Category Archives: Uncategorized

Leidinys „Modernaus meno socialin? reikšm?: meniniai socialiniai performansai“

Leidinys „Modernaus meno socialin? reikšm?: meniniai socialiniai performansai“ išleistas, Lietuvos kult?ros tarybai par?mus viešosios ?staigos Men? terapijos centras ir Lietuvos žmoni? su negalia s?jungos bendr? projekt? „Meninink? ir ne?gali?j? socialin?s s?veikos tarpdisciplininio meno kontekstuose“ bei tarpsritin? mokslin? tyrim? „Meninink? ir ne?gali?j? patyrimas kuriant bendr? performans?“. Tyrimo id?ja – moksliškai apibendrinti ir pagr?sti per ilg? laikotarp? sukaupt? dailinink?s, VŠ? Men? terapijos cento vadov?s ir dail?s terapeut?s dr. Audron?s Brazauskait?s ir kompozitor?s, LŽNS menini? socialini? projekt? vadov?s Snieguol?s Dik?i?t?s patirt?, kuriant meninius-socialinius performansus, kuriuose ne?gal?s asmenys ir menininkai bendradarbiavo modernaus tarpdisciplininio meno k?rybiniame procese. Leidinyje publikuojami muzikolog?s dr. Vitos Gruodyt?s, menotyrininko filosofo dr. Stanislovo Mostauskio, rašytojos Violetos Šoblinskait?s straipsniai, nagrin?jantys skirtingus meno socialumo aspektus. Šalia mokslini? tekst? ir tyrimo aprašymo bei apibendrinimo, leidinyje yra dalyvi? prisiminimai bei ?sp?džiai iš patirties socialiniuose-meniniuose performansuose. Leidinys gausiai iliustruotas.

Leidinys skirtas menininkams, besidomintiems „menas sveikatai“ id?jomis, dail?s terapeutams, muzikos terapeutams, psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams.

Dal? leidinio galite atsisi?sti:  Leidinys

Norintiems ?sigyti š? leidin?:

 • Prašome pervesti leidinio mokest? 7 eurus ir registruotos siuntos mokest? Lietuvoje 2 eurus (viso 9 eurai) ?:

Viešoji ?staiga “Men? terapijos centras”
?mon?s kodas: 301523775
B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000

 • Pavedimo kopij? prašome atsi?sti el. paštu menuterapija@gmail.com  ir nurodyti vard?/pavard?, tiksl? adres?, pašto kod?.
 • Netrukus, leidin? Jums išsi?sime.

Atvir? dur? popiet?

Men? Terapijos Centras ruošiasi naujam sezonui ir v?l kvie?ia ateinan?ius mokslo metus praleisti kartu. Rugs?jo 4 dien? penktadien? nuo 16 val iki 20 val kvie?iame ? ATVIR? DUR? POPIET?.

Pasikeit? m?s? adresas, dabar esame Žemait?s 21, verslo centre, antras ??jimas, tre?ias aukštas. Po 19 val., lipti laipstais. Užsi?mimai prasideda Rugs?jo 7 dien?. Kvie?iame registruotis. Laukiame j?s?!

Užsi?mim? ciklas „DAIL?S PRIEMON?S IR TECHNIKOS TERAPINIAME PROCESE“

Kam skirta? Dail?s terapijos metod? taikytojams – psichologams, socialiniams darbuotojams, ergo terapeutams, psichiatrams, pedagogams, kt. – specialistams, kurie neturi dail?s pagrind? kompetencij?. Viet? skai?ius grup?je ribotas-grup? sudarys daugiausia 10 dalyvi?.

Tikslas- supažindinti su skirtingomis dail?s priemon?mis ir technikomis: piešimo (pieštukai, kreidel?s, flomasteriai ir kt.), tapybos (akvarel?, guašas, tempera), grafikos (tušas, monotipija, raižiniai, kt.), molio, konstravimo ir kt.  Eksperimentuojant šiomis dail?s raiškos priemon?mis bei technikomis ?gyti b?tin? bazini? dail?s raiškos kompetencij?, reikaling? taikant dail?s terapijos metodus. Reflektuoti ši? priemoni? ir technik? poveik? sensomotorikai bei emocijoms.

