Category Archives: Dail?s terapijos seminaras

 

Kvie?iame dalyvauti dail?s terapijos teoriniame praktiniame seminare

SPALVOS IR ATSPALVIAI: SIMBOLIKA, SUVOKIMAS, PRAKTINIS TAIKYMAS20220113_164018

Seminaras vyks š. m. balandžio 30 d. ZOOM platformoje, pradžia 10.00, pabaiga 17.00

Spalva yra j?ga, kuri tiesiogiai veikia siel?, sako Vasilyj Kandinskij. Spalvas matome kasdien?, taip, tik dien? , kai Žem? apšvie?ia Saul?s šviesa. Tamsoje matome tik spalv? atspalvius.  Kaip mes suvokiame spalvas , kokias reikšmes joms suteikiame ? Spalvos gali tur?ti ?takos m?s? fizinei ir psichinei b?senai, o spalv? simbolikos istorija yra labai sena, siekianti ankstyv?sias žmonijos kult?ras. Šiame teoriniame-praktiniame dail?s terapijos seminare J?s sužinosite spalv? simbolik? istorijos eigoje, spalv? suvokimo aspektus, kai kurias spalv? teorijas, psichologines spalv? reikšmes konsultavime.  Praktin?je seminaro dalyje dalyvausite patirtin?se veiklose, kuriose  dail?s terapijos metod? pagalba, naudojant spalv? reikšmes, gal?site prisiliesti prie savo vidinio pasaulio, išsinešti nauj? patir?i? bei ?žvalg?.

Seminaras skirtas dail?s terapeutams, psichoterapeutams, psichologams ir visiems besidomintiems tema.

Seminar? veda dail?s terapeut? dr. Audron? Brazauskait?

20220113_163438

AUDRON? BRAZAUSKAIT?, soc. m. daktar?, dail?s terapeut?, dail?s terapijos profesijos pradinink? LT, dail?s terapijos supervizor?. Lietuvos dail?s terapijos asociacijos (LDTA) tikroji nar?, LDTA garb?s nar?, EFAT (Europos dail?s terapijos federacija) tikroji nar?. VŠ? Men? terapijos centras steig?ja ir vadov?. 1997 m. dalyvavo ?steigiant Lietuvos dail?s terapijos taikymo asocijacij? . Turinti daugiau nei 25 met? dail?s terapijos praktin? patirt?. Dirbo tarpžinybin?se darbo grup?se LR SAM, siekiant dail?s terapeuto profesijos ?teisinimo Lietuvoje. Dirbo LDTTA, LSMU, VDA KF darbo grup?je, kuriant pirm?j? LT antros pakopos jungtin? program? “Dail?s terapija”. Nuo 2015 m. iki 2022 m. LSMU Reabilitacijos klinikos lektor? antros pakopos jungtin?je programoje DAIL?S TERAPIJA (VDA KF-LSMU). Nuo 2015 iki 2021 LSMU atstov? ECARTE. Nuo 2021 m. VU  Medicinos F lektor? antros pakopos jungtin?je programoje DAIL?S TERAPIJA, programos komiteto nar?. D?sto pagrindin? studij? dalyk? –dail?s terapij?. Vadovauja magistro baigiamiesiems darbams. Knygos “Vaik? dail?s terapinis aspektas” autor? (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) , knygos „Modernaus meno socialin? reikšm?: Meniniai – socialiniai performansai“ bendraautor? (Vilnius: Men? terapijos centras, 2015), sudarytoja knygos „Menas, terapija, sveikata“, Kaunas, 2016. Kvalifikacini? program? bendraautor? (kartu su Dovile Jankauskiene):  “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” ( nuo 2009 m.), “Dail?s terapijos metodai vaikams” (nuo 2016m.),  ““Aktyv?s k?rybos metodai grupi? formavimui(nuo 2016 m.) . Daugelio seminar? autor?, konferencij? organizator?. Darbe remiasi raidos ir psichoanalitiniu poži?riais. Teikia dail?s terapijos paslaugas individualiai ir grup?je.

Seminar? sudaro:

1 teorin? paskaita, 2 patyrimin?s veiklos, patyrimini? veikl? refleksijos.

Pradžia 10.00 – pabaiga 17.00

Dalyvi? skai?ius ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 12 dalyvi?.

