Archyvas – seminarai

Seminaras t?vams, auginantiems autistiškus vaikus

Men? terapijos centras 2013 m. rugpj??io 23 dien? kvie?ia ? TEORIN? – PRAKTIN? SEMINAR? T?VUS, AUGINAN?IUS AUTISTIŠKUS VAIKUS „DAIL?S TERAPIJA AUTISTAMS: MITAI IR TIKROV?”

Savo profesiniame darbe gana dažnai išgirstame nuomones apie dail?s terapij?, kurios neturi mokslinio, teorinio nei praktinio pagrindo – “dail?s terapija netinka autistams”, “dail?s terapija yra nestrukt?ruota, priemon?s kelia sumaišt? ir netvark?”, “dail?s terapijoje dirbama tik su jausmais, o autistai neturi jausm?”ir kt. D?l šios priežasties nutar?me si?lyti seminar? t?vams, auginantiems autistiškus vaikus. Seminaro paskaitoje pristatysime teorin? medžiag? apie dail?s terapijos kryptis ir b?dus, kalb?sime kod?l dail?s terapija naudinga autistin? spektr? turintiems vaikams, kokius autistiško vaiko aspektus ugdo bei lavina dail?s terapinis procesas, naudosime pasaulinius ir ne tik pavyzdžius. Praktiniame-patyriminiame užsi?mime dalyviai tur?s galimybes asmeniškai patirti dail?s terapij?. Diskutuosime, kalb?sime šia tema, taip stiprinsime suvokim? apie tai kas vyksta, kai dail?s terapijoje dalyvauja vaikas autistas.

Seminaro vadov?s: Dr.Audron? Brazauskait? ir Dovil?Jankauskien?. Seminaro pradžia 17.00 val., pabaiga 20.00 val. Seminaro kaina 60 lt (? kain? ?traukta visos reikalingos medžiagos ir priemon?s). Seminaras vyks Men? terapijos centre Paco g. 4, Vilnius.

Kvie?iame registruotis menuterapija@gmail.com , tel. pasiteiravimui 865292081.

 

 

 

Seminaras “Simbolio radimas ir ?k?nijimas DAIL?S TERAPIJOJE”

MEN? TERAPIJOS CENTRASkvie?ia ? teorin? – praktin? seminar? “Simbolio radimas ir ?k?nijimas DAIL?S TERAPIJOJE” 2013 m. BIRŽELIO 28-29 dienomis. Seminaro vadov?s: dr. Audron? Brazauskait? ir Dovil? Jankauskien?.

Simboliai – vienintel? universali žmonijos sukurta kalba, bendra visoms kult?roms ir nesikei?ianti per vis? žmonijos istorij?. Kaip sako Vokietijos ir JAV psichologas Erichas Frommas – simboli? kalba – tai pamiršta kalba, kuri? svarbu suprasti norint išsiaiškinti sapn?, mit?, pasak?, piešini? reikšm?. Simboli? kalba – tai kalba, kurioje išorinis pasaulis yra vidinio pasaulio – m?s? siel? ir prot? simbolis. Analitin?s psichologijos k?r?jas K.G.Jungas pla?iai nagrin?jo simbolius žmonijos mene ir tyrin?jo j? s?sajas su asmens psichika. ”Kai tik man pavykdavo emocijas paversti vaizdais, t.y. rasti tuos vaizdus , kurie jas išreiškia, ateidavo vidinis nusiraminimas“-sak? K.G.Jungas – žmogus, tur?damas savo ?gimt? polink? kurti simbolius, pas?moningai transformuoja objektus arba formas ? simbolius ir išreiškia juos tiek religijoje, tiek vizualiniame mene. Menininkas visais laikais yra savo amžiaus dvasios instrumentas ir oratorius. Jis s?monigai ir pas?moningai suteikia form? savo laikme?io prigim?iai ir vertyb?ms- teig? K.G.Jungas. Dail?s terapijos pionier?s M.Naumberg žodžiais – dail? -tai b?das išsakyti sumišusius, ne iki galo suprastus jausmus, siekiant suteikti jiems aiškumo ir tvarkos. Dail?s terapijos procesas grindžiamas prielaida, kad esmingiausios žmogaus mintys ir emocijos, kylan?ios iš pas?mon?s, išreiškiamos veikiau vaizdais, o ne žodiais. Kaip sako vienas žymiausi? XX a. meno teoretik? Herbert‘as Read‘as- visa dail?s istorija-tai vizualinio suvokimo b?d? istorija, atspindinti kaip žmogus mato pasaul?… Menas yra realyb?s konstravimas.