Programos anotacija. Dail?s priemon?s yra skirtingo medžiagiškumo, sandaros, paviršiaus, konsistencijos. Tod?l jos juntamos ir stimuliuoja jutimus bei veikia emocijas skirtingai. Seminar? cikle dail?s raiškos priemon?s asmeninio patyrimo b?du bus tyrin?jamos kaip skirting? jutim? bei jausm? stimulo ir išraiškos galimyb?. Dail?s priemon?s, technikos, spalva ir vizualin?s formos nagrin?jamos kaip neverbalin?s komunikacijos priemon? dail?s terapijos procese. Užsi?mim? dalyvis patirs ir žinos dail?s priemoni?, technik?, spalv? ir vizualini? form? poveik? asmens psichologin?ms bei fiziologin?ms reakcijoms, bus siekiama ir skatinama jas reflektuoti.

Metodai: praktiniai/patyriminiai užsi?mimai,  patyrimin? grup? (savistaba, refleksija), savarankiškas darbas.

 • Užsi?mim? vadov? Audron? Brazauskait?, soc. m. daktar?, dailinink?, dail?s mokytoja ekspert?, dail?s terapeut? https://www.menuterapija.lt/specialistai/
 • Užsi?mimai vyks du penktadienius (arba pirmadienius, arba antradienius) m?nesyje. Numatoma viso 20 užsi?mim? (viso 60 ak. Val). Pirmasis užsi?mimas numatomas rugs?jo 25 d. Užsi?mimai vyks 18.00-20.30 val. Men? terapijos centre, Žemait?s g-v? 21, Vilnius.
 • Bus išduodami VŠ? Men? terapijos centro pažym?jimai.
 • Vieno užsi?mimo kaina su darbo priemon?mis 20 eur. Apmok?jimas už užsi?mim? cikl? galimas dalimis po 5, 10, 15, 20 užs. (20×5-100 eur/ 20×10-200 eur/ 20×15 -300 eur/ 20×20- 400 eur).
 • Registracija el paštu menuterapija@gmail.com , tel pasiteiravimui 865292081

Seminar? ciklas “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” 2015-2016 m.

Men? terapijos centras kvie?ia dalyvauti seminar? ciklo programoje “Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s” 2015-2016 m. ŠIUO METU RENKAMA NAUJA 2015-2016 m.m. MOKOMOJI GRUP?! Jeigu savo praktiniame darbe pasteb?jai, kad k?rybin?s – menin?s užduotys padeda tau pasiekti profesinio tikslo, tuomet kvie?iame pagilinti savo žinias ir dalyvauti teorini? – praktini? seminar? cikle ”Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s”.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb?: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI UŽDARA GRUP? 2015-2016 metams. Susidarius grupei, nauji nariai mokymosi metu nebus priimami. Grup? sudarys daugiausia 14 dalyvi?. Užsi?mimai vyks vien? šeštadien? m?nesyje (10 šeštadieni? po 8 ak. val., viso 80 ak. val.). Programos tikslas: išd?styti dail?s terapijos metod? taikymo pagrindus, išmokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? skirtingoms klient? grup?ms.

Programos autor?s ir lektor?s:

 • Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapeut?, turinti 20 m. dail?s terapijos taikymo patirt?.
 • Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapeut?.

Apie program?. Programa veikia nuo 2009 m. J? baig? jau šešios student? grup?s. Program? sudaro 10 tem?, kurios pristatomos teorin?mis paskaitomis ir praktiniais užsi?mimais. Tem? derinys sudaro dail?s terapijos pagrind? kurs?: istorija, teorinis pagrindimas, proceso ypatumai, etika, skirting? klient? grupi? vizualin?s raiškos ypatumai. Programos išskirtinumas – dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmeniškai patirti dail?s terapijos poveik?. Kurs? sudaro daugiau nei 20 praktini? užsi?mim?, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?žvalgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios užduoties poveik? klientui. Šios programos dalyvi? atsiliepimus galite rasti ?ia. Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet išple?ia specialisto profesines kompetencijas. Bus išduodami Men? terapijos centro pažym?jimai.

PROGRAMOS TURINYS 2015-2016 m.

 • RUGS?JO 26 d. ?vadinis seminaras, DT seminar? ciklo tikslai, uždaviniai, strukt?ra, l?kes?iai. Apie dail?s terapij? trumpai. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • SPALIO 24 d. Dail?s terapijos ištakos, istorija, teorinis pagrindas. Dail?s terapija dail?s istorijos kontekste. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • LAPKRI?IO 21 d. Dail?s terapijos proceso teorinis pagrindimas ir etikos principai. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • GRUODŽIO 05 d. Normalios vaiko raidos piešinio d?sningumai skirting? teorij? poži?riu. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • SAUSIO 23 d. Speciali?j? poreiki? asmen? vizualin?s raiškos ypatumai, Raidos dail?s terapija, teorinis-metodologinis pagrindimas. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • VASARIO 20 d. Dail?s terapijos metod? taikymo galimyb?s darbe su hiperaktyviais, bendravimo, elgesio ir mokymosi problem? turin?iais vaikais. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • KOVO 26 d. Emocijos ir j? raiška k?ryboje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • BALANDŽIO 23 d. Simboliai dail?s terapijoje. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • GEGUŽ?S 21 d. Spalv? simbolikos istorija,psichologinis poveikis. Paskaita, praktiniai užsi?mimai.
 • BIRŽELIO 04 d. Užbaigimas. Paskaita ir praktiniai užsi?mimai.