Dalyviai  turi tur?ti dail?s priemones patyrimin?ms veikloms

Bus išduodami VŠ? Men? terapijos centro 8 ak. Val. kvalifikaciniai pažym?jimai

Seminaro kaina 65 Eur

Mokest? rašome pervesti ? s?skait? SEB  LT59 7044 0001 2561 2099

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: menuterapija@gmail.com ; WhatsApp +37065292081

ATSILIEPIMAI PO PRA?JUSIO  SEMINARO

D?kinga Audronei už susistemint? teorin? medžiag? apie spalvas ir nat?raliai iš to kilusias praktines užduotis. Asmeninis patyrimas atliekant užduotis, suteik? galimyb? suvokti spalv? gali? ir impuls? spontaniškai išreikšti savo pozityvias ir negatyvias emocijas, leido išgyventi spalv? ambivalentiškum? kaip asmenyb?s vidin? konflikt? ir jo ?veik?. Naudinga buvo patirti ir strukt?ruotos darb? refleksijos naud?. Tokie seminarai, vedami profesionaliai ir jautriai, naudingi ir profesiniam, ir asmeniniam augimui.

Gera buvo atpažinti savo ryš? su spalvomis ir pajusti kit? žmoni? spalv? išgyvenim?. Užsi?mimai pad?jo ?žeminti tai, kas vyko viduje.
A?i?, labai lauksiu kit? panaši? užsi?mim?. Seminaras, buvo labai ?domus, praturtinantis naudingomis žiniomis ir praktiniu patyrimu. Smagu buvo pasinerti ? spalvas, pa?iai patiriant, piešiant. Nekantrauju išbandyti. darbe su klientais.
A?i? jums!
Seminaras praturtino, atradau daug naujo per praktines patirtis. Tokios iš pirmo žvilgsnio paprastos užduotys, jas atlikus, išk?l? ši? dien? skaudžias realijas, o paskutinioji, tre?ia užduotis – nustebino. ?kv?pdama spalv?, jau?iau, kaip visas k?nas išspinduliuoja t? spalv?.
Man seminare buvo labai naudinga susid?lioti visas turimas žinias, kai k? naujo išgirsti, nes labai plati tema ir tikrai man buvo naudinga atsirinkti, nes buvo pateikti svarbiausi akcentai, kad nenuklysti ? lankas besidomint šia tema.

 

 

 

“DAIL?S TERAPIJOS METOD? TAIKYMO GALIMYB?S” – kvalifikacin? programa 2022-2023 m.m.

MEN? TERAPIJOS CENTRAS

 Kvie?iame dalyvauti  programoje

“DAIL?S TERAPIJOS METOD? TAIKYMO GALIMYB?S” 2022-2023 M.M. (100 val.)

PROGRAMA VYKS MIŠRIU B?DU ( GYVAI IR ZOOM PLATFORMOJE ).

Programa sukurta ir veikia nuo 2009 m.

 Programos autor?s dr. Audron? Brazauskait? ir Dovil? Jankauskien?.

 Jeigu savo praktiniame darbe pasteb?jai, kad k?rybin?s – menin?s užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kvie?iame pagilinti savo žinias ir dalyvauti programoje

”Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie domisi dail?s terapija ir ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb?: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams ir kitiems besidomintiems.

 RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA MOKYMO GRUP? 2022-2023 metams. Susidarius grupei po ?vadinio seminaro, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grup? sudarys daugiausia 12 dalyvi?. Užsi?mimai vyks vien? penktadien? arba vien? šeštadien? m?nesyje. Programos tikslas: išd?styti dail?s terapijos metod? taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? skirtingoms klient? grup?ms, integruoti šiuos metodus savo praktiniame profesiniame darbe.

SVARBU : uždara mokomoji grup? sudaroma po ?vadinio seminaro, t.y. dalyvis apsisprendžia dalyvauti ar nedalyvauti programoje po ?vadinio seminaro.

Mokymosi formos:  ?vadinis seminaras 5 val, uždara patyrimin? dail?s terapijos grup?, teorin?s paskaitos (80 val.), individuali dail?s terapija (10 val.), individuali dail?s terapijos supervizija (5 val.), viso 100val.

Programos autor?s ir lektor?s:

Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapijos profesijos pradinink? LT, dail?s terapeut?, dail?s terapijos supervizor?

Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapijos profesijos pradinink? LT, profesini? santyki? ir dail?s terapijos supervizor?.

Apie lektores daugiau https://www.menuterapija.lt/specialistai/

Apie program?. Programa veikia nuo 2009 m. J? baig? jau 13 student? grupi?. Program? sudaro 10 tem?, kurios pristatomos teorin?mis paskaitomis ir praktiniais užsi?mimais. Tem? derinys sudaro dail?s terapijos pagrind? kurs?: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirting? klient? grupi? vizualin?s raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmeniškai patirti dail?s terapijos poveik? uždaroje grup?je ir individualioje dail?s terapijoje. Kurs? sudaro daugiau nei 20 praktini? užsi?mim?, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?žvalgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios užduoties poveik? klientui. ? program? ?traukta individualios dail?s terapijos sesijos ir individuali dail?s terapijos supervizija.

Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet išple?ia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami 100 val. Men? terapijos centro kvalifikacijos k?limo pažym?jimai

Programa vyks mišriu b?du: Men? terapijos centre, J.Basanavi?iaus g 29 , Vilniuje ir ZOOM platformoje

PROGRAMOS TURINYS 2022-2023 m.

