Kitos paslaugos

Men? terapijos centre galima šv?sti gimtadien? ar kitas šventes. Taip pat centro specialistai gali ?vertinti vaik? raid?, naudodami dail?s terapijos ir žaidim? metodus.

 

 

 

GIMTADIENIO ŠVENTIMAS

Šveskite gimtadien? k?rybiškai! Sudarome originali? gimtadienio program?, kurioje vyksta judr?s bei muzikavimo žaidimai, ?domios dail?s (piešimo/ tapybos ir kt.) užduotys.

Si?lome vaik? gimtadieni? program?:

  • instrument? teatras,
  • muzikinis paveikslas,
  • muzikin?s improvizacijos su vaidybos elementais,
  • paveikslo k?rimas jubilijatui bei kita smagi ir netik?ta veikla.

Gimtadieniai ne tik vaikams. Programoje k?rybin? saviraiška ir patyrimas, men? terapijos elementai.

 

 

 

VAIK? RAIDOS VERTINIMAS

Vaik? psichoterapijos pradininkai ir meno terapijos pirmtakai nustat?, kad menin? saviraiška vaikui yra prigimtinis ir nat?ralus bendravimo, pažinimo, saviraiškos b?das. D?l to, dail?s terapija leižia ?vertinti vaiko esam?  raidos, pažintin?, emocin? b?v?. PIEŠIMAS IR KITA SPONTANIŠKA K?RYBA VISADA  ATSPINDI VAIKO FUNKCIN? AMŽI?, psichoemocin? b?kl?. Kuo ypatingas m?s? vertinimo b?das?  Kadangi vertindami stebime IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIK? K?RYBIN?S RAIŠKOS RAID?, galime vertinti net labai maž? vaik?, kuri? ?g?džiai dar tik formuojasi, raid?.

Jeigu t?veliai nerimauja d?l vaiko: d?mesingumo, verbalin?s raiškos, smulkiosios, stambiosios motorikos, žaidim? pob?džio, emocin?s b?kl?s, suvokimo, pažinimo, bendravimo stiliaus, mes si?lome 5 individuali? ?vertinimo užsi?mim? cikl?. Vertiname: piešimo ir tapybos (daž?) priemoni? nudojim?, žaidimo pob?d?, verbalin? raišk?, išreiškiamus vaizdinius ir simbolius k?rybiniame procese, stebimi skirtingi vaiko elgesio ir dalyvumo aspektai k?rybiniame procese.

Ciklo kaina su priemon?mis 400 lt.

Vertina: Audron? Brazauskait?, Dovil? Jankauskien?.

Comments

comments