Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s 2023-2024 m.

KVIE?IAME DALYVAUTI  ATNAUJINTOJE  PROGRAMOJE 

“DAIL?S TERAPIJOS METOD? TAIKYMO GALIMYB?S”  2023-2024 M. 

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUP?

20180409_200317

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA VYKS  ZOOM PLATFORMOJE

Programa sukurta ir veikia nuo 2009 m.

Programos autor?s dr. Audron? Brazauskait? ir Dovil? Jankauskien?.

Jeigu savo praktiniame darbe pasteb?jai, kad k?rybin?s – menin?s užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kvie?iame pagilinti savo žinias ir dalyvauti programoje

”Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s”

 Kam programa skirta? Specialistams, kurie domisi dail?s terapija ir ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb?: medicinos psichologams, psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams ir kitiems besidomintiems.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA MOKYMO GRUP? 2023-2024 metams. Susidarius grupei po ?vadinio seminaro, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grup? sudarys daugiausia 12 dalyvi?. Užsi?mimai vyks kart? per m?nes? šeštadien?. Programos tikslas: išd?styti dail?s terapijos metod? taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? skirtingoms klient? grup?ms, integruoti šiuos metodus savo praktiniame profesiniame darbe.

SVARBU : uždara mokomoji grup? sudaroma po ?vadinio seminaro, t.y. dalyvis apsisprendžia dalyvauti ar nedalyvauti programoje po ?vadinio seminaro.

Mokymosi formos:  ?vadinis seminaras 5 val, uždara patyrimin? dail?s terapijos grup?, teorin?s paskaitos (88 val.), individuali dail?s terapija (10 val.), individuali dail?s terapijos supervizija (5 val.), viso 108val.

Programos autor?s ir lektor?s:

Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapijos profesijos pradinink? LT, dail?s terapeut?, dail?s terapijos supervizor?

Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapijos profesijos pradinink? LT, profesini? santyki? ir dail?s terapijos supervizor?.

Apie lektores daugiau https://www.menuterapija.lt/specialistai/

Apie program?. Programa veikia nuo 2009 m. J? baig? jau 14 student? grupi?. Program? sudaro temos, kurios pristatomos teorin?mis paskaitomis ir praktiniais patyriminiais užsi?mimais. Tem? derinys sudaro dail?s terapijos pagrind? kurs?: istorija, teorinis pagrindimas, vizualin?s raiškos taikymas dail?s terapijoje,  proceso ypatumai, etika, skirting? klient? grupi? vizualin?s raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmeniškai patirti dail?s terapijos poveik? uždaroje grup?je ir individualioje dail?s terapijoje. Kurs? sudaro daugiau nei 30 praktini? užsi?mim?, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?žvalgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios užduoties poveik? klientui. ? program? ?traukta individualios dail?s terapijos sesijos ir individuali dail?s terapijos supervizija. Programos dalyviai skatinami praktiškai išbandyti dail?s terapijos metodus, ši praktika yra supervizuojama.

Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet išple?ia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami 108 val.  Men? terapijos centro kvalifikacijos k?limo pažym?jimai

 PROGRAMOS TURINYS 2023-2024 m.

Rugpj??io 26 d. ?vadinis seminaras, DT seminar? ciklo tikslai, uždaviniai, strukt?ra, l?kes?iai. Apie dail?s terapij? trumpai. Paskaita, praktiniai užsi?mimai. ZOOM platformoj

Rugs?jo  23 d. Terapinis santykis dail?s terapijoje, ribos ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Spalio  07 d Dail?s terapijos ištakos, istorija. Dail?s terapija dail?s istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Spalio  21d. Vizualin? raiška dail?s terapijoje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Lapkri?io 25 d. Normalios vaiko raidos piešinio d?sningumai skirting? teorij? poži?riu. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Gruodžio  09 d.  Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problem? turin?iais vaikais. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Sausio 27 d. Speciali?j? poreiki? asmen? vizualin?s raiškos ypatumai, Raidos dail?s terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Vasario 10 d. Dail?s terapijos metod? taikymas suaugusiems. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

 Kovo  23 d. Emocijos ir j? raiška k?ryboje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Balandžio  27 d. Darbas su simboliais ir sapnais dail?s terapijoje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Geguž?s 25 d. Spalv? simbolikos istorija, psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Birželio 08 d. Dail?s terapijos procesas, k?rybiškumas ir dail?s priemon?s. Paskaita ir praktiniai užsi?mimai.