Rugpj??io 26 d. ?vadinis seminaras, DT seminar? ciklo tikslai, uždaviniai, strukt?ra, l?kes?iai. Apie dail?s terapij? trumpai. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Rugs?jo 23 d. penktadienio grup?/ 24 d. šeštadienio grup?. Terapinis santykis dail?s terapijoje, ribos ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Spalio 21 d. penktadienio grup? / 22 d. šeštadienio grup?. Dail?s terapijos ištakos, istorija. Dail?s terapija dail?s istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Lapkri?io 25 d. penktadienio grup?/ 26 d. šeštadienio grup?. Normalios vaiko raidos piešinio d?sningumai skirting? teorij? poži?riu. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Gruodžio 09 d. penktadienio grup?/ 10 d. šeštadienio grup?.  Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problem? turin?iais vaikais. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Sausio 27 d. penktadienio grup?/ 28 d. šeštadienio grup?. Speciali?j? poreiki? asmen? vizualin?s raiškos ypatumai, Raidos dail?s terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Vasario 10 d. penktadienio grup?/ 11 d. šeštadienio grup?. Dail?s terapijos metod? taikymas suaugusiems. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Kovo 24 d. penktadienio grup?/ 25 d. šeštadienio grup?. Emocijos ir j? raiška k?ryboje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Balandžio 28 d. penktadienio grup? / 29 d. šeštadienio grup?. Darbas su simboliais ir sapnais dail?s terapijoje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Geguž?s 26 d. penktadienio grup?/ 27 d. šeštadienio grup?. Spalv? simbolikos istorija, psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.

Birželio 09 penktadienio grup?/ 10 šeštadienio grup?. Dail?s terapijos procesas, k?rybiškumas ir dail?s priemon?s. Paskaita ir praktiniai užsi?mimai.

 

REGISTRACIJA

Už ?vadin? seminar? registracijos mokestis 30 Eur. pavedimu. Mokestis negr?žinamas. Rekvizitai:

Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”

?mon?s kodas: 301523775

B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas: 73000

Visos programos (nuo rugs?jo iki birželio m?n.) kaina yra 1180 Eur.

Kain? sudaro:

?vadinis seminaras- 5 val – registracijos mokestis 30 €

    10 teorini? ir praktini? seminar? programa 80 val. – 700€

    10 asmenin?s dail?s terapijos susitikim? 10 val.- 300€

    5 individualios supervizijos susitikim? 5 val. – 150€

Mok?ti galima dalimis pagal mok?jimo kalendori? (mok?jimo kalendorius bus išsi?stas dalyviams). ? kain? ?skai?iuotos ( kai seminarai vyksta gyvo kontakto metu)  visos reikalingos darbo medžiagos ir priemon?s, kavos pertraukos, 100 val. pažym?jimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, atsiun?iant 30 Eur pavedimo kopija. Rekvizitai:

Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”

?mon?s kodas: 301523775

B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas: 73000

     DALYVI? ATSILIEPIMAI: 