Seminar? sudarys: teorin? dalis (paskaitos) ir praktiniai – patyriminiai užsi?mimai. Seminaro paskaitoje pristatysime apibendrint? teorin? medžiag? apie simbolius. Patyriminiuoe dail?s terapijos užsi?mimuose praktiškai tyrin?sime, iškylan?ius asmeninius simbolius, sieksime atskleisti j? daugiaprasmiškum?, pajusti simbolio gydom?j? gali?, siekiant sav?s pažinimo. Diskutuosime apie k?rybos prasm?, metaforin?s, simbolin?s k?rybin?s raiškos naud? mums.

Seminaro kaina yra 350 lt. (? kain? ?skai?iuotos visos priemon?s ir medžiagos darbui, kavos pertraukos, pažym?jimai). Registracija vyksta tel.: 8 652 92081; ir el.p.: menuterapija@gmail.com .

Registruojantis svarbu nurodyti vard?/pavard?, amži?, profesij?, kontaktin? informacij?. Registracija bus patvirtinta pervedus 50 % visos seminaro sumos ? VŠ? Men? terapijos centro a.s.: ?mon?skodas: 301523775 , B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667, Bankas „Swedbank“, AB,Banko kodas: 73000

Seminaro dienotvark? bus išsi?sta, užsiregistravusiems dalyviams. Seminare viet? skai?ius ribotas.

 

 

 

Seminaras “Pasakos ir pasakojimai dail?s terapijoje”

Kvie?iame dalyvauti praktiniame seminare “Pasakos ir pasakojimai dail?s terapijoje” LAPKRI?IO 17-18 d. Men? terapijos centre Vilniuje. Seminaro vadov? BEATE ALBRICH (?ekijos respublika). Seminaras bus ver?iamas ? lietuvi? kalb?.

Apie seminar?. Dail?s terapijoje mes dažniausiai dirbame su asmeninio gyvenimo ir gyv? pasakojim? paraleliniu procesu. Per meno reikšmes mes atskleidžiame ir parodome labai ?vairius pasakojimus, nuo biografini? iki dvasini?, santykio galimybes. Šiame seminare mes kreipsime d?mes? ? ši? pla?i? ?vairov?, b?dami k?rybiški, skatinant m?s? fantazij?, išreiškus spalv?, form?, linij?, piešini? pasakojimus, džiaugiantis. Mes naudosime tokias dail?s technikas kaip frotaž?, asambliaž?, antspaudus, tapyb?, piešim? ir leporellos. Taip pat dirbsime su herojaus kelion?s principais ir diskutuosime ?vairius poži?rius bei galimybes praktiniame dail?s terapijos taikyme su skirtingais klientais.

Apie seminaro vadov?. Beate Albrich yra diplomuota dail?s terapeut?, psichoterapeut?, supervizor?. Nuo 1992 m gyvena ir dirba Pragoje, ?ekijos respublika.Studijos Extraart Fokus Prague ?k?r?ja, kurios ypatumas – k?rybini? terapij? taikymas psichin?s sveikatos srityje. Dramos terapijos programos ?ekijosres publikoje bendraautor?. Daugelio organizacij? nar?: Czech Art-therapyAssociation (?AA), European Association of Supervizors (EASC) and EthicComission of Supervision (?IS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) and Czech Associationof Dramatherapy (ADCR). Specializuojasi psichin?s sveikatos ir visuomen?s r?pybos srityje, individualioje ir grupin?je psichoterapijoje bei dail?s terapijoje, individualioje ir komandin?je supervizijoje, psichoterapiniuose ir dail?s terapijos mokymuose. Keleto straipsni? apie dail?s terapij? autor?.

Seminaras skirtas specialistams, kurie savo darbe taiko arba ketina taikyti dail?s terapijos metodus. Seminaro kaina yra 450 lt, ? kain? ?skai?iuota: visos medžiagos (skirting? dydži? popierius, klijai, žirkl?s, tempera, akvarel?, rašalas, aliejin?, sausa pastel?, kreida, anglis, pieštukai ir kt.), kavos pertraukos, dalyvio pažym?jimai.