REGISTRACIJA:

Už ?vadin? seminar? registracijos mokestis 40 Eur. pavedimu. Mokestis negr?žinamas. Rekvizitai:

Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”

?mon?s kodas: 301523775

B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas: 73000

Visos programos (nuo rugs?jo iki birželio m?n.) kaina yra 2000 Eur.

Kain? sudaro:

?vadinis seminaras- 5 val – registracijos mokestis 40 €

11 teorini? ir praktini? seminar? programa 80 val. – 1435€

10 asmenin?s dail?s terapijos susitikim? 10 val.- 350€

5 individualios supervizijos susitikim? 5 val. – 175€

Mok?ti galima dalimis pagal mok?jimo kalendori?

(mok?jimo kalendorius bus išsi?stas dalyviams).

 

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, atsiun?iant 40 Eur pavedimo kopija.

Rekvizitai:

Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”

?mon?s kodas: 301523775

B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas: 73000

DALYVI? ATSILIEPIMAI: 

 • Užsirašiusi ? ši? program?, net ne?tariau kiek daug galios turi ir kaip giliai nukelti gali dail?s terapija. Ši programa viršijo bet kokias ?sivaizduotas ribas, pranoko visus l?kes?ius. Didžiausias a?i? profesionaliom dail?s terapeut?m Audrai ir Dovilei už patirt? kelion? ? save ir už pad?t? atrsati suvokim? apie kitus. Labai džiaugiuosi bendrais seminarais, medžiaga tikrai labai informatyvi, o užsi?mimai per save ir refleksijos pad?jo dar labiau ?siminti temas. 
 • A?i? už tai, k? darote. Ir neb?tinai šios grup?s kontekste- žmon?s,kurie padeda kitiems, ?prasmina abipus? buvim?.
 • Labai džiaugiuosi, kad savo vidinio balso vedama atradau ši? program?, kurios d?ka praleidau labai ?domius, turiningus metus. 
 • D?koju Jums už ši? nuostabi? program? ir vidinius virsmus. 
 • Ši? kurs? atžvilgiu iš mano pus?s yra tik komplimentai vadovi? atžvilgiu, pradedant nuo J?s? Audra ir Dovile, dalijimosi sukaupta patirtimi, sukurta atmosfera grup?je, palaikymas ,atidavimu ir betarpišku vis? pri?mimu. Ši erdv? man buvo saugus uostas sav?s gilesnio pažinimo,pajautimo..
 • A?i? nuostabiom mokytojom Audrai ir Dovilei už galimyb? men? pažintiiš kitos pus?s, t.y.iš terapin?s. Programa naudinga tuo, kad suderinta ir teorin? ir praktin? dalys, viena kit? papildo,leidžia ? dail?s terapij? pažvelgti giliau, netik?tai, “pa?iupin?jus” gyvai. Labai džiaugiuosi asmenin?mis dail?s terapijos sesijomis Jos ? daug k? gyvenime leido pažvelgti iš netik?to kampo. Gilios supervizijos atv?r? naujus kelius dirbant su klientais. Man labai tiko mokym? apimtis (viena diena). Neformali aplinka ir grupinis darbas profesionaliai organizuotas. D?koju už patirt? šilum? iš d?stytoj? ir koleg? pus?s. Sužinojau apie dail?s terapijos galimybes tiek, kiek neteko niekur išgirsti ir patirti praktiškai. 
 • Dalyvaudama šioje programoje, suvokiau koki? stipri? galing? j?g? turi dail?s terapija. Labai patiko praktin?s užduotys ir po j? vykusios refleksijos. Paskaitos irgi ?domios ir informatyvios. Ši programa tai ne tik puikios žinios, bet ir gilesnis sav?s pažinimas.