 • Užsirašiusi ? ši? program?, net ne?tariau kiek daug galios turi ir kaip giliai nukelti gali dail?s terapija. Ši programa viršijo bet kokias ?sivaizduotas ribas, pranoko visus l?kes?ius. Didžiausias a?i? profesionaliom dail?s terapeut?m Audrai ir Dovilei už patirt? kelion? ? save ir už pad?t? atrsati suvokim? apie kitus. Labai džiaugiuosi bendrais seminarais, medžiaga tikrai labai informatyvi, o užsi?mimai per save ir refleksijos pad?jo dar labiau ?siminti temas. 
 • A?i? už tai, k? darote. Ir neb?tinai šios grup?s kontekste- žmon?s,kurie padeda kitiems, ?prasmina abipus? buvim?.
 • Labai džiaugiuosi, kad savo vidinio balso vedama atradau ši? program?, kurios d?ka praleidau labai ?domius, turiningus metus. 
 • D?koju Jums už ši? nuostabi? program? ir vidinius virsmus. 
 • Ši? kurs? atžvilgiu iš mano pus?s yra tik komplimentai vadovi? atžvilgiu, pradedant nuo J?s? Audra ir Dovile, dalijimosi sukaupta patirtimi, sukurta atmosfera grup?je, palaikymas ,atidavimu ir betarpišku vis? pri?mimu. Ši erdv? man buvo saugus uostas sav?s gilesnio pažinimo,pajautimo..
 • A?i? nuostabiom mokytojom Audrai ir Dovilei už galimyb? men? pažintiiš kitos pus?s, t.y.iš terapin?s. Programa naudinga tuo, kad suderinta ir teorin? ir praktin? dalys, viena kit? papildo,leidžia ? dail?s terapij? pažvelgti giliau, netik?tai, “pa?iupin?jus” gyvai. Labai džiaugiuosi asmenin?mis dail?s terapijos sesijomis Jos ? daug k? gyvenime leido pažvelgti iš netik?to kampo. Gilios supervizijos atv?r? naujus kelius dirbant su klientais. Man labai tiko mokym? apimtis (viena diena). Neformali aplinka ir grupinis darbas profesionaliai organizuotas. D?koju už patirt? šilum? iš d?stytoj? ir koleg? pus?s. Sužinojau apie dail?s terapijos galimybes tiek, kiek neteko niekur išgirsti ir patirti praktiškai. 
 • Dalyvaudama šioje programoje, suvokiau koki? stipri? galing? j?g? turi dail?s terapija. Labai patiko praktin?s užduotys ir po j? vykusios refleksijos. Paskaitos irgi ?domios ir informatyvios. Ši programa tai ne tik puikios žinios, bet ir gilesnis sav?s pažinimas.
 • Patiko, kad programos tem? d?stymas vyko kart? ? m?nes?, nebuvo skubotumo, tur?jau pakankamai laiko tai išbandyti praktiškai savo darbe su vaikais. Patiko, kad grup? nebuvo didel?, vyravo jauki atmosfera. Per dien? b?davo net keli praktiniai užsi?mimai.Labai naudinga buvo individuali dail?s terapija. 
 • puikiai išd?styti dail?s terapijos metod? taikymo pagrindai…tai ne tik žini? ?gyjimas, bet ir sav?s ?vertinimas (patikrinimas) ar tai tavo kelias. 
 • Kurs? programa man buvo labai naudinga. ?gyta patirtis pad?jo ne tik ?gtelti kaip asmenybei, bet ?gytas žinias taikyti organizuojant edukacines veiklas mokykloje su vaikais.
 • Man programa tur?jo reikšm?s dviem aspektais- kaip dail?s terapijos metodus taikan?iai darbe specialistei bei asmeninis patyrimas. Noriu pad?koti už šilt?, malon? bendravim?, skatinant? pasitik?jim?, už palaikym?, supratim?. Už lankst? veikl? grafik?, galimyb? bendrauti skaipu. Išnaudojome produktyviai vis? užsi?mimams skirt? laik?.
 • Apskritai pa?mus patiko viskas: teorija, praktikos temos, grup?s bendravimas ir nuoširdus atvirumas. Seminar? ciklas ir individualios konsultacijos, supervizijos- tai ilgalaikis ir intensyvus darbo su savo vidumi procesas.
 • Patiko temos, pristatymai, nuoširdus pri?jimas prie kiekvieno dalyko, galimyb? naudotis visomis priemon?mis, grupiniuose susitikimuose sugeb?jimas laikyti grup?, proces?, b?ti “?ia ir dabar”. Skatinimas dirbti su dail?s terapijos metodais, tikite savo darbu ir tai labai ?sp?dinga. Esate pavyzdys. D?koju jums už be galo gilias refleksijas , profesionalum?, paskatinim? dirbti su savimi, labiau save pažinti ir augti. Sužav?jo lektori? susidirimas, darbas kartu, sugeb?jimas kiekviename m?s? matyti galimybes, parodyti m?s? potencial?.
 • Man šie mokymai labai buvo svarb?s,nes jau gan seniai domiuosi dail?s terapija. Per šiuos metus vyko manyje giluminis sav?s pažinimas, atradimas kaip asmenyb?s,kaip psicholog?s, kaip mamos,kaip dukros, kaip žmonos, kaip draug?s,kaip moters…Šis kelias nebuvo lengvas, ta?iau,kai tu esi profesional? rankose- a?i? Jums Audra ir Jums Dovile- jautiesi saugiai. O tai yra labai svarbu. Manau, kad puiki mintis tur?ti galimyb? tur?ti individualias terapines valandas ir supervizijas. Labai naudinga visa teorin? medžiaga, kuri? mes gavome. Svarbios aktualios temos, pateiktos glaustai, suprantamai. Noriu palink?ti t?sti ši? veikl?, kad kiekvienais metais susirinkt? grup?s, o dalyviai žinot? ši? grupi? paskirt?.
 • Labai džiaugiuosi j?s? betarpišku ir nuoširdžiu bendravimu, dalinimusi, m?s? palyd?jimu. Man mokymuose labai svarbi mikroaplinka, ?ia jau?iausi sava ir priimta.
 • Kadangi apie dail?s terapij? iki šio kurso nebuvau nieko gird?jusi, tai galiu teigti, kad gavau pakankamai stipr? pamat? ir suvokim?, kurie leidžia dr?siai dirbti toliau ta linkme.
 • Užsi?mimai labai produktyv?s ir žiniomis ir patyrimais. Kiekvien? kart? iš?jus iš mokym? reik?davo laiko vis? gaut? informacij? permastyti ir sud?lioti ? lentyn?les. Pam?stym? labai daug. Po užsi?mim? parsinešdavau labai stipr? nor? pritaikyti, tai, k? išmokau. A?i?

