Archyvas – stovyklos

Vasaros stovykla “Mano slaptas šaltinis”

Vasaros atostogos – puiki proga laik? skirti tik sau, pails?ti bei pasisemti nauj? impuls?, k?rybini? id?j? savo asmeniniam, dvasiniam bei profesiniam augimui.

MEN? TERAPIJOS CENTRAS KVIE?IA DALYVAUTI II-OJE PATYRIMIN?JE DAIL?S TERAPIJOS VASAROS STOVYKLOJE „MANO SLAPTAS ŠALTINIS“, 2013.

Dail?s terapijos stovykla vyks rugpj??io 12– 15 dienomis Paberž?je, istorin? bei dvasin? Lietuvos paveld? menan?ioje vietov?je (K?daini? rajono šiaur?je, 32 km ? šiaur? nuo K?daini? ir 43 km nuo Panev?žio) – tai T?vo Stanislovo buvusi tarnyst?s vieta, yra surinktas jo liturgini? r?b? ir reikmen? muziejus, 1863 met? sukilimo muziejus, medin? Paberž?s Šv?. Mergel?s Marijos Apsilankymo bažny?ia (pastatyta 1859 m.) – tai ypatinga vieta, kuri? b?tina aplankyti.

KAM? Patyrimin? dail?s terapijos vasaros stovykla “Mano slaptas šaltinis” skirta:

 • visiems, kurie domisi asmenyb?s vidinio pasaulio raiška k?ryboje bei asmeniniu augimu k?rybiniame procese;
 • specialistams, kurie taiko savo darbe dail?s terapijos metodus ir siekia asmeninio dail?s terapijos patyrimo.

KAS? Kvie?iame dalyvauti jau antroje patyrimin?je dail?s terapijos vasaros stovykloje “Mano slaptas šaltinis”. Dalyvavimas šioje stovykloje – tai puiki proga mokytis dail?s terapijos metod? asmenino patyrimo b?du,sudaromos s?lygos asmeniškai patirti dail?s terapijos poveik?. Stovyklos kurs? sudaro 9 praktiniai užsi?mimai (viso: 36 ak. val.), kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?žvalgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios užduoties poveik? klientui. Bus išduodami Men? terapijos centro dail?s terapijos praktinio patyrimo pažym?jimai, viso: 36 val.

Dail?s terapija (DT) yra men? terapij? kryptis, psichoterapijos forma, kur dail? taikoma kaip pirminis komunikacijos b?das. Dail?s terapijoje k?rybinio proceso tikslas yra ne sukurti graž? paveiksl?, bet dail? naudoti, siekiant kliento (individo ar grup?s) fizin?s, psichin?s, socialin?s sveikatos ir gerov?s stiprinimui. DT proceso pagrindas – tai k?r?jo, meninio produkto ir dail?s terapeuto s?veika. Daugiau skaitykite ?ia.

KOD?L? Dail?s terapinis procesas pagr?stas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai b?dami pas?moningos kilm?s, gali b?ti grei?iau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. DT metodai yra susij? su kiekviename žmoguje gl?din?iu sugeb?jimu projektuoti savo vidinius konfliktus ? vizualines formas. Moksliškai ?rodyta, kad menin? veikla lavina dešiniojo smegen? pusrutulio galimybes-intuicij?, emocin? intelekt?, k?ryb?, o tai yra k?rybinio m?stymo pagrindas. Dalyvavimas dail?s terapiniame procese- tai galimyb? atverti “lang?” ? savo vidin? pasaul?, spalva ir meno formomis ?k?nyti savo jausmus, nuotaikas; tai galimyb? pamatyti save naujai bei priimti save vis?, tai galimyb? tapti labiau emociškai stabilesne, s?moninga bei atsakinga asmenybe. Gal? gale, tai puiki galimyb? suteikti laik? sau piešiant bei kuriant.

KAIP? Šiuose užsi?mimuose mok?jimas piešti n?ra b?tinas. Skatinamas nuoširdus ir spontaniškas dalyvavimas. Užsi?mimo pradžioje, vykstant „apšilimui“, pristatoma ir aptariama užduotis, supažindinama su turimomis medžiagomis (dažai, pieštukai, molis ir kt.), kaip jomis naudotis. Apie vien? valand? vyksta k?rybinis procesas. Po to grup?s nariai pristato savo k?rinius ir dalinasi patyrimu.

Bus išduodami Men? terapijos centro dail?s terapijos praktinio patyrimo pažym?jimai (viso: 36 val.)! Stovykloje užsi?mimus ves vadov?s: Dr. Audron? Brazauskait? ir Dovil? Jankauskien?. Dr. Audron? Brazauskait? Jums praves 5 praktini? užsi?mim? cikl? “Pasaulis manyje šiandien”, o Dovil? Jankauskien? praves 5 praktini? užsi?mim? cikl? “Sav?s – vis naujo stebuklo atradimo nuotykis”.