 • Patiko, kad programos tem? d?stymas vyko kart? ? m?nes?, nebuvo skubotumo, tur?jau pakankamai laiko tai išbandyti praktiškai savo darbe su vaikais. Patiko, kad grup? nebuvo didel?, vyravo jauki atmosfera. Per dien? b?davo net keli praktiniai užsi?mimai.Labai naudinga buvo individuali dail?s terapija. 
 • puikiai išd?styti dail?s terapijos metod? taikymo pagrindai…tai ne tik žini? ?gyjimas, bet ir sav?s ?vertinimas (patikrinimas) ar tai tavo kelias. 
 • Kurs? programa man buvo labai naudinga. ?gyta patirtis pad?jo ne tik ?gtelti kaip asmenybei, bet ?gytas žinias taikyti organizuojant edukacines veiklas mokykloje su vaikais.
 • Man programa tur?jo reikšm?s dviem aspektais- kaip dail?s terapijos metodus taikan?iai darbe specialistei bei asmeninis patyrimas. Noriu pad?koti už šilt?, malon? bendravim?, skatinant? pasitik?jim?, už palaikym?, supratim?. Už lankst? veikl? grafik?, galimyb? bendrauti skaipu. Išnaudojome produktyviai vis? užsi?mimams skirt? laik?.
 • Apskritai pa?mus patiko viskas: teorija, praktikos temos, grup?s bendravimas ir nuoširdus atvirumas. Seminar? ciklas ir individualios konsultacijos, supervizijos- tai ilgalaikis ir intensyvus darbo su savo vidumi procesas.
 • Patiko temos, pristatymai, nuoširdus pri?jimas prie kiekvieno dalyko, galimyb? naudotis visomis priemon?mis, grupiniuose susitikimuose sugeb?jimas laikyti grup?, proces?, b?ti “?ia ir dabar”. Skatinimas dirbti su dail?s terapijos metodais, tikite savo darbu ir tai labai ?sp?dinga. Esate pavyzdys. D?koju jums už be galo gilias refleksijas , profesionalum?, paskatinim? dirbti su savimi, labiau save pažinti ir augti. Sužav?jo lektori? susidirimas, darbas kartu, sugeb?jimas kiekviename m?s? matyti galimybes, parodyti m?s? potencial?.
 • Man šie mokymai labai buvo svarb?s,nes jau gan seniai domiuosi dail?s terapija. Per šiuos metus vyko manyje giluminis sav?s pažinimas, atradimas kaip asmenyb?s,kaip psicholog?s, kaip mamos,kaip dukros, kaip žmonos, kaip draug?s,kaip moters…Šis kelias nebuvo lengvas, ta?iau,kai tu esi profesional? rankose- a?i? Jums Audra ir Jums Dovile- jautiesi saugiai. O tai yra labai svarbu. Manau, kad puiki mintis tur?ti galimyb? tur?ti individualias terapines valandas ir supervizijas. Labai naudinga visa teorin? medžiaga, kuri? mes gavome. Svarbios aktualios temos, pateiktos glaustai, suprantamai. Noriu palink?ti t?sti ši? veikl?, kad kiekvienais metais susirinkt? grup?s, o dalyviai žinot? ši? grupi? paskirt?.
 • Labai džiaugiuosi j?s? betarpišku ir nuoširdžiu bendravimu, dalinimusi, m?s? palyd?jimu. Man mokymuose labai svarbi mikroaplinka, ?ia jau?iausi sava ir priimta.
 • Kadangi apie dail?s terapij? iki šio kurso nebuvau nieko gird?jusi, tai galiu teigti, kad gavau pakankamai stipr? pamat? ir suvokim?, kurie leidžia dr?siai dirbti toliau ta linkme.
 • Užsi?mimai labai produktyv?s ir žiniomis ir patyrimais. Kiekvien? kart? iš?jus iš mokym? reik?davo laiko vis? gaut? informacij? permastyti ir sud?lioti ? lentyn?les. Pam?stym? labai daug. Po užsi?mim? parsinešdavau labai stipr? nor? pritaikyti, tai, k? išmokau. A?i?