J?s? sukurta programa “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” visiškai atitiko mano l?kes?ius ir dar šiek tiek pranoko. Pukiai suderinta teorin? dalis su praktine. Puikiai suvaldyta grup?s dinamika. Programa dosni priemon?mis, metodais ir patirtimi. Ši? J?s? program? dr?siai si?lysiu žmon?ms, kas planuot? šiuos metodus panaudoti savo darbe su žon?mis. Aš pati, eidama per vis? program? patyriau aib? suvokim? apie save ir esam? gyvenimo etap?. Linkiu, kad programa gyvuot? dar daug met?.

 • ? dail?s terapij? patekau pirm? kart?. Darbas grup?je ir individualiai suteikia daug gr?žtamojo ryšio. Ši programa patiko, nes pad?jo pamatyti kaip reikia dirbti, jei nor?tum dirbti panaš? darb?. Patiko tai, kad visk? išband?me ant sav?s. Dail?s terapija- labai geras b?das geriau pažinti ir suprasti save, net save iš naujo atrasti. Vienas iš b?d? gydyti siel?, psichik?, k?n?, ne tik atsipalaiduoti, bet ir suvokti naujus, kitus orientyrus. Tikiu, kad su dail?s terapija žigiuosiu toliau. Šie mokymai pad?jo asmeniškai ir išmokino kaip dirbti. Linkiu Jums tolimesn?s sekm?s ir gyvavimo. Nes 100 proc ?sitikinau, kad dail?s terapija veikia ir padeda. A?i?
 • Dail?s terapijos programa man labai patiko. Sužinojau, kad taikant žmogui/vaikui pagalb? visada reikia nusistatyti tikslus, uždavinius ir aišku pats dail?s terapijos procesas. Patiko viskas. Gerai organizuota programa. Gerai kad daug praktikos ir ji nuolat papildoma teorin?mis žiniomis. Labai gerai, kad yra individual?s susitikimai ir supervizijos- labai svarbu. Negalvojau, kad dail?s terapija toks stiprus ?rankis. Ši? program? tikrai rekomenduo?iau žmonems, kurie dirba su ne?galiaisisais, vaikais, priklausomyb?mis ir kt.  Nuoširdus Jums a?i?. Nuostabios d?stytojos, tegu ši programa dar vyksta ilgai. A?i?
 • “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” programos pažinimas suteik? galimyb? giliau pažvelgti i save. Kartais su didele nuostaba ir išg?s?iu pažinti savo emocijas ir jausmus. Grup?s nari? ir d?stytoj? d?mesingumas pad?jo ?žvelgti ir suprasti dalykus, kuri? anks?iau nepasteb?davau, nesureikšmindavau. Vis? met? patirtis pakeit? mane ir suteik? galimyb? susikoncentruoti ? save. A?i? Jums už galimyb? tobul?ti ir pažinti save.
 • Kod?l si?ly?iau rinktis ši? program?? Pirmiausia ši? program? si?ly?iau rinktis d?l sav?s, sav?s pažinimo ir asmeninio tobul?jimo. Tai yra labai stipri priemon?, kuri padeda pirmiausia pa?iam sau susivokti, kokie asmeniniai giluminiai motyvai skatina elgtis vienaip, ar kitaip, ko norime, kas svarbu mums patiems. Norint taikyti meno terapijos techikas darbe su žmon?mis, pirmiausia šios programos pagalba, praeini tarsi parengiam?ji etapa, kuris padeda tvirtai atsistoti ant koj?, pamatyti krypt? ir veikti. Neveltui yra sakoma: jeigu nori pad?ti kitam, pirmiausia išmok pad?ti sau. Prad?k nuo sav?s. D?koju už pagalb?, energij?, patirt?, žinias ir atradimus.
 • Programa atitiko mano l?kes?ius. Gavau daugiau negu tik?jausi. Rekomenduo?iau ir kitoms koleg?ms atvykti pas jus butinai. Palink?jimai: man J?s abi tokios skirtingos. Grei?iausiai tod?l (ir ne tik žinoma:) viskas einasi taip sklandžiai. Tod?l linkiu t?sti k? prad?jote, išlikti k?rybingomis ir skirtingomis. Sekm?s
 • Ši programa daug daugiau nei mokymai, kaip iš pradži? pasirod?. Ši programa- tai labai gilus ir reikšmingas patyrimas sau. Ne tik daug sužinojau apie dail?s terapij?, ne tik išmokau nauj? metod? ir j? taikymo b?d?, bet ir daug sužinojau apie svae. Daug suvokim?, atradim?, kurie pad?jo keistis, paleisti skaudulis, atleisti sau ir kitiems. Džiaugiuosi, kad radau ši? program? ir tur?jau galimyb? sudalyvauti- tai pad?jo ?gyvendinti svajon?. Tai didžiul? investicija i save. Esu labai d?kinga už praktinius metodus, kuriuos buvo galima patirti. Taip pat labai džiaugiuosi individualiomis sesijomis. Linkiu Jums toliau t?sti ši? program? ir neprarasti entuziazmo ir noro dalintis ir pad?ti.
 • Darbas grup?je labai ?kv?p? sav?s pažinimui ir pripažinimui. Sav?s suvokimas, prapl?timas akira?io, kito pasaulio – dail?s pasaulio ?prasminimas. Nuostabios terapijos, užduotys ir bendravimas, metodin?s medžiagos išd?stymas, šiltas ryšys su mokytojom, nuoširdumas, saugumas.