Seminaro dalyvi? skai?ius yra ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 16 dalyvi?. Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50 proc. seminaro kainos ? MTC s?skait?.

MTC rekvizitai: ?mon?s kodas: 301523775 ; B.s. Nr.: LT25 73000101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas: 73000 . Sumok?jus registracijos mokest?, prašome el. Paštu a.brazauskaite@gmail.com atsi?sti pavedimo kopij?, parašyti savo vard?, pavard?, profesija, miest?. Tel. pasiteiravimui 865292081 (Audra).

 

 

 

Dail?s terapijos patyriminis seminaras

Pirm? kart? organizuojame ir kvie?iame registruotis ? dail?s terapijos patyrimin? seminar? cikl? specialistams ir praktikams, išklausiusiems dail?s terapijos pagrind? kurs?.

RENKAMA NAUJA GRUP? 2012-2013 m. Grup? sudarys daugiausia 14 dalyvi?. Grup? prad?s darb?, susirinkus 10 dalyvi? . Numatoma pradžia 2012 m. spalio m?n. 12 d. Užsi?mimai vyks vien? penktadien?kart? per m?nes? nuo 16.00 iki 20.00 val. Vadov?s: Dr. Audron? Brazauskait? ir Dovil? Jankauskien?.

Kam skirta? Tiems specialistams, kurie jau yra išklaus? dail?s terapijos pagrind? kurs? ir taiko savo darbe dail?s terapijos metodus.

Tikslas: Sudaryti s?lygas dail?s terapijos metod? taikytojams nepertraukiamai vystyti šias profesines kompetencijas:

 • Demonstruoti savižvalg?/savivok?, t.y. kritiškai vertinti asmeninius tr?kumus ir resursus bei geb?ti atpažinti asmenini? jausm?, nuostat?, veiksm? poveik? klientui ir terapiniam procesui.
 • Komponuoti dvimat?je, trimat?je erdv?je, naudojant skirtingas vizualines technologijas bei tinkamai pateikti šias žinias klientui;
 • Atsirinkti, derinti ir išreikšti dail?s k?rinyje ?vairi? epoch? stiliaus ypatumus, naudojant skirtingas technologijas; nuolat tobulinti asmeninius menin?s raiškos geb?jimus;
 • K?rybos procese geb?ti pažinti asmens biopsichosocialin? raid? ir b?kl?;
 • Pažinti savo k?rybinius geb?jimus asmenin?s k?rybos kasdien?je veikloje ir taikyti juos savo dail?s terapijos profesin?je veikloje nuolatinei savirefleksijai ir tobul?jimo procesui.

Kaina: 100 Lt vienas seminaras (5 ak. val.). ? kain? ?skai?iuotos visos darbo medžiagos ir kavos pertraukos. Bus išduodami Men? terapijos centro pažym?jimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel.pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vard?, pavard?, amži?, profesij?, koki? dail?s terapijos pagrind? program? esate išklaus?, kontaktus.

 

 

 

Seminaras “Atminties ir užmaršties objektai dail?s terapijoje”

Men? terapijos centras kvie?ia ? dail?s terapijos teorin? – praktin? seminar? ”Atminties ir užmaršties objektai dail?s terapijoje”. Seminaras vyks kovo 30-31 dienomis, Vilniuje. Seminar? ves ryški asmenyb? Jungtin?s Karalyst?s dail?s terapijoje Dr. Margaret Hills de Zárate. Seminaras bus ver?iamas ? lietuvi? kalb?.

Dr. Margaret Hills de Zárate yra dailinink?, dail?s terapeut?, tarptautin?s dail?s psichoterapijos magistro programos vedan?ioji d?stytoja ir programos vadov? Queen Margaret Universitete (Edinburgas, Škotija). Ji yra patyrusi praktik?, pla?iai dirbanti Jungtin?je Karalyst?je, Europoje ir Lotynn? Amerikoje. Kaip dail?s terapeut? ir konsultant? dirbo Gruzijoje psichosocialin?s reabilitacijos centre, pab?g?li? stovykloje Duisi. Dirbo su kovotoj? vaikais Kolumbijoje Liaudies advokato Bogotoje kvietimu. Ji pastoviai keliauja ir moko Ispanijoje, Kolumbijoje, Mexico, ?il?je. Pastarojo meto tyrin?jim? srtitis – kult?rin? politika ir skurdo bei nelygyb?s ?taka.

