2 proc. parama Menų terapijos centrui

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2014 m. skyrusiems paramą Menų terapijos centrui. Tikimės Jūsų paramos ir 2015 metais! Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. (prašymo forma FR0512 (2 versija)). Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymas FR0512 (2 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai.

Paramos gavėjas: viešoji įstaiga „Menų terapijos centras“
Paramos gavėjo kodas: 301523775
Adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius

Kviečiame mokytis DAILĖS TERAPIJOS PROGRAMOJE

Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacija su partneriais VšĮ Menų terapijos centras ir VšĮ “Rastis” kviečia mokytis DAILĖS TERAPIJOS MOKYMO PROGRAMOJE, trukmė 2 metai. Renkama uždara mokymų grupė, dalyvių skaičius ribotas – 16 dalyvių.

Dailės terapija – tai kvalifikuoto dailės terapeuto vykdoma sveikatinimo veikla, skirta paciento fizinei ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Dailės terapija yra tarpdisciplininė profesija, integruojanti dailės, medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialiojo ugdymo ir socialinio darbo disciplinų atitinkamus žinių ir praktikos aspektus. Ši profesija įteisinta Lietuvoje 2014-10-30 LR  Sveikatos apsaugos ministro 2014-10-30 Įsakymu Nr.V-1114 patvirtinus Profesiniai kvalifikaciniai reikalavimai meno terapeutui aprašą” (toliau – Aprašas). Programa sudaryta, remiantis profesiniais kvalifikaciniais reikalavimais dailės terapeutams, kuriuos nustato minėtas Aprašas.

BAIGUSIEMS PROGRAMĄ BUS IŠDUODAMI 400 VAL. TOBULINIMOSI DAILĖS TERAPIJOS SRITYJE PAŽYMĖJIMAI, padės įgyti meno (dailės) terapeuto profesinę kvalifikaciją pagal Aprašo 7.2. p. reikalavimus: “diplomas, patvirtinantis, kad baigta pirmosios ir antrosios pakopos meno (atitinkamai dailės ar muzikos) arba meno pedagogikos (dailės ar muzikos) studijų programa, arba medicinos studijų krypties vientisųjų studijų, arba slaugos, arba kineziterapijos, arba ergoterapijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki 2018 m. gegužės 1 d. yra išdirbęs ne mažiau kaip 3 metus meno terapeutu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bei tobulinimo kursų, vykusių iki 2018 m. gegužės 1 d., pažymėjimai, patvirtinantys, kad ne mažiau kaip 400 val. tobulintasi atitinkamai dailės terapijos arba muzikos terapijos srityje”

PROGRAMA SUTEIKS teorinių žinių ir praktinių įgūdžių formuojančių specialiąsias dailės terapeuto kompetencijas ir padės formuotis dailės terapeuto profesinėms nuostatoms.

PROGRAMA SKIRTA tiems, kurie siekia dirbti dailės terapeutais sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ar kitose įstaigose bei individualiai arba nori integruoti dailės terapijos metodus savo profesinėje veikloje- tai psichologai, gydytojai psichiatrai, psichoterapeutai, kiti sveikatos priežiūros specialistai; meno pedagogai, socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, dailininkai.

PROGRAMA VYKS 20 SAVAITGALIŲ, vidutiniškai kartą per mėnesį. Savaitgalių datos: 1) 2015.09./5; 2) 2015.10./ 2-3; 3) 2015.10./30-31; 4) 2015.11./27-28; 5) 2016.01./29-30; 6) 2016.02./26-27; 7) 2016.03./4-5; 8)2016.04/29-30; 9) 2016.05./27-28; 10)2016.06./3-4; 11)2016.09./16-17; 12)2016.10./14-15; 13) 2016.11./11-12; 14)2016.12./2-3; 15) 2017.01/27-28; 16) 2017.02./24-25; 17) 2017.03./24-25; 18) 2017.04./28-29; 19) 2017.05./26-27; 20) 2017.06./16-17.