Ankstesni šios programos dalyvi? atsiliepimus galite rasti ?ia: https://www.menuterapija.lt/atsiliepimai2/

https://www.menuterapija.lt/atsiliepimai2/

 

Dail?s terapijos metodai vaikams

SEMINAR? CIKLAS

DAIL?S TERAPIJOS METODAI VAIKAMS /2019-2020 m,

Program? baig? jau dvi grup?s.

Gera naujiena: 

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUP? 2019-2020 mokslo metams 

Prašome registruotis el.paštu menuterapija@gmail.com  , užsiregistravusius informuosime tiksliau.

Seminar? ciklas “Dail?s terapijos metodai vaikams” . Darbas su vaikas yra ?domus, prasmingas ir pilnas nuostabi? patyrim?. Ta?iau terapiniame ar ugdomajame procese tenka susidurti su daugybe išš?ki?, klausim? ir išbandym?. Kvie?iame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorini? – praktini? seminar? cikle ”Dail?s terapijos metodai vaikams”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb? su vaikais: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

Programos tikslas: išd?styti dail?s terapijos metod? taikymo vaikams pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? ?vairaus amžiaus vaikams, atsižvelgiant ? j? vystymosi ypatumus ir problematik?.

Programos autor?s ir lektor?s:

Apie lektores daugiau https://www.menuterapija.lt/specialistai/

Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapeut?, turinti daugiau nei 20 m. dail?s terapijos taikymo patirt?.

Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapeut?.

Programos tem? derinys sudaro dail?s terapijos metod? vaikams pagrind? kurs?. Programos išskirtinumas – dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmeniškai patirti dail?s terapijos poveik?. Kurs? sudaro teorin?s paskaitos ir praktiniai užsi?mimai, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?žvalgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios patirties/užduoties poveik? vaikui.

Laikantis poži?rio, kad dirbant su vaiku labai svarbu terapeuto ar dail?s terapijos metod? taikytojo asmenyb?, kuri yra kaip pagrindinis darbo ?rankis, ? program? ?traukta individualios dail?s terapijos sesijos ir superviziniai susitikimai.

PROGRAMOS TURINYS:  2019/10/04 ?vadinis -  seminaras 10.00-14.00 val. ; 10/25 Dail?s terapijos ištakos, teorinis pagrindimas 10.00-17.00 val;  11/15 K?rybiškumo vystymasis. Vaik? dail?s terapijos pradžia 10.00-17.00 val. ;  12/06 Sveiko vaiko raida ir k?rybos d?sningumai 10.00-17.00 ;   2020/01/24 Vaik? emocij? ir elgesio sutrikimai ir susij? k?rybos bruožai 10.00-17.00;  02/21  Sutrikusi vaiko raida ir susij? k?rybos bruožai 10.00-17.00;  03/20  2-4 met?  amžiaus tarpsnio  ypatumai, susij? k?rybos bruožai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00;  04/17  4-6 met? amžiaus vaik?  ypatumai, susi?? k?rybos bruožai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00;  05/22 7-12 met? amžiaus vaik? ypatumai, susij? k?rybos bruožai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00;   06/12 Baigiamasis seminaras 10.00-17.00.

Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet išple?ia specialisto profesines kompetencijas. Dalyviui bus suteiktas 91 val. Men? terapijos centro kvalifikacijos k?limo pažym?jimas.

Program? sudaro tokios dalys ir j? kaina:

 • ?vadinis seminaras 4 val – 20€
 • 9 teorini? ir praktini? seminar? programa 72 val. – 590€
 • 10 asmenin?s dail?s terapijos susitikim? 10 val.- 250€
 • 5 individualios supervizijos susitikim? 5 val. – 125€
 • Visos programos kaina 985 €. Mok?ti galima dalimis pagal numatyt? kalendori?.

Apmok?jimas. Už ?vadin? seminar? mokama 20 Eur. pavedimu. Sumok?jus pavedimu, registracija patvirtinama. Mokestis už ?vadin? seminar? negr?žinamas.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vard?, pavard?, amži?, profesij?, kontaktus.

Registracija ir informacija menuterapija@gmail.com, Audra Brazauskait? mob.tel.nr 865292081, Dovil? Jankauskien? mob.tel.nr 865099875.

Programa vyks Men? terapijos centre adresu: Žemait?s verslo centras, Žemait?s g. 21, Vilnius (2 ??jimas, 3 aukštas su liftu).

Atsiliepimai iš programos buvusi? dalyvi?:

…Kas patiko? Profesionalumas viskame: nuo teorijos pateikimo… iki praktik? ?vairov?s. Mokytoj? šiluma, energetika, lankstumas derinant individualius užsi?mimus, supervizijas, atsidavimas. Patiko galimyb? rinktis su kuria mokytoja norim atlikti vienas ir kitas praktikas. Patiko, jog kurso praktikos perleidžiamos per asmenin? patirt? – man tai tapo asmenine tuo metu gyvybiškai reikalinga terapija. Patiko sukurta saugumo erdv?: kaip nuo pirmojo užsi?mimo d?stytojos pa?m? už rankos taip ir ved?, nepaleido iki pat paskutiniojo. Saugum? k?r? ir centro patalpos – tarsi kokonas tokio didelio miesto (bi?i? avilio) viduryje. Patiko, jog centro patalpos netoli autobus? stoties (lengva susiorientuoti dalyviams iš kit? miest?, kurie naudojasi viešuoju transportu). Arbatos ir sausaini? pertrauk?l?s J Žodžiu apibendrinant, patiko viskas: nuo mažiausios smulkmenos iki…Namaste J

Kas nepatiko? Esu žmogus nem?gstantis skub?jimo. Kurso tempas intensyvus, sud?tinga buvo derinti su esamu gyvenimo tempu. Žinoma ir d?l to, kad gyvenu Jonavoje, o kursai Vilniuje. Išgelb?jo galimyb?  dal? užsi?mim? prasivesti skyp’u. Ta?iau tai ne priekaištai. Šis kursas man išties ne?kainojama patirtis.

…Visa gauta teorija yra labai svarbi, ta?iau manau daug svarbiau j? išbandyti praktikoje. Labai naudingi buvo individual?s užsi?mimai..

…Noriu pasidžiaugti šia programa. Ji tikrai išsipildžiusi. Tiek teorija, tiek grupin? praktika, individuali terapija bei supervizija suteik? programai ir mano patyrimui visapusiškumo. ?domus jausmas, kad programa žadina didesn? smalsum?, nor? gilintis..

…tai k? patyriau buvo nuostabu. Šie užsi?mimai sustiprino mane kaip asmenyb?, suteik? pasitik?jimo savimi. Žodžiais to pasakyti ne?manoma, reikia pajausti…Grupiniai užsi?mimai taip pat buvo šaun?s.

Seminaras “Paliesk ir b?si palyt?tas – molis dail?s terapijoje”

Kvie?iame 2014 m. kovo m?n. 8-9 dienomis ? praktin? seminar? “Paliesk ir b?si palyt?tas – molis dail?s terapijoje”. Seminar? ves viešnia iš Prahos BEATE ALBRICH. Seminaras bus ver?iamas ? lietuvi? kalb?.

molis_

Molis yra labai emocionali medžiaga, mes patiriame j? savo rankomis, kai lyt?jame ir kei?iame medžiag? ir kaip tai kei?ia ir lie?ia mus. Mes jau?iame, girdime, matome ir užuodžiame tai k?rybinio proceso metu. Molis yra sunkus, švelnus, šaltas, šiltas, stiprus, ritmiškas, besikei?iantis m?s? rankose – visos šios savyb?s iš esm?s taikomos terapiniame darbe su moliu. Kitaip nei darbe su moliu amatuose ar menin?je keramikoje, ?ia mes nenaudojame kit? ?ranki?, tik savo rankas. Rezultatas n?ra tikslas, dažniausiai dirbame ant grind?, o ne prie stal?.