Seminaro anotacija. Atmintis – tarsi milžiniška biblioteka. K? mes prisimename, o k? užmirštame, kiek tai yra s?moningas, o kiek pas?moningas procesas? Seminare nagrin?jama laiko, erdv?s, buvimo, nebuvimo, praradimo s?vokos, pagal  D.W. Winnicott’o koncepcij? apie tarpin? erdv? ir Roland Barthes’ darbus apie fotografij?. Šios s?vokos susiformuoja tekstuose ir vaizduose kaip kult?ros paveldas,  formuoja dal? m?s? estetinio žodyno ir dažnai pasitaiko visame mene, daugyb?je form?, kurias mes atpaž?stame ir kurios rezuonuoja mumyse bei sužadina, atkuria m?s? gyvenimus. Šiame kontekste yra išryškinama fotografija, kaip praeities testamentas. Seminare šios s?vokos bus nagrin?jamos dail?s terapijos metodais. B?tent dail?s terapinis procesas pagr?stas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys, prisiminimai ir pergyvenimai b?dami pas?moningos kilm?s, gali b?ti grei?iau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. Seminaras skirtas visiems, kas domisi asmens psichologija, asmenyb?s pas?mon?s aspekt? raiška k?ryboje, mene, specialistams, taikantiems dail?s terapijos metodus savo profesiniame darbe. Vis? seminaro dalyvi? prašoma su savimi atsinešti objekt? (daikt?), kuris jiems primena apie kažk? svarbaus. Šis dviej? dien? dail?s terapijos seminaras grindžiamas teorin?mis paskaitomis ir praktiniais užsi?mimais tarpasmenin?je mokymosi grup?je. Temos teorija pristatoma rytin?se paskaitose, kurias seminaro dalyviai praktiškai gal?s tyrin?ti dail?s priemoni? pagelba ir k?rybinio proceso metu mažose konfidencialiose grup?se.

Seminaro strukt?ra:

Seminaro kaina 350 Lt (? kain? ?skai?iuota pažym?jimai, priemon?s, kavos pertraukos). D?mesio, atsiradus seminaro r?m?j?, kei?iasi kaina! Seminaras vyks Vilniuje, Men? terapijos centre, M.K.Paco g.4. Seminaro dalyvi? skai?ius ribotas.

Kvie?iame registruotis el.paštu a.brazauskaite@gmail.com, nurodant vard?/pavard?, profesij?, amži?, kontaktin? tel., el adres?. Registracija bus patvirtinta, pervedus 50% dalyvio mokes?io ? MTC s?skait?.

MTC rekvizitai:

 • ?mon?s kodas: 301523775;
 • B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667;
 • Bankas „Swedbank“, AB;
 • Banko kodas: 73000

Telefonas pasiteiravimui: 865292081.

 

 

 

Seminaras “Profesiniai ir asmeniniai aspektai dail?s terpijos praktikoje”

Vasario 18-19 dienomis vyks dail?s terapijos teorinis – praktinis seminaras “Profesiniai ir asmeniniai aspektai dail?s terpijos praktikoje”.

Seminaro vadov?  Natalija Nazarova (Sankt Peterburgas) – psichologijos moksl? kandidat?; psichoneurologinio dispanserio ir psichiatrin?s ligonin?s reabilitacijos skyriaus dail?s terapeut?; Sankt-Peterburgo valstybinio kult?ros ir meno universiteto pedagogikos ir psichologijos katedros vyr.d?stytoja; „?rt terapin?s asociacijos“ tarybos nar?.

Seminare  esminis d?mesys bus kreipiamas ? profesinius ir asmeninius aspektus dail?s terapin?je praktikoje. Pirm?j? seminaro dien? bus pasi?lytos dail?s terapin?s technikos, naudotinos darbe su skirtingais klientais:

 • leidžian?ios ?veikti kliento pasipriešinim? prieš pradedant dail?s terapin? darb?;
 • padedan?ios apriboti nepageidaujamus kliento aktyvumo pasireiškimus, neribojant jo k?rybinio aktyvumo;
 • nešan?ios papildom? diagnostin? informacij?.

