Ruda saul? ir geltona j?ra

K? reiškia vaiko piešinio spalvos, kod?l kartais mažieji piešia rud? saul? ar gelton? j?r?, pasakoja socialini? moksl? daktar? dail?s studijos vadov? Audron? Brazauskait? (mob. tel. 8 652 9 20 81, www.dailes.net).

„Visiškai normalu, kad ikimokyklinio amžiaus vaikai nenaudoja tikrovišk? spalv?, tai yra piešia rud? saul?, m?lyn? veid? ir gelton? j?r?. Be to, 3–5 met? „dailinink?“ piešiniuose žmon?s ir kiti objektai „skraido“, dar nenusileid? ant žem?s – pagrindo linijos. Tokie piešiniai rodo, kad vaikas mokosi pažinti save ir pasaul?, o spalvas naudoja pagal savo skon? ar nuotaik?.

Maždaug 5–7 met? (tiksl? amži? sunku nusakyti) vaikai pradeda piešti tokiomis spalvomis, kokios yra iš tikr?j? gyvenime – saul? spalvina geltonai, aguon? raudonai. ?domu, kad tai atsitinka, kai vaikas sugeba nupiešti vis? žmogaus fig?r? ir dar stovin?i? ant pagrindo linijos – žem?s. Vadinasi, vaikas suvokia save j? supan?ioje aplinkoje ir tai išreiškia piešiniuose parinkdamas tikroviškas spalvas, tai yra tiksliau atkartoja, k? mat? gamtoje. Ta?iau visiškai normalu, jei darželyje vaikas užsigeidžia spalvinti saul?gr?ž?… žaliai. Jam t? akimirk? taip gražu. Gal?tume sakyti, kad tokio vaiko suvokimas apie tikrus objektus dar formuojasi. Ir be reikalo aukl?toja g?dina vaik? sakydama: „Taip neb?na“.

Comments

comments