Beate Elisabeth Albrich – diplomuota dail?s terapeut?. Gim? 1964 Kronstadt, Rumunijoje. Nuo 1992 gyvena ir dirba Prahoje, ?ekiojos respublikoje. Studijavo meno istorij? ir teatro mokslus Miunchene, baig? dail?s terapij? Nürtingene (Vokietija). V?lesnis išsilavinimas: akredituota psichoterapeut?, d?stytoja psichosocialin?s reabilitacijos studentams, akredituota supervizor? ir supervizijos mentor?, vedan?ioji psichoterpijos ir dail?s terapijos d?stytoja ?ekijos respublikoje. Studijos Extraart Fokus Prague ?k?r?ja, kurios ypatumas – k?rybini? terapij? taikymas psichin?s sveikatos srityje. Bendraautor? cirko projekto Bombastico-Fokus, kuris sudar? s?lygas pirmiesiems tarptautiniams dramos terapijos mokymams ?ekijoje. Spalv? tyrimo projekto organizator?. Dramos terapijos programos ?ekijos respublikoje bendraautor?. Daugelio organizacij? nar?: Czech Art-therapy Association (?AA), European Association of Supervizors (EASC) and Ethic Comission of Supervision (?IS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) and Czech Association of Dramatherapy (ADCR). Specializuojasi psichin?s sveikatos ir visuomen?s r?pybos srityje, individualioje ir grupin?je psichoterapijoje bei dail?s terapijoje, individualioje ir komandin?je supervizijoje, psichoterapiniuose ir dail?s terapijos mokymuose. Keleto straipsni? apie dail?s terapij? autor?.

Seminaras skirtas specialistams, kurie savo darbe taiko mol? smulkiosios motorikos, sensomotorikos lavinimui, taiko arba ketina taikyti dail?s terapijos metodus. Seminaras bus daugiau praktinis nei teorinis. Prašome tur?ti patogius ir tinkamus darbui r?bus, pagalv?l? s?d?jimui ir krem? rankoms.

Seminaro kaina – 450 Lt, ? kain? ?skai?iuota: visos medžiagos, kavos pertraukos, dalyvio pažym?jimai.Seminaro dalyvi? skai?ius yra ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 14 dalyvi?.

Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50 proc. seminaro kainos avans? ? MTC s?skait?. Pasikeitus galimyb?ms dalyvauti seminare, 80 proc. avanso yra gr?žinama iki vasario 10 d. Nuo vasario 10 d avansas n?ra gr?žinamas.

MTC rekvizitai: ?mon?s kodas: 301523775 ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB Banko kodas: 73000 . Sumok?jus registracijos mokest?, prašome el. paštu menuterapija@gmail.com atsi?sti pavedimo kopija, parašyti savo vard?/pavard?, profesij?, miest?.

Telefonas pasiteiravimui 865292081 (Audra).

Seminar? ciklas “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s”

Jeigu savo praktiniame darbe pasteb?jai, kad k?rybin?s – menin?s užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kvie?iame dalyvauti teorini? – praktini? seminar? cikle ”Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s”. RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUP? 2013-2014 m.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb?: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUP? 2013-2014 m. Susidarius grupei, nauji nariai nebus priimami. Grup? sudarys nuo 7 iki 12 dalyvi?. Užsi?mimai vyks vien? šeštadien? per m?nes? (10 šeštadieni? po 8 ak. val., viso 80 ak. val.).

Programos tikslas: išd?styti dail?s terapijos pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? skirtingoms klient? grup?ms.

Programos autor?s ir lektor?s:
Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapeut?, turinti 18 m. dail?s terapijos taikymo patirt?.
Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, administrator?, psicholog?, dail?s terapeut?.

Apie program?. Programa veikia nuo 2009 m. J? baig? jau keturios student? grup?s. Program? sudaro 10 tem?, kurios pristatomos teorin?mis paskaitomis ir praktiniais užsi?mimais. Tem? derinys sudaro dail?s terapijos pagrind? kurs?: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirting? klient? grupi? vizualin?s raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmeniškai patirti dail?s terapijos poveik?. Kurs? sudaro daugiau nei 20 praktini? užsi?mim?, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?žvalgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios užduoties poveik? klientui. Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet išple?ia specialisto profesines kompetencijas.

PROGRAMOS TURINYS 2013-2014 m.

 • SPALIO 19 d. Dail?s terapijos ištakos, istorija,teorinis pagrindas. Dail?s terapija dail?s istorijos kontekste.
 • LAPKRI?IO 9 d. Dail?s terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai.
 • GRUODŽIO 7 d. Normalios vaiko raidos piešinio d?sningumai skirting? teorij? poži?riu.
 • SAUSIO 25 d. Speciali?j? poreiki? asmen? vizualin?s raiškos ypatumai, Raidos dail?s terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas.
 • VASARIO 22 d. Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problem? turin?iais vaikais.
 • KOVO 29 d. Emocijos ir j? raiška k?ryboje.
 • BALANDŽIO 26 d. Simboliai dail?s terapijoje.
 • GEGUŽ?S 24 d. Spalv? simbolikos istorija,psichologinis poveikis.
 • BIRŽELIO 7 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsi?mimai

Bus išduodami Men? terapijos centro pažym?jimai.

Programos kaina yra 1440 lt. Mok?ti galima dalimis. ? kain? ?skai?iuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemon?s, kavos pertraukos, pažym?jimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vard?, pavard?, amži?, profesij?, kontaktus.