Apmok?jimas. Už ?vadin? seminar? rugs?jo 26 d. Mokama 58 Eur. pavedimu. Sumok?jus pavedimu, registracija patvirtinama. Pranešus apie nedalyvavim?, likus 2 dienoms iki seminaro gražinama 80% mokes?io 46,4€ . Pranešus v?liau mokestis negr?žinamas. Programos (nuo spalio iki birželio m?n.) kaina yra 522 Eur. Mok?ti galima dalimis. ? kain? ?skai?iuotos visos reikalingos darbo medžiagos ir priemon?s, kavos pertraukos, pažym?jimai.

PRAŠOME REGISTRUOTIS el.paštu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis prašome nurodyti: vard?, pavard?, amži?, profesij?, kontaktus. Registracija vyksta iki rugpj??io 29 d.

Dail?s terapija vaikams – nuo proceso iki rezultato: kaip dirbti su autistiškais vaikais?

 

 

 

 

 

 

 

Seminaro metu bus pristatoma teorin? dalis apie dail?s terapij? ir jos principus, kaip „kitokio“ poži?rio ? vaik? k?ryb? ir praktinio taikymo galimyb?. Bus suteiktos bazin?s žinios apie vaiko ankstyvojo piešimo (dail?s) d?sningumus ir pakitimus, esant raidos, autistiško spektro, emociniams sutrikimams. Ankstyvasis vaiko piešimas – tai viena pirm?j? sav?s ir aplinkos pažinimo form?. Piešimas, k?rybiniai sugeb?jimai, žaidimas yra s?lygotas vaiko psichofizin?s raidos lygmens bei emocin?s b?senos. Antroje seminaro dalyje vyks praktinis darbas, dalyviai gal?s patys išbandyti ?gytas žinias piešdami.

Seminare bus aptariamos šios temos: skirtingos vaiko piešimo pagrindimo teorijos. Ankstyvasis piešimas ir psichofizin? raida. Judesio reikšm?. Piešimas ir kalba. Piešimas ir spalva. Piešimas ir rašymas. Piešimas ir emocijos. Žmogaus fig?ros piešinio aspektai. Ankstyvoji vaik? dail? dail?s terapiniu poži?riu;Speciali?j? poreiki?, autistiško spektro, hyperaktyvi?vaik? piešimo ypatumai. Piešimo aspektai s?lygoti raidos ir emocini? sutrikim?. Raidos dail?s terapija, metodinis pagrindimas ir pristatymas, kaip taikyti raidos dail?s terapijos principus praktiniame darbe.
Seminar? veda dal?s terapeut? soc.m. dr.Audron? Brazauskait?, turinti ilgamet? dail?s terapijos taikymo patirt?, Men? terapijos centro steig?ja ir vadov?, aktyvi Lietuvos dail?s terapijos taikymo asociacijos valdymo organ? nar?, LSMU /VDA Kauno fakulteto jungtin?s antros pakopos dail?s terapijos programos d?stytoja.

Seminaras b?t? naudingas psichoterapeutams, gyd. psichiatrams, šeimos gydytojams, psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams bei visiems specalistams, norintiems pažinti vaik? pasaul? j? k?ryboje ir pad?ti jiems spr?sti emocinius bei elgesio sunkumus. Seminaro pradžia 2015.06.12 d. 9.30 val. trukm? 8 a.k. Kaina 50 Eur/ 172,64Lt registruojantis iki birželio 01 d.v?liau 55 Eur/ 189,90 Lt. ? kain? ?traukti piet?s kavin?je ir dvi kavos pertraukos seminaro metu bei priemon?s praktiniams užsi?mimams.

Bus išduodami pažym?jimai. Dalyvi? skai?ius ribotas. Registracija el.pastu: info@seimospsichologija.lt Telefonas pasiteiravimui:+370 646 61200 www.seimospsichologija.lt