Vieno savaitgalio tvarkaraštis:  penktadienis 15:00 – 20:00 val. (šešios akademinės valandos), šeštadienis 09:00 –18:15 val. (dešimt akademinių valandų), viso 16 akademinių valandų. Pirmasis seminaras 2015 m. rugsėjo 5 d., įvadinis, skirtas susipažinimui, programos pristatymui, dalyvių atrankaiPaskutinis seminaras 2017 m. birželio 16-17 d., skirtas įvertinimui ir apibendrinimui.

PROGRAMOS APIMTIS 400 AKAD. VAL.:  80 akad. val. – teorinės paskaitos; 225 akad.val. – praktiniai užsiėmimai dailės terapijos uždaroje mokymų grupėje; 10 akad.val. – individualios dailės terapijos sesijos; 10 akad.val. – individualios dailės terapijos supervizijos; 15 akad.val. grupinės dailės terapijos supervizijos ; 30 akad.val. savarankiškos teorinės studijos; 30 akad.val. baigiamojo rašto darbo rengimas

PROGRAMA SUDARYTA IŠ 18 TEMŲ, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais. Programos išskirtinumas – dailės terapijos mokymasis asmeninio patyrimo būdu. Sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį uždaroje dailės terapijos mokymų grupėje ir individualioje dailės terapijoje. Patirtinių mokymų metu skatinamos ne tik asmeninės įžvalgos, bet ir siekiama suprasti konkrečios užduoties poveikį klientui.

PROGRAMOS TURINYS, savaitgalių temos: Dailės terapijos istorija, teorinis pagrindas, taikymo sritys. Dailės terapija dailės istorijos kontekste./ Kūrybiškumo teorijos asmenybės teorijų pagrindu. Kūrybiškumo ir vaizduotės raida psichoanalitiniu požiūriu./ Terapinis santykis, ribos, etika, kontraktas dailės terapijoje./ Vaiko piešinio vystymasis skirtingais teoriniais požiūriais. /Sutrikimų ir negalių turinčių vaikų vaizdavimo ypatumai. Raidos dailės terapija./ Dailės terapija dirbant su suaugusiais turinčiais psichikos sutrikimų./ Vaizdinys, metafora, simbolis ir jų formavimasis bei vaidmuo dailės terapijoje./ Archetipiniai kolektyvinės pasąmonės vaizdiniai (mituose, pasakose, sapnuose ir piešiniuose) pagal analitinę psichologiją./ Fenomenologinė dailės terapija. Regėjimo ir suvokimo praktiniai tyrinėjimai vizualinėje kūryboje./ Spalva, spalvos istorija, suvokimas, psichologija./ Pojūčiai- sinestezija- jausmai- dailės priemonės- vaizdinys./ Vizualinės raiškos interpretacijos įrankiai. Piešinio analizė ir interpretacija analitinės psichologijos požiūriu. Amplifikacijos metodas. / Simbolio transformacija. Aktyvios vaizduotės metodas. Dailės terapijos procesas analitinės psichologijos požiūriu. /Individualus terapinis procesas dailės terapijoje ( geštalto psichoterapijos lauke). Grupinis dailės terapijos procesas ( geštalto psichoterapijos lauke)./ Aktyvių metodų (psichodramos) naudojimas dailės terapijoje./ Darbas su šeima dailes terapijoje./ Dailės terapeutas – žmogus ir specialistas ( profesinis identitetas).

PROGRAMOS AUTORĖS IR DĖSTYTOJOS:

 • Dr. Audronė Brazauskaitė – soc. m. daktarė, dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, dailės terapeutė. Nuo 1997m. nuolat mokėsi dailės terapijos kviestinių lektorių iš Roehampton Universiteto ir Hertfordšyro universiteto (JK)programose. Turinti daugiau nei 20 metų dailės terapijos patirtį darbe su neįgaliais asmenimis. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir vadovė. 1997 m. dalyvavo įsteigiant Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijaciją (LDTTA), 2003-2010 m.-LDTTA pirmininkė, 2010-2013 m. pirmininkės pavaduotoja, 2013 m- laikinai einanti pirmininkės pareigas, nuo 2014 LDTTA tarybos narė. Dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse, siekiant dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje. Nuo 2013 m. VDA Kauno fakulteto dėstytoja, einanti doc. pareigas antros pakopos jungtinėje programoje DAILĖS TERAPIJA (VDA KF-LSMU). Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” autorė (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004). Nuolat organizuoja ir pati veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais turinčiais raidos, emocijų sutrikimų ir suaugusiais, siekiančiais asmenybės augimo bei savęs pažinimo. Darbe remiasi raidos ir psichoanalitiniu požiūriais.
 • Rūta Lukošaitytė – 1984 m. baigė Vilniaus dailės institutą, skulptūros specialybę, nuo 1991 m. pradėjo domėtis analitine psichologija, dailės terapijos metodus pradėjo taikyti nuo 1996 m. dirbant su suaugusiais asmenimis turinčiais psichikos sutrikimų. Iki šiol dirba su suaugusiais asmenimis, dailės terapijoje remiasi analitinės psichologijos požiūriu. Nuolat kėlė kvalifikaciją dailės terapijos ir analitinės psichologijos seminaruose, kuriuos vedė minėtų sričių specialistai iš užsienio. 2014 m. baigė analitikų psichologijos studijų rengimo programos propedeutikumo pakopą ir tęsia diplomo kandidatės studijas C.G.Jungo institute, Kusnacht, Šveicarija. 2005-2014 m. aktyviai prisidėjo prie dailės terapeuto profesijos įteisinimo Lietuvoje, dirbo tarpžinybinėse darbo grupėse. Nuo 2013 metų dėsto jungtinėje LSMU ir VDA KF antros pakopos programoje DAILĖS TERAPIJA. LDTTA pirmininkės pavaduotoja (2003-2010 m.), pirmininkė (2010 – 2013 m.).
 • Dovilė Jankauskienė - psichologė, dailės terapeutė. VŠĮ Menų terapijos centras steigėja ir administratorė, Lietuvos geštalto asociacijos, Psichodramos draugijos ir Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė.  Organizuoja  ir veda seminarus bei mokymus. Dirba su vaikais turinčiais raidos, emocijų ir elgesio sutrikimų, veda dailės saviraiškos užsiėmimus. Konsultuoja suaugusius ir šeimas. Savo darbe naudoja dailės terapijos, psichodramos, geštalto psichoterapijos  metodus.  LDTTA pirmininkė nuo 2014 iki 2018.

KAINA: visos programos 400 akad.val. kaina vienam asmeniui 2850 Eurų (9840,48 litų (24,6 Lt /1 val. – 7.12 Eur/1val.). Į kainą įskaičiuotos visos reikalingos darbo priemonės ir medžiagos, kavos pertraukos mokymų metu, pažymėjimai.

APMOKĖJIMO BŪDAI:

 • Nurodytą programos kainą reikia sumokėti per 4 kartus dalimis po 712,5€
 • Pirmas mokėjimas iki 2015-09-15 , šis mokėjimas patvirtina dalyvavimą programoje
 • Antras mokėjimas iki 2015-12-31
 • Trečias mokėjimas iki 2016-06-01
 • Ketvirtas mokėjimas iki 2016-12-31

REGISTRUOTIS IR PASITEIRAUTI galima telefonu +37065292081; +37065099875; +37060600088 arba elektroniniu paštu   dtprograma@gmail.com

Kviečiame dalyvauti dailės terapijos vasaros mokykloje

Menų terapijos centras kviečia dalyvauti dailės terapijos vasaros mokykloje „METAFORŲ KALBA  DAILĖS  TERAPIJOJE“. Dailės terapijos vasaros mokykla vyks liepos 8-12 dienomis, 2015 m., Vilniaus širdyje, šalia Katedros, Šv. Kryžiaus namų Socialiniame centre.

KAM?

 • visiems, kurie domisi asmenybės vidinio pasaulio raiška kūryboje bei asmeniniu augimu kūrybiniame procese;
 • specialistams, kurie taiko savo darbe dailės terapijos metodus ir siekia profesinių kompetencijų gilinimo bei asmeninio dailės terapijos patyrimo: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams

KAS? Programą sudaro 5 pagrindinės temos, kurios pristatomos teorinėmis paskaitomis ir praktiniais užsiėmimais.

