Anonsas. INTEGRATYVIOJI DAIL?S TERAPIJA pagal K.G. JUNG?

MEN? TERAPIJOS CENTRAS kvie?ia dalyvauti dail?s terapijos seminare INTEGRATYVIOJI  DAIL?S TERAPIJA pagal K.G. JUNG? apie ’G?D? ir DVASINGUM?’. Seminar? ves Jungo krypties dail?s terapeut? iš Danijos Dr.Vibeke Skov. Seminaras vyks 2016 m. vasario 06-07 dienomis.

Šio 2 dien? seminaro metu dalyviai susitiks su kai kuriomis savo vidin?mis asmenyb?mis- šeš?liu, vidiniu vyru ir vidine moterimi.  Šie pirmapradžiai veik?jai atskleis save k?rybiniame procese; mes naudosime vaizduot?s kelius sukurti dialog? su jais. Pažintis su j? potencialu gali atnešti nauj? gyvenimo prasm? ir džiaugsm?, kuriuos K.G.Jungas apib?dino žodžiu ‘individuacija’.

Dalis proceso apims darbo su asmeniniais  kompleksais ir vidinias teis?jais b?dus, naudojant dail?s terapijos metodus – kad sukurti ilgalaik? patvar? santyk? su vidiniu aš. Šio proceso metu dažnai iškylanti tema yra ryšis tarp ‘g?dos’ ir tikrojo m?s? tapatumo – to, kas mes iš tikr?j? esame. Dalis mokym? bus skirta suprasti g?dos funkcij? ir vidinio teis?jo socialin? aspekt?,  trukdan?ius asmenybei tapti gyvenimo dalimi.

Užsi?mimai bus patyriminiai ir remsis mokym?, piešimo ir dail?s terapijos deriniu. Bus ?trauktos ir teorin?s refleksijos – kaip prasm?s k?rimo procesas, besiremiantis individualia patirtimi. K?rybos b?das- dail?s raiška.

Programa aktuali tiems, kas:

 • Domisi sav?s tobulinimu ekspresyvi? metod? pagalba.
 • Nori sužinoti daugiau apie Jungiškosios dail?s terapijos metodologij? per k?rybin? sav?s tyrin?jim?.

Seminaro autor? ir vedan?ioji- Vibeke Skov, klinikin?s  psichologijos moksl? daktar?, meninink?, dail?s terapeut? ir Dail?s Terapijos Instituto Danijoje ?k?r?ja bei vadov?. Užsiima priva?ia dail?s terapijos praktika. Kuria tapybos, stiklo, skulpt?ros k?rinius, turi savo galerij? www.gallerylakehouse.com

Knyg? autor?:

 • Skov, V. (2015). Integrative Art Therapy and Depression. A Transformative
 • Approach. Publ. Jessica Kingsley, UK
 • Skov, V. (1991). Det skabende menneske. Kbh. Publ. Munksgaard (translated into english: Becoming creative. Publ. Marcus
 • Skov, V. (2015): Clinical Methodology in Jungian Art Therapy. I Rivista di Psicologia Analitica. Italia (still in print).

Seminaras vyks Men? terapijos centre Žemait?s g-v? 21, Vilnius

Seminaro kaina 150 eur, ? kain? ?skai?iuotos visos darbo priemon?s, kavos pertraukos, dalyvio pažym?jimai. Seminaras bus ver?iamas ? lietuvi? kalb? pagal dalyvi? poreik?.

Registracija el paštu menuterapija@gmail.com , registruojantis prašome nurodyti profesij?, darboviet?, parašykite ar reikalingas vertimas ? lietuvi? kalb?, atsi?sti registracijos mokes?io pavedimo kopij?. Registracija bus patvirtinta, pervedus 50 proc. Seminaro mokes?io ? MTC s?skait?. Seminare viet? skai?ius ribotas, grup? sudarys iki 14 dalyvi?. Tel pasiteiravimui mob. 865292081

Rekvizitai:

 • Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”
 • ?mon?s kodas: 301523775
 • B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667
 • Bankas „Swedbank“, AB
 • Banko kodas: 73000

Programa
Šeštadienis
10.00 – 11.00: Pagrindin? Prezentacija
Tema: Integratyvioji Dail?s Terapija
Integratyviosios dail?s terapijos metodo, susijusio su g?dos gydymu, prezentacija.
11.00 – 13.00: Praktiniai  užsi?mimai
Sav?s pristatymas naudojant  mol?
Vidinio “aš” kaip potencialo, slypin?io už g?dos, atradimas.
14.00 – 17.00: Praktiniai užsi?mimai
Šeš?lio tyrin?jimas tapyboje/piešime
Dail?s terapijos b?dai dirbti su vaizdiniais
Sekmadienis
9.30 – 13.00: Praktiniai užsi?mimai
Vidinio vyriškumo ir moteriškumo tyrin?jimas piešime ir judesyje.
Dail?s terapijos procesai ir b?dai transformuoti vidinius santykius
14.00 – 17.00: Praktiniai užsi?mimai
Vaizdinio kaip gydan?iojo agento naudojimas dirbant su g?da.
Dail?s terapijos procesai ir b?dai transformuoti g?d?.
17.00 – 17.30: Diskusijos ir ?vertinimas