Dail?s terapija virtualiai

Dail?s terapija virtualiaiJpeg

Men? terapijos centras si?lo dail?s terapijos paslaugas online/internetu/virtualiai. Visa žmonija šiuo metu išgyvena netik?tas ir sunkias patirtis – privalom? socialin? izoliacij?. Situacijos, kurios nepriklauso nuo m?s? ir kuri? negalime kontroliuoti dažnai sukelia sunki? emocini?, psichologini? išgyvenim?. COV 19 virusio pandemijos  metu, daugelis iš m?s? yra priverstinai ?strig? namuose. Ši situacija gali sukelti depresijos ar nerimo rizik?. Nerimas d?l nežinomo (toks kaip m?s? rizika susirgti COVID-19) gali hiperaktyvinti smegen? baim?s centr? amygdala. Psichologinio streso padaryta žala organizmo l?stel?ms sukelia imunin? atsak?, d?l kurio mes tampame imlesni svetimam patogenui. L?tinis nerimas d?l COVID-19 gali sustiprinti m?s? pažeidžiamum? virus? atžvilgiu, nes sutrinka imunin? funkcija.

Visada buvo gyventoj? grupi?, gyvenusi? su ribotais socialiniais kontaktais: kaliniai arba pacientai, atsigaunantys po medicinini? proced?r?, kurioms reikalingas izoliacijos laikotarpis. Buvo atlikta daug tyrim? kaip žmon?s jau?iasi, kai praleidžia didel? laiko dal? savo izoliacijoje. Tyrimai parod?, kad tokiose situacijose padeda dail?s terapija.

Dail?s terapija yra psichoterapijos forma, kur dail? naudojama kaip terapijos priemon?. Dail?s terapijos poveikis yra gerai ištirtas. Tyrimai parod?, kad dail?s terapija sumažino kalini? depresij? ir privert? juos labiau jaustis kontroliuojant savo gyvenim?; palengvino pab?g?li? vaik?, v?žiu sergan?i? pacient?, gydom? chemoterapija, tuberkulioze sergan?i? pacient?, kamienini? l?steli? transplantacijos ar kaul? ?iulp? transplantacijos pacient? nerim? ir depresij? bei kit? situacij?, kai pasikeitus aplinkyb?ms ir padid?jus socialinei izoliacijai buvo paveikta žmoni? psichin? sveikata.

Dail?s terapija n?ra panac?ja, ta?iau jos taikymas kovojant su depresija socialin?je izoliacijoje yra gerai moksliškai ištirtas.

Dail?s terapinis procesas pagr?stas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai b?dami pas?moningos kilm?s, gali b?ti grei?iau išreikšti vaizdiniais, nei žodžiais. Dail?s terapijos (DT) metodai yra susij? su kiekviename žmoguje gl?din?iu sugeb?jimu projektuoti savo vidinius išgyvenimus, jausmus ? vizualines formas. Kai asmuo išreiškia savo emocin? patyrim? vaizduodamas /piešdamas, jis emociškai atsipalaiduoja ir labai dažnai ?gyja sugeb?jim? apib?dinti žodžiais tai, k? sunku buvo ?vardinti. Tai leidžia brandžiau suvokti problemin? situacij? ir j? priimti bei konstruktyviai spr?sti. Dail?s produktas tampa kaip asmens vidinio pasaulio dokumentas, kuris, laikui b?gant gali keistis, j? galime steb?ti.

Dail?s terapija virtualiai

Dail?s terapija virtualiai suteikia saug? socialin? atstum? pandemijos ir karantino metu, psichologin? param? bei emocin?s ir k?rybin?s raiškos galimyb?. Be to, toks dail?s terapijos taikymo b?das tinkamas asmenims, gyvenantiems dideliame atstume iki teikiamos paslaugos betarpiškai. Dail?s terapijos klientas/dalyvis tur?t? tur?ti savo dail?s priemones. Kuo ?vairesnes dail?s priemones tur?s dalyvis, tuo didesn? pasirinkim? jis tur?s dail?s terapijos proceso metu. Dail?s terapijos sesijos vyksta pasirinktose internetin?se platformose Skype, FB Mesendžeryje, Watsup. Susitikimo vieta tur?t? b?ti rami, kad kliento neblaškyt? pašaliniai trukdžiai.

Si?lome individuali? dail?s terapij? virtualiai, skirt? individualiam asmeniui. Tai vieno kliento ir dail?s terapeuto darbas, paprastai vyksta kart? savait?je tuo pa?iu laiku su tuo pa?iu dail?s terapeutu. Tokiame dail?s terapijos procese visas d?mesys yra skiriamas darbui su kliento asmeniška emocine bei gyvenimiška patirtimi. Dail?s terapijos metu dalyvis gali išreikšti j? lydin?ius sunkius jausmus (nerim?, baim? ir kt.) ?vairiomis pasirinktomis dail?s priemon?mis ir kalb?tis apie tai su dail?s terapeutu. Šiame procese spalva, linija, skirtingomis dail?s formomis bei priemon?mis ?k?nijami jausmai, išgyvenimai, visa, k? sunku ?vardinti žodžiais. Nereikia b?ti talentingu dail?je, kad pajustum?te dail?s terapijos naud?. Mok?jimas piešti tikrai n?ra b?tinas, kartais tai yra privalumas. Sukurti dail?s vaizdiniai pad?s sav?s pažinimo, pri?mimo procese. Viskas, kas nutinka dail?s terapijos metu yra konfidencialu. 1 užsi?mimo trukm? iki 60 min. Dail?s terapijos trukm? priklauso nuo individualaus atvejo ir susitariama pirmo susitikimo metu.

KREIPTIS el.paštu menuterapija@gmail.com