DailÄ—s terapijos metodai vaikams

SEMINAR? CIKLAS

DAIL?S TERAPIJOS METODAI VAIKAMS /2019-2020 m,

Program? baig? jau dvi grup?s.

Gera naujiena:

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUP? 2019-2020 mokslo metams

Praome registruotis el.patu menuterapija@gmail.com , usiregistravusius informuosime tiksliau.

Seminar? ciklas Dail?s terapijos metodai vaikams .Darbas su vaikas yra ?domus, prasmingas ir pilnas nuostabi? patyrim?. Ta?iau terapiniame ar ugdomajame procese tenka susidurti su daugybe i?ki?, klausim? ir ibandym?. Kvie?iame pagilinti savo inias ir dalyvauti teorini? praktini? seminar? cikle Dail?s terapijos metodai vaikams.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb? su vaikais: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

Programos tikslas: id?styti dail?s terapijos metod? taikymo vaikams pagrindus, imokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? ?vairaus amiaus vaikams, atsivelgiant ? j? vystymosi ypatumus ir problematik?.

Programos autor?s ir lektor?s:

Apie lektores daugiauhttps://www.menuterapija.lt/specialistai/

Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapeut?, turinti daugiau nei 20 m. dail?s terapijos taikymo patirt?.

Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapeut?.

Programos tem? derinys sudaro dail?s terapijos metod? vaikams pagrind? kurs?. Programos iskirtinumas dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmenikai patirti dail?s terapijos poveik?. Kurs? sudaro teorin?s paskaitos ir praktiniai usi?mimai, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?valgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios patirties/uduoties poveik? vaikui.

Laikantis poi?rio, kad dirbant su vaiku labai svarbu terapeuto ar dail?s terapijos metod? taikytojo asmenyb?, kuri yra kaip pagrindinis darbo ?rankis, ? program? ?traukta individualios dail?s terapijos sesijos ir superviziniai susitikimai.

PROGRAMOS TURINYS:2019/10/04?vadinis – seminaras 10.00-14.00 val. ; 10/25Dail?s terapijos itakos, teorinis pagrindimas 10.00-17.00 val; 11/15K?rybikumo vystymasis. Vaik? dail?s terapijos pradia 10.00-17.00 val. ; 12/06Sveiko vaiko raida ir k?rybos d?sningumai 10.00-17.00 ; 2020/01/24Vaik? emocij? ir elgesio sutrikimai ir susij? k?rybos bruoai 10.00-17.00; 02/21Sutrikusi vaiko raida ir susij? k?rybos bruoai 10.00-17.00; 03/20 2-4 met? amiaus tarpsnio ypatumai, susij? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00; 04/174-6 met? amiaus vaik? ypatumai, susi?? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00;05/227-12 met? amiaus vaik? ypatumai, susij? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00; 06/12Baigiamasis seminaras 10.00-17.00.

Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet iple?ia specialisto profesines kompetencijas.Dalyviui bus suteiktas 91 val. Men? terapijos centro kvalifikacijos k?limo paym?jimas.

Program? sudaro tokios dalys ir j? kaina:

  • ?vadinis seminaras 4 val – 20
  • 9 teorini? ir praktini? seminar? programa 72 val. – 590
  • 10 asmenin?s dail?s terapijos susitikim? 10 val.- 250
  • 5 individualios supervizijos susitikim? 5 val. – 125
  • Visos programos kaina 985 . Mok?ti galima dalimis pagal numatyt? kalendori?.

Apmok?jimas. U ?vadin? seminar? mokama 20 Eur. pavedimu. Sumok?jus pavedimu, registracija patvirtinama. Mokestis u ?vadin? seminar? negr?inamas.

PRAOME REGISTRUOTIS el.patu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis praome nurodyti: vard?, pavard?, ami?, profesij?, kontaktus.

Registracija ir informacija menuterapija@gmail.com,Audra Brazauskait? mob.tel.nr 865292081,Dovil? Jankauskien? mob.tel.nr 865099875.

Programa vyks Men? terapijos centre adresu: emait?s verslo centras, emait?s g. 21,Vilnius (2 ??jimas, 3 auktas su liftu).

Atsiliepimai i programos buvusi? dalyvi?:

…Kas patiko? Profesionalumas viskame: nuo teorijos pateikimo iki praktik? ?vairov?s. Mokytoj? iluma, energetika, lankstumas derinant individualius usi?mimus, supervizijas, atsidavimas. Patiko galimyb? rinktis su kuria mokytoja norim atlikti vienas ir kitas praktikas. Patiko, jog kurso praktikos perleidiamos per asmenin? patirt? man tai tapo asmenine tuo metu gyvybikai reikalinga terapija. Patiko sukurta saugumo erdv?: kaip nuo pirmojo usi?mimo d?stytojos pa?m? u rankos taip ir ved?, nepaleido iki pat paskutiniojo. Saugum? k?r? ir centro patalpos tarsi kokonas tokio didelio miesto (bi?i? avilio) viduryje. Patiko, jog centro patalpos netoli autobus? stoties (lengva susiorientuoti dalyviams i kit? miest?, kurie naudojasi vieuoju transportu). Arbatos ir sausaini? pertrauk?l?s J odiu apibendrinant, patiko viskas: nuo maiausios smulkmenos ikiNamaste J

Kas nepatiko? Esu mogus nem?gstantis skub?jimo. Kurso tempas intensyvus, sud?tinga buvo derinti su esamu gyvenimo tempu. inoma ir d?l to, kad gyvenu Jonavoje, o kursai Vilniuje. Igelb?jo galimyb? dal? usi?mim? prasivesti skypu. Ta?iau tai ne priekaitai. is kursas man ities ne?kainojama patirtis.

…Visa gauta teorija yra labai svarbi, ta?iau manau daug svarbiau j? ibandyti praktikoje. Labai naudingi buvo individual?s usi?mimai..

…Noriu pasidiaugti ia programa. Ji tikrai isipildiusi. Tiek teorija, tiek grupin? praktika, individuali terapija bei supervizija suteik? programai ir mano patyrimui visapusikumo. ?domus jausmas, kad programa adina didesn? smalsum?, nor? gilintis..

…tai k? patyriau buvo nuostabu. ie usi?mimai sustiprino mane kaip asmenyb?, suteik? pasitik?jimo savimi. odiais to pasakyti ne?manoma, reikia pajausti…Grupiniai usi?mimai taip pat buvo aun?s.