Antr?j? seminaro dien? bus nagrin?jami:

 • profesiniai asmenyb?s augimo dail?s terapijoje klausimai;
 • perk?limo ir kontr-perk?limo ypatumai dail?s terapijoje;
 • k?rybin?s supervizijos galimyb?s.

Bus pateikti dail?s terapinio darbo variantai, leidžiantys tyrin?ti šiuos klausimus praktikoje, galimyb? išbandyti net ir kvapus bei kitas netik?tas priemones asmenyb?s augimo tikslais.

Seminaras vyks Vilniuje, Men? terapijos centre, M.K.Paco g.4. Seminaro kaina 390 Lt (? kain? ?skai?iuota pažym?jimai, priemon?s, kavos pertraukos).

Seminaras bus ver?iamas ? lietuvi? kalb? pagal poreik?. Seminaro dalyvi? skai?ius ribotas – seminare gal?s dalyvauti tik 15 dalyvi?.

Kvie?iame registruotis el.paštu a.brazauskaite@gmail.com, nurodant vard?/pavard?, profesij?, amži?, kontaktin? tel., el adres?. Registracija bus patvirtinta, pervedus 50% dalyvio mokes?io ? MTC s?skait?.

MTC rekvizitai:

 • ?mon?s kodas: 301523775;
 • B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667;
 • Bankas „Swedbank“, AB;
 • Banko kodas: 73000

Telefonas pasiteiravimui: 865292081.

 

 

 

DAIL?S TERAPIJOS SEMINAR? ANONSAS

Skelbiame MEN? TERAPIJOS CENTRO 2012 m. I-ojo pusme?io dail?s terapijos seminar? anons?. Daugiau informacijos Jums suteiks Audra, telefonu 865292081 arba el. paštu a.brazauskaite@gmail.com.

Sausio 27-29 dienomis seminaras “Dail?s terapija ir pyktis: darbas su sunkiais jausmais”, vadov? dr. Marian Liebman (Bristol, D. Britanija). Lietuvos dail?s terapijos taikymo asocijacijos renginys.

Vasario 18-19 dienomis seminaras “Dail?s terapija ir poj??iai, kelion? ? kvap? pasaul?”, vadov? dr. Natasha Nazarova (St.Peterburge, Rusija).

Balandžio 27-29 dienomis seminaras “Šiuolaikin?s dail?s formos dail?s terapijoje”, vadov? Beate Albrich (Praga, ?ekija). Vadov? turi 20 met? dail?s terapijos praktik?, yra EXTRAART fokus Prague Studio steig?ja.

Kovo 30 – balandžio 1 dienomis seminaras ”Praradimas, sielvartas ir užmarštis dail?s terapijoje”, vadov? dr. Margaret Hills de Zarate. Dailinink? ir dail?s terapeut?, dail?s psichoterapijos programos vadov? Queen Margaret universitete (Edinburgas, D. Britanija). Kaip dail?s terapeut? ir konsultant? dirbo Gruzijoje psichosocialin?s reabilitacijos centre, pab?g?li? stovykloje Duisi. Dirbo su kovotoj? vaikais Kolumbijoje Liaudies advokato Bogotoje kvietimu. Ji nuolatos keliauja ir moko Ispanijoje, Kolumbijoje, Mexico, ?il?je. Pastarojo meto tyrin?jim? srtitis – kult?rin? politika ir skurdo bei nelygyb?s ?taka.

Geguž?s 4 dien? teorinis – praktinis seminaras “Apie dail?s terapij?” vadov? dr. Audron? Brazauskait?. Seminaras skirtas neturintiems patirties dail?s terapijoje, ta?iau norintiems susipažinti su dail?s terapijos ištakomis, teoriniu pagrindu, taikymo galimyb?mis.

Geguž?s 18 dien? teorinis – praktinis seminaras “Vaik? dail?: nuo proceso iki rezultato“, vadov? dr. Audron? Brazauskait?. Seminaras skirtas visiems, kas nori pažinti vaik? pasaul? j? k?ryboje: t?vams, pedagogams, aukl?ms, psichologams, socialiniams darbuotojams ir kt.

