Suaugusiems

INDIVIDUALI DAIL?S TERAPIJA skirta individualiam asmeniui tai individualus kliento ir dail?s terapeuto darbas, paprastai vyksta kart? savait?je tuo pa?iu laiku su tuo pa?iu dail?s terapeutu. Tokiame dail?s terapijos procese visas d?mesys yra skiriamas darbtui su kliento asmeniška emocine bei gyvenimiška patirtimi. Šiame procese spalva, linija, skirtingomis dail?s formomis bei priemon?mis ?k?nijami jausmai, išgyvenimai, visa, k? sunku ?vardinti žodžiais. Nereikia b?ti talentingu dail?je, kad pajustum?te dail?s terapijos naud?. Sukurti dail?s vaizdiniai pad?s sav?s pažinimo, pri?mimo, psichoterapiniame procese. Dail?s terapija padeda išgyventi ankstyv?sias traumas, palengvinti fizin? ar dvasin? skausm?, valdyti ir kontroliuoti emocij? raišk?, geriau save pažinti bei priimti. Viskas, kas nutinka dail?s terapijos metu yra konfidencialu. 1 užsi?mimo trukm? iki 60 min. Dail?s terapijos trukm? priklauso nuo individualaus atvejo ir susitariama pirmo susitikimo metu.

Individuali? dail?s terapij? MTC veda dr. Audra Brazauskait? ir Dovil? Jankauskien?.

Men? terapijos centras kvie?ia suaugusius ? sav?s pažinimo grup? „Langas ? save“.

DAIL?S TERAPIJOS GRUP? „LANGAS ? SAVE“

Renkama uždara sav?s pažinimo grup? suaugusiems LANGAS ? SAVE. Pradžia numatoma 2019 rugs?jo 16 d.18.00 val. Grup? rinksis 10 kart? pirmadieniais nuo 18.00 val. Vieno susitikimo trukm? 2.5 val.

Sav?s pažinim? patirsime dail?s terapijos ir grup?s dinamikos procese. Dalyvavimas dail?s terapiniame procese suteikia pla?ias galimybes prisiliesti prie savo prigimtinio, nat?ralaus k?rybiškumo, kur? kasdienyb?je, tarsi užmirštame. Dail?s terapiniame procese spalva, linija, simboliais ir vaizdiniais, skirtingomis dail?s formomis bei priemon?mis ?k?nijame savo jausmus, nuotaikas, visa, k? sunku ?vardinti žodžiais. B?tent TAI ir suteikia dail?s terapijai stebuklingumo, transformacijos patyrimo – k? sunku pasakyti žodžiais, gali pavaizduoti dail?s priemon?mis. Nupiešta, pavaizduota mintis, jausmas, id?ja – tai lyg tiltas tarp vidinio ir išorinio pasaulio, tai lyg LANGAS ? SAVE, tai galimyb? pamatyti save naujai bei priimti save vis?, svarbiausia- priimti savo netobulum?. Tai patirtis,leidžianti ?sis?moninti ?vairias patirtis bei jausmus, o tada juos paleisti…
Tai galimyb? skirti laiko sau. Šioje grup?je mok?jimas piešti n?ra b?tinas.? Grup?je supažindinsime su ?vairiomis tapybos ir piešimo technikomis pagal poreik?.

Dail?s terapija padeda išreikšti ir ?sis?moninti sunkius, sumišusius, ne?vardintus jausmus. Padeda ?sis?moninti ankstyv?sias traumas, jas išgyventi saugioje aplinkoje, geriau save pažinti ir priimti tinkamus sprendimus, sustiprinti atmint?, d?mes?, vystyti bendravimo ir bendradarbiavimo geb?jimus, aktyvinti ir/arba koreguoti fizin? ir psichosocialin? raid?, skatinti fizin? reabilitacij?, gerinti socialin? adaptacij? ir integracij?, vystyti asmenin? k?rybiškum?.

Grup? LANGAS ? SAVE, vyks pirmadieniais nuo 18.00 iki 20.30. Grup?s vadov? dail?s terapeut? dr. Audron? Brazauskait? . Apie Audron? https://www.menuterapija.lt/specialistai/

Užsi?mimo strukt?ra:

Pradžioje – „apšilimas“. Pristatoma ir aptariama užduotis, supažindinama su turimomis medžiagomis (dažai, pieštukai, kreidel?s, molis, muzikiniai instrumentai ir kt.) ir kaip jomis naudotis.
K?rybinis procesas. Jo metu skatinama meno priemon?mis vizualizuoti, išreikšti tem?, situacij?, nuotaik?. Spontaniškas, nuoširdus dalyvavimas šiame etape yra vertyb?. Mok?jimas piešti n?ra b?tinas, kartais tai yra kaip privalumas.
Pasidalinimas. Grup?s nariai susirenka ? bendr? rat? pasidalinti patirtimi. Kiekvienas grup?s narys asmeniškai pasirenka kiek ir kaip pristatyti savo k?rin? grupei. Dalyvio k?rinys sav?s pažinimo grup?je yra kaip k?r?jo vidinio pasaulio atspindys ar dokumentas. Grup?s dinamikoje yra galimyb? save pamatyti kit? akimis ir atrasti savo dar neatrast? pusi?.

Grup?je viet? skai?ius ribotas. Numatoma, kad grup?je dalyvaus 7-10 dalyvi?.

Vieno susitikimo kaina su dail?s priemon?mis – 30 Eur.
REGISTRACIJA menuterapija@gmail.com, tel pasiteravimui 865292081.Registracija ? grup? patvirtinama, pervedus 1 užsi?mimo mokest? 30 eur ? MTC s?skait? ir gavus patvirtinim?. Po pirmojo susitikimo mokama visa likusi suma 270 eur. MTC rekvizitai ?ia: https://www.menuterapija.lt/kontaktai/

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments