DailÄ—s terapijos SUPERVIZIJOS

NAUJIENA! DAIL?S TERAPIJOS SUPERVIZIJOS!Dail?s terapijos supervizij? vasaros mokykla 2016 m. rugpj??io 5-7 d.Dail?s terapijos supervizijos kas tai? Tai dail?s terapijos praktini? atvej? tikslingas nagrin?jimas su patyrusiu dail?s terapeutu, s?moningai kreipiant d?mes? ? dail?s terapijos praktikui ikilusias sunkias situacijas dail?s terapijos procese. DT supervizija sudaro galimybes gilintis ir mokytis apie dail?s terapijos prigimt? ir proces?, o tai yra dail?s terapijos praktikos vystymosi esm?. Supervizijos tai specialist?, dirban?i? terapin?, konsultacin? darb? – profesin? priei?ra.

DT_

Men? terapijos centras organizuoja trij? dien? dail?s terapijos supervizij? vasaros mokykl?. i mokykla skirta dail?s terapeutams, specialistams (psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, psichiatrams, psichoterapeutams), taikantiems savo darbe dail?s terapij? arba dail?s terapijos metodus. Supervizij? metu bus naudojami dail?s terapijos priemon?s ir metodai.Men? terapijos centras siekia skatintinti ir vystyti supervizin? darbo kult?r? Lietuvoje. Savo srities profesionalai, kurie naudojasi supervizijos paslauga:

 • laikosi Dail?s terapijos profesijos etikos kodekso;
 • apsaugo save nuo perdegimo sindromo, nelieka vienias ir bej?gis, ivengiama visagalyb?s jausmo, susitvarkoma su emocine ?tampa, padedama laikytis terapini? rib?, gaunamas palaikymas ir supratimas, randama ieitis “ustrigus” prosesui;
 • apsaugo savo klientus/pacientus: pastebi perk?limo ir kontraperk?limo reakcijas, padeda savo klientams augti, vystytis ir sveikti;
 • kelia savo kvalifikacij?;
 • lavina ir atskleidia savo k?rybikum?.

Svarbu: praome vis? dalyvi? tur?ti kliento dail?s terapijos darbus arba j? kopijas. Rekomenduojame, pristatant atveji laikytis si?lomo eilikumo. Dail?s terapijos supervizij? vasaros mokyklos dalyviai savo turimus darbo atvejus, peri?r?s tokiais
lygiais:

 • Dail?s terapijos sesijos turinio reflektavimas: 1)d?mesys ? klient? dail?s terapijos sesijoje- kokia jo istorija, kaip jis dalinasi, k? ireikia, vaizduoja. 2)kaip klientas b?na ir elgiasi terapijoje sesijoje ir per vis? proces?. Kaip jo patyrimas ir sunkumai terapijoje susij?s su sunkumais jo gyvenime.
 • Intervencij? ir strategij?, naudojam? dail?s terapijos sesij? metu, apvelgimas: 1)aptariama ne tik kokia intervencija, bet taip pat ir kod?l ir kada buvo pasirinkta tam tikra intervencija. Taip pat iekoma alternatyvi? intervencij?. 2)padedama terapeutui reflektuoti ir prapl?sti intervencij? lankstum? ir ribas.
 • Terapinio proceso ir kliento-terapeuto santykio tyrin?jimas: 1)d?mesys ? s?moning? ir nes?moning? vyksm? kliento ir terapeuto santykiuose. 2)pagalba terapeutui suprasti terapini? santyki? dinamik? ( perk?limas ir santyki? b?dai).
 • Terapeuto kontraperk?limas. D?mesys ? tai, kas s?moningai ar nes?moningai vis dar neubaigta terapiniame procese, nuo dail?s terapijos sesij? iki supervizijos: 1)terapeuto asmenini? situacij? (mediagos) ik?limas. 2)? terapeut? suprojektuotas perk?limas. 3)terapeuto darbas su perk?limu. 4)terapeuto priimamos ir vengiamos projekcijos.
 • D?mesys ? supervizoriaus-terapeuto “?ia ir dabar” proces? kaip ? paralel? ar atspind?jim? terapeuto-kliento “ten ir tada” proces?: 1)palie?iamos nes?moningos terapeuto – kliento santyki? dinamikos ir j? nes?moningas atspindys tarp supervizoriaus ir terapeuto supervizijos metu. 2) D?mesys supervizoriaus kontraperk?limui. 3)pagalba supervizoriui prisiliesti prie nes?moning? ir nereflektuot?, veikian?i? dinamik?, kurios yra nepasteb?tos.
 • D?mesys visai supervizijos proceso dinamikai: 1)pasteb?jimai, interpretacijos, supervizijos proceso komentarai.

Parengta pagal Hawkins and Shohet, 2012.

DT Supervizjas vesdail?s terapeut? dr. Audra Brazauskait?,dail?s terapeut?, psicholog? Dovil? Jankauskien?.

Informacija ir registracija:

 • menuterapija@gmail.com
 • Tel. nr. Audra +370 65292081, Dovil? +370 65099875
 • Kaina: 160
 • Adresas: emait?s 21, Vilnius
 • Bus suteikti Men? terapijos centro paym?jimai
 • Registracija patvirtinama, gavus 80 mokest?.Jei nebeturima galimyb?s dalyvauti seminare, sumok?ti pinigai gr?inami: 80% praneus ne v?liau kaip prie savait? iki renginio, 50% praneus prie 6 dienas iki renginio. Mokestis negr?inamas praneus renginio dien?.

DIENOTVARK?
Penktadienis: 2016-08-05
10.00-10. 30 val ?vadas, programos pristatymas
10.30- 11.45 val Praktinis patyrimas Susipainimas, refleksija
11.45-12.00 val pertrauka
12.00 – 13.30 val Praktinis patyrimas “Profesinis dail?s terapeuto identitetas”, refleksija
13.30- 14.30 val piet? petrauka
14.30 -16.30 val darbas su atvejais
16.30-17. 00 val ubaigimas

etadienis: 2016-08-06
10.00-10. 30 val ryto ratas
10.30- 11.45 val darbas su atvejais
11.45-12.00 val pertrauka
12.00 – 13.30 val darbas su atvejais
13.30- 14.30 val piet? petrauka
14.30 -16.30 val praktinis patyrimas, Paralelinis procesas, refleksija
16.30-17. 00 val ubaigimas

Sekmadienis: 2016-08-07
10.00-10. 30 val ryto ratas
10.30- 11.45 val darbas su atvejais
11.45-12.00 val pertrauka
12.00 – 13.30 val darbas su atvejais
13.30- 14.30 val piet? petrauka
14.30 -16.30 val praktinis patyrimas, supervizijos ?prasminimas, refleksija
16.30-17. 00 val ubaigimas