DT vasaros mokyklos turinys (tikslus tvarkaraštis bus paskelbtas vėliau):

 • 1diena /Dailės terapija ir metaforos. Metaforinės raiškos įvairovė dailės terapijoje
 • 2 diena/ Metaforos, laisvosios asociacijos, simbolis dailės terapijoje
 • 3 diena/ Pojūčiai (rega, uoslė, klausa, lyta), sinestezija dailės terapijoje
 • 4 diena/ Sapnų interpretacija dailės terapijoje
 • 5 diena/ Šešėlio metafora pasakose ir interpretacija dailės terapijoje

KODĖL? Dailės terapinis procesas pagrįstas tuo, kad reikšmingiausios žmogaus mintys ir pergyvenimai būdami pasąmoningos kilmės, gali būti greičiau išreikšti vaizdiniais, metaforomis nei žodžiais.  Dalyvavimas dailės terapijos vasaros mokykloje „METAFORŲ KALBA  DAILĖS  TERAPIJOJE“ -  tai puiki proga gilinti dailės terapijos kompetencijas, žinias, mokytis dailės terapijos metodų asmenino patyrimo būdu, sudaromos sąlygos asmeniškai patirti dailės terapijos poveikį. Galų gale, tai puiki galimybė suteikti laiką sau piešiant bei kuriant.

KAIP? Šiuose užsiėmimuose mokėjimas piešti nėra būtinas. Skatinamas nuoširdus ir spontaniškas dalyvavimas.

 • Dailės terapijos vasaros mokyklos lektorės ir vadovės: dr. Audronė Brazauskaitė, Dovilė Jankauskienė, daugiau apie lektores https://www.menuterapija.lt/specialistai/
 • Nakvynės galimybės Šv. Kryžiaus namuose, kreiptis į seserį Dalią, reikia sakyti, kad esate šio renginio dalyvė/is. Nakvynės vietų skaičius ribotas, todėl kambario rezervaciją būtina atlikti iš anksto. Sesuo Dalia mob. 869931926
 • DT vasaros mokyklos kaina: 210 Eur , į kainą įskaičiuotos visos darbo priemonės, kavos pertraukos, dalyvio pažymėjimai (40 val.).

Dalyvių skaičius yra ribotas, dalyvaus daugiausia 16 dalyvių. Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50%  kainos į MTC sąskaitą. MTC rekvizitai: Įmonės kodas: 301523775  ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB   Banko kodas: 73000 . Sumokėjus registracijos mokestį, prašome el. Paštu menuterapija@gmail.com  atsiųsti pavedimo kopija, parašyti savo vardą/pavardę, profesija, miestą.

Pasikeitus galimybėms dalyvauti renginyje ir apie tai informavus iki birželio 01 d, avansinis mokestis bus grąžinamas. Priešingu atveju mokestis nebus grąžinamas. Tel. pasiteiravimui    865292081 (Audra)

Kviečiame dalyvauti seminare – „nereikalingi“ aplinkos daiktai dailės terapijoje

VŠĮ MENŲ TERAPIJOS CENTRAS KVIEČIA DALYVAUTI PRAKTINIAME DAILĖS TERAPIJOS SEMINARE PERDIRBIMAS – RECYCLING – PERKŪRIMAS „NEREIKALINGI“ APLINKOS DAIKTAI  DAILĖS TERAPIJOJE.

Seminaras vyks  2015 m. kovo mėn. 7- 8 d. Seminarą ves dailės terapeutė  BEATE ALBRICH (Praha, Čekijos Respublika). Beate Albrich ne kartą lankėsi Lietuvoje ir vedė dailės terapijos seminarus, kurie pilni neišsenkančio kūrybiškumo, dinamikos, netikėtumų ir sulaukusius didelio pasisekimo. Šį kartą bus pasiūlytas praktinis dailės terapijos  seminaras nereikalingų aplinkos daiktų perdirbimo-perkūrimo tema. Mes dirbsime su „nenaudojamomis“ medžiagomis, daiktais, kuriuos turime, ar atsitiktinai radome savo kelyje, arba su kuriais sunku išsiskirti.

