?gstam? veiksm? (pvz. daužyti mol?).

Dail?s priemon?s kaip neišbaigti žaislai leidžia vaikams ne tik kartoti savo m?gstamus veiksmus ir judesius (taip vaikas mokosi), bet ir daryti kažk? naujo (taip vaikas kaupia nauj? patirt?). Ir visi tai darys skirtingai, unikaliai, bet visi sukaups patirt?, kas nutinka, kai sumaišai gelton? ir m?lyn? spalvas. Užsi?mimuose bus naudojamos ?vairios dail?s priemon?s: molis, dažai, skirting? dydži? popierius ir kt.

Laikas praleistas kartu su vaiku yra auksinis, nes tai yra b?tina s?lyga augti harmoningai asmenybei.

Dail?s saviraiškos, naudojant dail?s terapijos metodus, užsi?mimai šeimai vyks antradieniais nuo 18.00 val. Grup?je dalyvauja 2 šeimos ir daugiau. Užsi?mimai vyksta vien? kart? per savait?, vienas užsi?mimas trunka 1 val.

Grup?s kaina: 10 užsi?mim? 150€. Užsi?mim? pradžia ( kai grup?je mažiausiai dvi šeimos) – rugs?jo 19 d. Pirmas mok?jimas iki rugs?jo 19 d 75€, kitas mok?jimas iki spalio 24d.

Grup?s vadov?: Dovil? Jankauskien? https://www.menuterapija.lt/specialistai/

 

 

PSICHOLOGO KONSULTACIJA ŠEIMOMS

Psicholog? Dovil? Jankauskien? teikia psichologo konsultacijas t?vams ir vaikams. Konsultacij? metu naudojami dail?s ir žaidim? terapijos metodai.

Ko gali tik?tis šeima po terapini? susitikim??

  • Pasikeis bendravimo stilius, išmoks kurybišk? reagavimo b?d?.
  • Did?s vienas kito supratimas.
  • Šeimos nariai aiškiau suvoks savo viet? ir misij? šeimoje.
  • Išmoks reikšti savo jausmus, neskaudindami kit?.
  • Mok?s išreikšti savo l?kes?ius ir norus, kitiems šeimos nariams.
  • Šeima išmoks geriau palaikyti ir paremti tuos šeimos narius, kuriems to reikia.

Pirmas susitikimas. Jo metu suaugusieji šeimos nariai papsakoja, kas jiems yra sud?tinga, koki? jie mato vaiko ar šeimos problem?. ?sigarsinus problem?, ji suformuluojama, visiems tampa aiškus klausimas, ? kur? reikia ieškoti atsakymo. Prie vaiko suaugusieji  niekada nekalba apie j? kaip “problem?”.

Antras susitikimas. Dalyvauja visi šeimos nariai, kuriems tas klausimas ar problema svarb?s. Susitikimo metu kartu žaidžiama. Gali b?ti k?rybiniai – vaizduot?s (namai, darželis, mokykla, kelion?, ligonin? ir pan.) , stalo, jud?jimo žaidimai ar k?rybin?s užduotys (nupiešti, nulipdyti, pastatyti ir t.t.). Po žaidimo visi dalyviai pasidalina savo jausmais, patyrimu, norais. Žaidimas veikia terapiškai, jo metu lengviau išleisti susikaupusius jausmus, suprasti kokia šeimos sistema, kam šeimoje iš tikr?j? kažko tr?ksta. Žaidimo metu galima eksperimentuoti, si?lyti ?vairias situacijas, keistis rol?mis. Skiriami nam? darbai.

Tre?ias susitikimas. Kartais yra b?tinyb? pasikalb?ti tik su t?vais – kas vyko, k? jie pamat?, k? suprato. Jei tokios b?tinyb?s n?ra, užsi?mimas vyksta su visa šeima.

Ketvirtas susitikimas. Vyksta susitikimas tik su t?vais, kurio metu išsakomi, kokie poky?iai vyksta ar nevyksta, pasidalinama išgyvenimais, jausmais. Jei šeima jau?iasi sustipr?jusi ir galinti spr?sti savo klausimus susitikimai užbaigiami, jei yra poreikis užsi?mimai prat?siami toliau. Užsi?mim? metu, išryšk?jus, kad yra sunkumas ar problema kokioje nors poroje pvz., mama – s?nus, t?tis – dukra, mo?iut? – an?kas, mama – t?tis ir pan., galimas k?rybinis darbas su problemine pora.

Comments

comments