Stovyklos strukt?ra:

 • dalyvi? skai?ius ribotas;
 • darbas vyks nedidel?se grup?se;
 • visos stovyklos kaina: 500 Lt (?skai?iuotas apgyvendinimas, maitinimas du kartus per dien?, visos stovyklos programa, reikiamos priemon?s užsi?mim? metu, dalyvio pažym?jimas);

Gyvenimo s?lygos – asketiškos, tai klebonijos kambariai, kuriuose stovi lovos su jaukiomis rank? darbu siuvin?tomis antklod?mis. Tai tikrai ne „4 žvaigždu?i? Turkijos kurortas“materialine prasme, bet „7 žvaigždu?i? dvasinis konfortas“. Tokios s?lygos puikiai tinka vidinei kontempliacijai ir darbui su savimi.

 • gyvensime po 2, 3 ar 5 žmones kambaryje – yra patogios lovos ir patalyn?, ta?iau užvalkalus patalynei reikia tur?ti savo;
 • yra karštas vanduo, dušas ir tualetas – lauke;
 • netoliese gyvenamo pastato teka upelis – tai neapsakomai maloni galimyb? kiekvien? ryt? basomis pabraidyti ir dar žvaliau prad?ti dien?.

Registracija vyksta: tel.: 8652 92081; el.p.: menuterapija@gmail.com. Registracija bus patvirtinta pervedus 50 % visos stovyklos sumos ? VŠ? Men? terapijoscentro a.s.: LT25 7300 0101 0576 9667. Laukiame J?s? laišk? ar skambu?i?!

 

 

 

K?rybin? stovykla šeimai Kernav?je

?gyvendinkite savo svajon? k?rybiškai ir smagiai leisti vasaros atostogas kartu su visa šeima!

MEN? TERAPIJOS CENTRO K?RYBIN? STOVYKLA ŠEIMAI “STEBIU – KURIU – BENDRAUJU” vyks 2013 m. liepos 15 – 19 dienomis “Kernav?s Bajoryn?je“ (Kernav?).

Stovyklos programos veikla – akcentuojanti k?rybin? saviraišk?, asmenyb?s augim?, tarpusavio santyki? gerinim? – yra tinkama ir mažiems vaikams, ir paaugliams, ir suaugusiems. Mums svarbi visa šeima!

Mes tikime neišsemiamomis asmens galimyb?mis, dvasiniu, psichologiniu,fiziniu atsinaujinimu. Daugelis m?s? siekiame fizin?s ir dvasin?s harmonijos. Na,o laim? ir pilnatv? galime patirti atradus ir pritaikius prigimtinius savo gabumus ir talentus. Juk kiekvienas m?s? esame „kažkam“ talentingas! Ar pagalvojote, kad „meno“ surasti savo talent? ir j? pritaikyti galime mokyti savo atžalas nuo vaikyst?s ir tokiu b?du „padovanoti“ jiems laiming? ateit??

Stovyklos metu vyks k?rybin?s saviraiškos bei men? terapij? metod? taikymas (šokis – judesys – muzika – dail? – pasaka), atsipalaidavimo, d?mesio susikaupimo, vaizduot?s ir intuicijos lavinimo pratimai bei žaidimai. Vis? lauks netik?tos pramogos, k?rybos džiaugsmas ir nauji draugai!!!

Stovyklos kaina šeimai:

 • Dviej? asmen? šeimai – 1200 Lt
 • Trij? asmen? šeimai – 1650 Lt
 • Keturi? asmen? šeimai – 2000 Lt
 • Penki? asmen? šeimai – 2500 Lt

? stovyklos kain? ?skai?iuotas apgyvendinimas, maitinimas, stovyklos programa šeimai (praktiniai užsi?mimai ir paskaitos), visos užsi?mim? metu reikiamos priemon?s. Bendra stovyklos kaina šeimai priklauso nuo šeimos nari? skai?iaus, nuo stovyklaujan?i? vaik? skai?iaus, nuo gyvenimo s?lyg? ir maitinimo pasirinkimo.

Trumpai apie stovykl?. 5 dienas leisite ramiame ir jaukiame gamtos prieglobstyje – Kernav?je. Gyvensite šiuolaikiškai ?rengtuose kambariuose, tenkinan?iuose ?vairius šeim? poreikius. Kokybiškai ir skaniai maitinsit?s tris kartus per dien? “Kernav?s Bajoryn?s” restorane. K?rybiškai leisite laik? – vyks k?rybin? programa ir suaugusiems, ir vaikams, ir visai šeimai – kiekviena diena bus užpildyta muzikine ir dailine saviraiškos veikla. Tur?site puik? laisvalaik? gamtoje (maudyn?s, laužas, pasivažin?jimas dvira?iu, žaidim? aikštel? vaikams).

