Gražiausia juoda spalva

Tai, kad spalvos vaiko piešinyje gali atspind?ti jo nuotaik?, jausmus, pagaliau – subrendim?, nesigin?ija niekas. Ta?iau b?kime s?žiningi, juk kartais visai be reikalo klijuojame savo mažiesiems etiketes. Štai spalvoja vaikas juoda spalva, jau ir pripaišome jam li?des?. Ta?iau neb?tinai taip yra. Kod?l? Paklauskime socialini? moksl? daktar?s, dail?s studijos vadov?s Audron?s Brazauskait?s (mob.tel. 8 652 92081, www.dailes.net )

„Galima sakyti, kad piešdamas popieriuje žmogaus fig?r?, vaikas mums pasako, kaip jis suvokia save kaip asmenyb? j? supan?iame pasaulyje. Juk pirmiausia mažylis nupiešia žmogaus galv?, po to – kojas, rankas. Vadinasi, jis jau savarankiškesnis. „Proting?ja“ piešinys – auga ir vaiko supratimas apie žmog?. Kol vaikas piešdamas dar nevaizduoja atpaž?stam? objekt? (žmoni?, mašin? ir kt.) , tol piešiant jam svarbiausia yra pats judesys. Tok? judesio piešin? geriausiai matyti, kai pieši kontrastingomis priemon?mis – geriausia juodas pieštukas, anglis ar flomasteris ant balto popieriaus lapo.

Žinome, kad gim?s naujagimis pasaul? mato juodai balt?. Maždaug ketvirt? m?nes? ima skirti ir spalvas. Pirmiausia ryškiausias – raudon?, m?lyn?, žali?. K?dikiams ir mažiems vaikams patinka kontrastingos spalvos, tod?l piešdamas 1 -3 met? mažylis dažnai renkasi juod?, tamsiai m?lyn? ar tamsiai žali? spalv?. Juk šie pieštukai ar flomasteriai palieka ryškiausi? p?dsak? popieriuje, tod?l nekeista, kad vaikas mieliau renkasi jas, o ne blankesnes gelsv? ar rausv? spalv?. Tod?l nemanykite, kad lap? išmargin?s juoda ar m?lyna spalva, j?siškis kažko li?di ar jau?iasi nelaimingas. Tiesiog tuo laiku vaikui svarbiausia pamatyti ir valdyti piešian?ios rankyt?s judesius, o tai ?manoma, kai pieštukas ar flomasteris yra kontrastingos spalvos“.

Comments

comments