 

 

 

Seminaras “Dail?s terapija ir pyktis: darbas su stipriais jausmais”

LIETUVOS DAIL?S TERAPIJOS TAIKYMO ASOCIJACIJA kvie?ia ? dail?s terapijos teorin? – praktin? seminar? “Dail?s terapija ir pyktis: darbas su stipriais jausmais”. Seminaras vyks 2012 m. SAUSIO 27-28-29 dienomis Vilniuje. Seminar? ves iškili asmenyb? pasauliniame dail?s terapijos kontekste, viešnia iš Jungtin?s Karalyst?s - dail?s terapeut? Dr. MARIAN LIEBMANN. Seminaras bus ver?iamas ? lietuvi? kalb?.

Dr.MARIAN LIEBMANN yra parašiusi/išleidusi 10 knyg?, ?skaitant Art Therapy in Practice, Art Therapy with Offenders, Arts Approaches to Conflict, Art Therapy Race and Culture, Art Therapy for groups (antrasis leidimas 2004), Restorative Justice: How it Works (2007), ArtTherapy and Anger (2008), leidykla Jessica Kingsley Publishers. 2010 m. jos disertacinis darbas buvo apdovanotas ir publikuotas Bristolio universiteto. Ji d?sto dail?s terapij? keletoje Jungtin?s Karalyst?s ir Airijos universitet?. Ji dirba su tvarkos pažeid?jais, moter? ir bendruomeni? gup?mis. Paskutinius 15 m. dirba pyk?io temomis Miesto vidin?je palaikymo ir išgijimo komandoje (Inner City Support and Recovery Team (adult mental health)) Bristolyje Jungtin?je Karalyst?je. Ji taip pat dirba su v?žiu sergan?iais, atstatomoje justicijoje, konflikt? atomazg? tarpininkavime, kaip žmoni? santyki? konsultant? ir konflikt? tarpinink?. Veda Meno ir konflikt? seminarus dauglyje pasaulio šali?.

SEMINARO ANOTACIJA. Kai pykstama, dažnai prarandama kontrol? ir pereinama prie skubot? neapgalvot? veiksm? su pragaištingais padariniais aplinkiniams. Priešingu atveju, siekiant pykt? užgniaužti, “praryti” ar pan., pyktis pasisuka ? asmens vid? su savidestrukciniais rezultatais. Reikia su šiomis emocijomis dirbti tokiais b?dais, kurie skatint? “emocin? intelekt?” ir suteikt? b?dus nukreipti s?myš? ir neramumus. Dail?s terapija turi ypating? savybi? darbui su pyk?iu. Dail?s terapija suteikia b?d? komunikuoti žmon?ms, kuriems sunku verbaliai ?vardinti kod?l jie pyksta. Dail?s terapija padeda jiems vystyti savo jausmus santikyje su pyk?iu, taigi jie gali prad?ti dirbti su pyk?iu k?rybiškai. Dail?s k?rinio atlikimo procesas sul?tina, nuramina klientus ir padeda jiems labiau reflektuoti kas vyksta, tapti labiau suvokusiais savo jausmus. Dail?s naudojimas suteikia galimyb? ?traukti daugyb? min?i? ir jausm?, dažnai prieštaring?. Pavaizdavimas ir darbas su šiais jausmais veda prie labiau konstruktyvi? b?d? tvarkymuisi su pyk?iu. Seminar? sudarys paskaitos ir praktiniai užsi?mimai su pavyzdžiais , kuriuos seminaro vadov? taiko savo darbe.

NUMATOMA SEMINARO VIETA: PACO G. 4 Vilniuje. SEMINARO DALYVI? SKAI?IUS YRA RIBOTAS – SEMINARE DALYVAUS TIK 20 DALYVI?. Seminaro kaina 510 Lt (? kain? ?skai?iuota priemon?s, pažym?jimai, kavos pertraukos).

J?s? registracija bus patvirtinta, pervedus 50 proc. seminaro mokes?io ? LDTTA s?skait?: S?skaitos Nr. LT90 7044 0600 0031 4698 AB SEB BANK. Pervedus avansin? mokest?, prašau registruotis el. adresu a.brazauskaite@gmail.com. Telefonas pasiteiravimui 865292081 (Audra)

SEMINARO R?M?JAS - VŠ? MEN? TERAPIJOS CENTRAS.

INFORMACINIAI R?M?JAI:

 • ŽMOGAUS PSICHOLOGIJOS STUDIJA, www.zps.lt
 • VŠ? K?RYBOS TERAPIJOS NAMAI, www.kurybosterapija.lt
 • VŠ? MEN? TERAPIJOS CENTRAS, www.menuterapija.lt

Comments

comments