Pamiršite organizacinius r?pes?ius – nereik?s galvoti nei apie veiklos organizavim?,
nei apie maisto gaminim?. K?rybiškai leisite laik? nedidel?se grupel?se, kuriose visos pateiktos vadov? užduotys bus pritaikytos pagal vaik? amži? ir nereikalaus speciali? menini? žini? ar ?g?dži?.

Stovyklos vadovai – kvalifikuoti savo srities specialistai. Registracija vyksta tel.: 869918310, 8 652 92081; ir el.p.: menuterapija@gmail.com

Registruojantis svarbu nurodyti pageidaujan?ios stovyklauti šeimos dyd? (kiek joje suaugusi? ir kiek vaik?), nurodyti vaik? amži? bei specialiuosius j? poreikius, jei toki? yra. Taip pat – pageidavimus d?l apgyvendinimo (keli? viet? kambaryje pageidaujate gyventi, sve?i? namuose ar r?stinio namo dalyje.). Registracija bus patvirtinta pervedus 50 % visos stovyklos sumos (?skai?iuojant stovyklos programos kain? ir apgyvendinimo paslaugas) ? VŠ? Men? terapijos centro a.s.: LT25 7300 0101 0576 9667. Iki pasimatymo stovykloje!

 

 

 

Dienos stovykla vaikams

J?s? vaikams prasid?s ilgai lauktos vasaros atostogos, ta?iau J?s kasryt? vis dar tur?site skub?ti ? darbus. Ar jau pagalvojote, k? tuo metu veiksJ?s? atžalos? Mes si?lome Jums puiki? išeit? – k?rybin? stovykl? Vilniuje. Stovykla “STEBIU – KURIU – BENDRAUJU” vyks birželio 11-15 dienomis.

Renkama 6 -11 m. amžiaus grup?. Vien? grup? sudarys iki 10 vaik?, su kuriais dirbs 3 specialistai. Vadovai – patyr? savo srities specialistai (dailinink? pedagog? Jolita Sk?ryt?, psicholog? Dovil? Jankauskien?, dailinik? pedagog?, judesio terapeut? Raima Drasutyt?).

Trumpas stovyklos programos aprašymas. Stovykloje d?mesys skiriamas vaik? pastabumo, k?rybinio m?stymo ir k?rybin?s raiškos lavinimui. Menin?s veiklos naujumas – men? terapijos metod? taikymas, organizuojant k?rybin? proces?.

Tai skatina vaik? geriau suvokti savo individualum? ir socialum?. Kiekviena diena bus užpildyta muzikin?s ir dailin?s saviraiškos veikla. Vyks ?vairi? k?rybini? terapij? (šokio – judesio – muzikos – dail?s), atsipalaidavimo, d?mesio susikaupimo, vaizduot?s ir intuicijos lavinimo pratimai bei žaidimai. Vis? užsi?mim? metu bus lavinama vaik? vaizduot?, d?mesys, smulkioji ir stambioji motorika, koordinacija, erdv?s poj?tis, sensoriniai poju?iai ir socialiniai ig?džiai.

K?rybiniai užsi?mimai vyks:

 • Gamtoje: vaikai susipažins su apylink?mis, steb?s aplink?, vaizduos gamtos bei savo nuotaikas (pieš, tapys, eskizuos).
 • Vilniaus dail?s galerijose, muziejuose: vaikai nagrin?s eksponuojamus meno k?rinius, ieškos tem? aktualumo ir visus ?sp?džius išreikš savo piešiniuose.
 • MTC patalpose: vaikai žais k?rybinius žaidimus, pieš ir tapys, susipažins su ?vairiausiomis dail?s technikomis. Muzikuos ir improvizuos skirtingais muzikos instrumentais.

Vis? lauks netik?tos pramogos, k?rybos džiaugsmas ir nauji draugai!

Stovyklos mokestis – 450 Lt (? ši? sum? ?skai?iuotos visos reikiamos medžiagos ir priemon?s bei instrumentai; ?traukti visi užsi?mimai, kuriuos ves patyr? savo srities specialistai; ?skai?iuotas maitinimas vien? kart? dienoje (piet?s) bei užkandžiai pertrauk? metu). Viet? skai?iusribotas.

Registracija vyksta tel.: 868696070 arba 865099875; el.p.: menuterapija@gmail.com

Comments

comments