Seminaro metu mes žvelgsime į šias medžiagas kitu žvilgsiu, mes atrasime jų esmę, vertę ir sukursime juos naujame kontekste. Į šį  procesą galėtume žvelgti kaip į paralelinį mūsų gyvenimo klausimams: kaip galėtume perdirbti-perkurti mūsų istorijas, mūsų patirtis, mūsų prisiminimus? Kaip juos transformuoti ir išfiltruoti vertingiausią esmę? Perkurdami požiūrį į daiktą ar objektą, sieksime perkurti ir požiūrį į savo gyvenimo situacijas, atrasti naujų įžvalgų jose.

Seminaras bus turtingas netikėtomis ir išradingomis dailės formomis, kurios nepelnytai užmirštamos dailės terapijos praktikoje –  asambliažas/ koliažas/ frotažas.

 • Asambliažas (pranc. assemblage – rinkinys, junginys, sankaupa) – modernizmo dailės rūšis: erdviniai kūriniai iš daiktų, pritvirtintų ant įrėmintos plokštumos ar sudėtų į dėžutes. Asambliažas jungia skulptūros ir tapybos išraiškos priemones. Tai trijų dimensijų koliažas. Pasirinkti objektai (objekt trouve) reljefiškai tvirtinami prie pagrindo – sukuriamas erdvinis-plastinis paveikslas.
 • Koliažas – tai, kas užklijuojama. Tapybos ir grafikos technika: prie pagrindo lipdoma popieriaus, audinio ar kitos medžiagos gabalai ir piešiama ar tapoma; koliažo technika sukurtas kūrinys.
 • Frotažas – siurrealizmo dailės technika, grįsta automatizmo metodu. Ant reljefinio paviršiaus (monetos, medalio, neobliuotos lentos) dedamas popierius, kartais drobė ir trinamas pieštuku, kreidele arba dažuose pamirkytu tamponu. Gaunama faktūra ir raštai, sukuriamos netikėtos vaizdinės asociacijos.

Beate Albrich yra diplomuota dailės terapeutė, psichoterapeutė, supervizorė. Nuo 1992 m gyvena ir dirba Prahoje, Čekijos respublika. Studijos Extraart Fokus Prague įkūrėja, kurios ypatumas – kūrybinių terapijų taikymas psichinės sveikatos srityje. Dramos terapijos programos Čekijos respublikoje bendraautorė. Daugelio organizacijų narė: Czech Art-therapy Association (ČAA), European Association of Supervizors (EASC) and Ethic Comission of Supervision (ČIS), Arbeitskreis Kunsttherapie (D) and Czech Association of Dramatherapy (ADCR). Specializuojasi psichinės sveikatos ir visuomenės rūpybos srityje, individualioje ir grupinėje psichoterapijoje bei dailės terapijoje, individualioje ir komandinėje supervizijoje, psichoterapiniuose ir dailės terapijos mokymuose.  Straipsnių apie dailės terapiją autorė.

Seminaras skirtas specialistams, kurie savo darbe taiko dailės terapijos metodus: psichiatrams, psichologams, dailininkams, pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems besidomintiems dailės terapija.

Seminaras bus verčiamas į lietuvių kalbą.

Seminaro kaina yra 130 Eur, į kainą įskaičiuota: visos reikalingos medžiagos, kavos pertraukos,  dalyvio pažymėjimai.

Seminaro vieta: Šv. Kryžiaus namų Socialinis centras, adresas: S. Daukanto a. 1, Vilnius, LT – 001122. Įėjimas iš L. Stuokos – Gucevičiaus gatvės 4.

Seminaro dalyvių skaičius yra ribotas, seminare dalyvaus daugiausia 20 dalyvių. Dalyvio registracija bus patvirtinta, pervedus 50% seminaro kainos į MTC sąskaitą. MTC rekvizitai: Įmonės kodas: 301523775  ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 Bankas „Swedbank“, AB   Banko kodas: 73000. Sumokėjus registracijos mokestį, prašome el. paštu menuterapija@gmail.com  atsiųsti pavedimo kopija, parašyti savo vardą/pavardę, profesija, miestą.

Pasikeitus galimybėms dalyvauti seminare ir apie tai informavus iki vasario 10 d, avansinis mokestis bus grąžinamas. Priešingu atveju mokestis nebus grąžinamas.

Tel. pasiteiravimui 865292081 (Audra)