Mokyklinukams ir paaugliams

Men? terapijos centre mokyklinio amžiaus vaikai gali lankyti dail?s terapijos užsi?mimus ir dail?s saviraiškos užsi?mimus.

DAIL?S TERAPIJA

Dail?s terapijos užsi?mimai skirti vaikams, kurie yra uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi. Užsi?mim? metu taikoma dail?s terapija ir dail?s saviraiška. Grup?s tikslas – k?rybos procese skatinti vaikus išreikšti bei ?vardinti savo mintis ir jausmus, vystyti k?rybiškum?, stiprinti savivok? ir savivert?, ugdyti bendravimo ?g?džius.

Naudojami ?vair?s meniniai išraiškos b?dai – dail?, muzikos klausymas, žaidimas ir ?vairios priemon?s: dažai, molis, popierius ir kt.

Dail?s terapija veiksminga kai:

 • vaikas jau?ia nerim?;
 • reikia ?veikti baimes;
 • išgyvena sumišusius jausmus, jam sunku juos suvokti ir ?vardinti;
 • reikia spr?sti agresyvaus ar save žalojan?io elgesio problemas;
 • emociniai sunkumai pasireiškia  pilvo, galvos skausmais ar kitais fiziniais negalavimais;
 • sutrinka vaiko miegas, nuolat jau?iasi pavarg?s;
 • negali susikaupti, elgiasi hiperaktyviai;
 • vengia bendrauti, nepasitiki savimi, pasyvus;
 • turi speciali?j? poreiki?;
 • turi raidos sutrikim?.

Dail?s terapija padeda išreikšti nerim?, baim?, sumišusius, ne?vardintus jausmus, sumažinti stres? ir paskatinti geriau tvarkytis streso s?lygomis. Padeda išgyventi traumas, palengvinti fizin? ar dvasin? skausm?, valdyti ir kontroliuoti emocij? raišk?, geriau save pažinti ir priimti tinkamus sprendimus, sustiprinti atmint?, d?mes?, išvystyti ir tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo geb?jimus, kurti visavertiškus santykius su kitais žmon?mis, aktyvinti ir/arba koreguoti fizin? ir psichosocialin? raid?, skatinti fizin? reabilitacij?, gerinti socialin? adaptacij? ir integracij?, vystyti asmenin? k?rybiškum?, pl?toti bendruosius ir specialiuosius meninius geb?jimus ir ?g?džius.

Dail?s terapijos priemon?s. Užsi?mim? metu naudojamos ?vairios dail?s priemon?s: dažai, piršt? dažai, pieštukai, kreidel?s, molis, ?vairaus dydžio popierius ir kt. Kiekviena priemon? turi skirtingas fizikines savybes, tod?l j? sensorinis poveikis yra skirtingas. Vaikas turi galimyb? ?ia ir dabar rinktis reikiam? medžiag? ir priemon?, tuo b?du jis gali išreikšti aktuali? emocij?, nuotaik?, asociacij?.

Užsi?mim? temos. Kiekvienas užsi?mimas turi vis kit? tem?. Temos skirtos savivokos stiprinimui, emocij? pažinimui ir ?vardinimui, d?mesio lavinimui ir kt. Kai kurie užsi?mimai yra laisvos temos, tuomet dalyviai išreiškia sau asmeniškai aktuali? tem?. Užsi?mimuose gali b?ti naudojama muzika, muzikos instrumentai, judesys, tam, kad lengviau b?t? galima išreikšti norim? tem?.

Užsi?mimai vyksta vien? kart? per savait?, vienas užsi?mimas trunka 1,5 val. Grup? sudaro 5-7 dalyviai.

Vadov?s: A. Brazauskait?, D. Jankauskien?.

DAIL?S SAVIRAIŠKA

Užsi?mim? metu vaikai supažindinami su skirting? dail?s priemoni? ir technik? pagrindais. Vaikus skatiname išreikšti j? amžiui aktualias temas, ugdant asmenin? k?rybiškum? bei  puosel?jant k?rybin? proces?. Užsi?mim? temos skatina savivok?, emocin? raišk?, remiasi meno istorija, kult?ros tradicijomis.