J?s? sukurta programa “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” visiškai atitiko mano l?kes?ius ir dar šiek tiek pranoko. Pukiai suderinta teorin? dalis su praktine. Puikiai suvaldyta grup?s dinamika. Programa dosni priemon?mis, metodais ir patirtimi. Ši? J?s? program? dr?siai si?lysiu žmon?ms, kas planuot? šiuos metodus panaudoti savo darbe su žon?mis. Aš pati, eidama per vis? program? patyriau aib? suvokim? apie save ir esam? gyvenimo etap?. Linkiu, kad programa gyvuot? dar daug met?.

 • ? dail?s terapij? patekau pirm? kart?. Darbas grup?je ir individualiai suteikia daug gr?žtamojo ryšio. Ši programa patiko, nes pad?jo pamatyti kaip reikia dirbti, jei nor?tum dirbti panaš? darb?. Patiko tai, kad visk? išband?me ant sav?s. Dail?s terapija- labai geras b?das geriau pažinti ir suprasti save, net save iš naujo atrasti. Vienas iš b?d? gydyti siel?, psichik?, k?n?, ne tik atsipalaiduoti, bet ir suvokti naujus, kitus orientyrus. Tikiu, kad su dail?s terapija žigiuosiu toliau. Šie mokymai pad?jo asmeniškai ir išmokino kaip dirbti. Linkiu Jums tolimesn?s sekm?s ir gyvavimo. Nes 100 proc ?sitikinau, kad dail?s terapija veikia ir padeda. A?i?
 • Dail?s terapijos programa man labai patiko. Sužinojau, kad taikant žmogui/vaikui pagalb? visada reikia nusistatyti tikslus, uždavinius ir aišku pats dail?s terapijos procesas. Patiko viskas. Gerai organizuota programa. Gerai kad daug praktikos ir ji nuolat papildoma teorin?mis žiniomis. Labai gerai, kad yra individual?s susitikimai ir supervizijos- labai svarbu. Negalvojau, kad dail?s terapija toks stiprus ?rankis. Ši? program? tikrai rekomenduo?iau žmonems, kurie dirba su ne?galiaisisais, vaikais, priklausomyb?mis ir kt.  Nuoširdus Jums a?i?. Nuostabios d?stytojos, tegu ši programa dar vyksta ilgai. A?i?
 • “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” programos pažinimas suteik? galimyb? giliau pažvelgti i save. Kartais su didele nuostaba ir išg?s?iu pažinti savo emocijas ir jausmus. Grup?s nari? ir d?stytoj? d?mesingumas pad?jo ?žvelgti ir suprasti dalykus, kuri? anks?iau nepasteb?davau, nesureikšmindavau. Vis? met? patirtis pakeit? mane ir suteik? galimyb? susikoncentruoti ? save. A?i? Jums už galimyb? tobul?ti ir pažinti save.
 • Kod?l si?ly?iau rinktis ši? program?? Pirmiausia ši? program? si?ly?iau rinktis d?l sav?s, sav?s pažinimo ir asmeninio tobul?jimo. Tai yra labai stipri priemon?, kuri padeda pirmiausia pa?iam sau susivokti, kokie asmeniniai giluminiai motyvai skatina elgtis vienaip, ar kitaip, ko norime, kas svarbu mums patiems. Norint taikyti meno terapijos techikas darbe su žmon?mis, pirmiausia šios programos pagalba, praeini tarsi parengiam?ji etapa, kuris padeda tvirtai atsistoti ant koj?, pamatyti krypt? ir veikti. Neveltui yra sakoma: jeigu nori pad?ti kitam, pirmiausia išmok pad?ti sau. Prad?k nuo sav?s. D?koju už pagalb?, energij?, patirt?, žinias ir atradimus.
 • Programa atitiko mano l?kes?ius. Gavau daugiau negu tik?jausi. Rekomenduo?iau ir kitoms koleg?ms atvykti pas jus butinai. Palink?jimai: man J?s abi tokios skirtingos. Grei?iausiai tod?l (ir ne tik žinoma:) viskas einasi taip sklandžiai. Tod?l linkiu t?sti k? prad?jote, išlikti k?rybingomis ir skirtingomis. Sekm?s
 • Ši programa daug daugiau nei mokymai, kaip iš pradži? pasirod?. Ši programa- tai labai gilus ir reikšmingas patyrimas sau. Ne tik daug sužinojau apie dail?s terapij?, ne tik išmokau nauj? metod? ir j? taikymo b?d?, bet ir daug sužinojau apie svae. Daug suvokim?, atradim?, kurie pad?jo keistis, paleisti skaudulis, atleisti sau ir kitiems. Džiaugiuosi, kad radau ši? program? ir tur?jau galimyb? sudalyvauti- tai pad?jo ?gyvendinti svajon?. Tai didžiul? investicija i save. Esu labai d?kinga už praktinius metodus, kuriuos buvo galima patirti. Taip pat labai džiaugiuosi individualiomis sesijomis. Linkiu Jums toliau t?sti ši? program? ir neprarasti entuziazmo ir noro dalintis ir pad?ti.
 • Darbas grup?je labai ?kv?p? sav?s pažinimui ir pripažinimui. Sav?s suvokimas, prapl?timas akira?io, kito pasaulio – dail?s pasaulio ?prasminimas. Nuostabios terapijos, užduotys ir bendravimas, metodin?s medžiagos išd?stymas, šiltas ryšys su mokytojom, nuoširdumas, saugumas.

Ankstesni šios programos dalyvi? atsiliepimus galite rasti ?ia: https://www.menuterapija.lt/atsiliepimai2/

https://www.menuterapija.lt/atsiliepimai2/

 

Comments

comments