Pagrindin?s temos:

 • Dail?s pradžiamokslis. Linija, d?m?, taškas. Piešimas pieštuku, kreidute,teptuku.
 • Linija. Vertikal?, horizontal?, ?strižain?. Dinamin?s ir statin?s kompozicijos,klausantis muzikini? k?rini?. D?m?, taškas. Dinamin?s ir statin?s kompozicijos, klausantis muzikini? k?rini?.Piešiniai ir liejiniai ant ?vairaus formato, skirtingos fakt?ros popieriaus lakšt?.
 • Forma. Sezano palikimas. Form? paieška mus supan?ioje aplinkoje. Trafaretinis piešimas ir tapyba.
 • Spalva. Spalvos genez?. Tapybos technikos (akvarel?, guašas). Spalvin?s kompozicijos, panaudojant linijas ir d?mes.
 • Linija, štrichas, tonas. ?vairios piešimo technikos (pieštukas, kreida, tušas,anglis).
 • Nestandartin?s piešimo ir tapybos technikos ir priemon?s. Piešimas ir tapyba,naudojant pirštus, delnus ir kumš?ius. Pieštuk? ir teptuk? kei?ia mus supan?ios aplinkos daiktai.
 • Plokštumin?s ir erdvin?s kompozicijos santykis. Skulpt?ra. Koliažas, asambliažas, trimatis objektas.
 • Keramikos pagrindai. Formos pajauta. Lipdyba, jungiant ?vairias medžiagas.
 • Piešimas ir tapyba ant ?vairios formos ir paviršiaus daikt? (k?d?, suoliukas,indas) bei medžiag? (maišas, drob?, klijuot?, pl?vel?).
 • Konkretaus daikto piešimas. Linija, forma, štrichas.
 • Konkretaus daikto tapyba. Forma, spalva, pot?pis.
 • Mišri technika. Kas tai yra? Piešimo ir tapybos technik? jungtis.
 • Portretas, natiurmortas, peizažas. Klasikinio ir šiuolaikinio meno patirtis.Analiz?. Šviesa, šeš?lis, pusšeš?lis. Veiksmo tapyba. Veiksmo piešimas. Šiuolaikinio meno patirtis ir ?prasminimas. Nuotaikos, judesio ir piešinio jungtis. Šiuolaikini? technik? panaudojimas meno k?rinyje (kompiuterin?s grafikos,fotografijos, tapybos ir piešimo jungtis).
 • Statybini? medžiag? panaudojimas meno k?rinyje.

Dail?s studijoje sukurta aplinka, kurioje vaikas, lavindamas savo prigimtinius ?g?džius, ple?ia pažintin?, kalbin? raišk?, vysto emocin? sav?s suvokim?.

Grup?je dalyvauja ne daugiau nei 7 vaikai nuo 8 iki 14 met?. Užsi?mimai vyksta vien? kart? per savait?, vienas užsi?mimas trunka 1 – 1,5 val.

 

 

 

 

 

DAIL?S SAVIRAIŠKOS GRUP? PAAUGLIAMS „J?GA“

Jei tau 13 – 16 met?, kvie?iame ? dail?s saviraiškos grup? J?GA. Šioje grup?je bus skatinama per dail? išreikšti ?vairius savo jausmus ir mintis, net ir tuos, kurie tave neramina, yra sunk?s ir nemalon?s. Nupiešiant ir pavaizduojant tokios mintys ir jausmai mažiau g?sdina, juos lengviau suvokti ir priimti. K?ryboje lengviau išreikšti save, suprasti savo jausmus bei mintis, labiau save pažinti, save priimti ir sau patikti.

Džiaugsim?s pa?iu k?rybos procesu, tai suteiks atsipalaidavim? ir didins pasitik?jim? savimi. Tokioje grup?je pamatysi, kad ne tu vienas patiri panašius išgyvenimus, taip dažnai jau?iasi ir kiti bendraamžiai. Laukiame tav?s!

Grup? bus sudaryta iš 8 dalyvi?. Užsi?mimai vyksta vien? kart? per savait?, vieno užsi?mimo trukm? 1,5 val.

Grup?s vadov? A. Brazauskait?.

Comments

comments