DailÄ—s terapijos metodai vaikams

SEMINAR? CIKLAS

DAIL?S TERAPIJOS METODAI VAIKAMS /2019-2020 m,

Program? baig? jau dvi grup?s.

Gera naujiena:

RENKAMA NAUJA MOKOMOJI GRUP? 2019-2020 mokslo metams

Praome registruotis el.patu menuterapija@gmail.com , usiregistravusius informuosime tiksliau.

Seminar? ciklas Dail?s terapijos metodai vaikams .Darbas su vaikas yra ?domus, prasmingas ir pilnas nuostabi? patyrim?. Ta?iau terapiniame ar ugdomajame procese tenka susidurti su daugybe i?ki?, klausim? ir ibandym?. Kvie?iame pagilinti savo inias ir dalyvauti teorini? praktini? seminar? cikle Dail?s terapijos metodai vaikams.

Kam programa skirta? Specialistams, kurie ketina integruoti dail?s terapijos metodus ? savo praktin? darb? su vaikais: psichologams, psichiatrams, psichoterapeutams, meno pedagogams, socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams, specialiems pedagogams.

Programos tikslas: id?styti dail?s terapijos metod? taikymo vaikams pagrindus, imokyti profesijos praktikus dail?s terapijos metod?, skirt? ?vairaus amiaus vaikams, atsivelgiant ? j? vystymosi ypatumus ir problematik?.

Programos autor?s ir lektor?s:

Apie lektores daugiauhttps://www.menuterapija.lt/specialistai/

Dr. Audron? Brazauskait?, MTC steig?ja, vadov?, dail?s terapeut?, turinti daugiau nei 20 m. dail?s terapijos taikymo patirt?.

Dovil? Jankauskien?, MTC steig?ja, psicholog?, dail?s terapeut?.

Programos tem? derinys sudaro dail?s terapijos metod? vaikams pagrind? kurs?. Programos iskirtinumas dail?s terapijos mokymasis asmeninio patyrimo b?du, sudaromos s?lygos asmenikai patirti dail?s terapijos poveik?. Kurs? sudaro teorin?s paskaitos ir praktiniai usi?mimai, kuri? metu skatinamos ne tik asmenin?s ?valgos, bet ir siekiama suprasti konkre?ios patirties/uduoties poveik? vaikui.

Laikantis poi?rio, kad dirbant su vaiku labai svarbu terapeuto ar dail?s terapijos metod? taikytojo asmenyb?, kuri yra kaip pagrindinis darbo ?rankis, ? program? ?traukta individualios dail?s terapijos sesijos ir superviziniai susitikimai.

PROGRAMOS TURINYS:2019/10/04?vadinis – seminaras 10.00-14.00 val. ; 10/25Dail?s terapijos itakos, teorinis pagrindimas 10.00-17.00 val; 11/15K?rybikumo vystymasis. Vaik? dail?s terapijos pradia 10.00-17.00 val. ; 12/06Sveiko vaiko raida ir k?rybos d?sningumai 10.00-17.00 ; 2020/01/24Vaik? emocij? ir elgesio sutrikimai ir susij? k?rybos bruoai 10.00-17.00; 02/21Sutrikusi vaiko raida ir susij? k?rybos bruoai 10.00-17.00; 03/20 2-4 met? amiaus tarpsnio ypatumai, susij? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00; 04/174-6 met? amiaus vaik? ypatumai, susi?? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00;05/227-12 met? amiaus vaik? ypatumai, susij? k?rybos bruoai, dail?s terapijos intervencijos 10.00-17.00; 06/12Baigiamasis seminaras 10.00-17.00.

Programa nesuteikia dail?s terapeuto kvalifikacijos, bet iple?ia specialisto profesines kompetencijas.Dalyviui bus suteiktas 91 val. Men? terapijos centro kvalifikacijos k?limo paym?jimas.

Program? sudaro tokios dalys ir j? kaina:

 • ?vadinis seminaras 4 val – 20
 • 9 teorini? ir praktini? seminar? programa 72 val. – 590
 • 10 asmenin?s dail?s terapijos susitikim? 10 val.- 250
 • 5 individualios supervizijos susitikim? 5 val. – 125
 • Visos programos kaina 985 . Mok?ti galima dalimis pagal numatyt? kalendori?.

Apmok?jimas. U ?vadin? seminar? mokama 20 Eur. pavedimu. Sumok?jus pavedimu, registracija patvirtinama. Mokestis u ?vadin? seminar? negr?inamas.

PRAOME REGISTRUOTIS el.patu: menuterapija@gmail.com, tel. pasiteiravimui: 865292081. Registruojantis praome nurodyti: vard?, pavard?, ami?, profesij?, kontaktus.

Registracija ir informacija menuterapija@gmail.com,Audra Brazauskait? mob.tel.nr 865292081,Dovil? Jankauskien? mob.tel.nr 865099875.

Programa vyks Men? terapijos centre adresu: emait?s verslo centras, emait?s g. 21,Vilnius (2 ??jimas, 3 auktas su liftu).

Atsiliepimai i programos buvusi? dalyvi?:

…Kas patiko? Profesionalumas viskame: nuo teorijos pateikimo iki praktik? ?vairov?s. Mokytoj? iluma, energetika, lankstumas derinant individualius usi?mimus, supervizijas, atsidavimas. Patiko galimyb? rinktis su kuria mokytoja norim atlikti vienas ir kitas praktikas. Patiko, jog kurso praktikos perleidiamos per asmenin? patirt? man tai tapo asmenine tuo metu gyvybikai reikalinga terapija. Patiko sukurta saugumo erdv?: kaip nuo pirmojo usi?mimo d?stytojos pa?m? u rankos taip ir ved?, nepaleido iki pat paskutiniojo. Saugum? k?r? ir centro patalpos tarsi kokonas tokio didelio miesto (bi?i? avilio) viduryje. Patiko, jog centro patalpos netoli autobus? stoties (lengva susiorientuoti dalyviams i kit? miest?, kurie naudojasi vieuoju transportu). Arbatos ir sausaini? pertrauk?l?s J odiu apibendrinant, patiko viskas: nuo maiausios smulkmenos ikiNamaste J

Kas nepatiko? Esu mogus nem?gstantis skub?jimo. Kurso tempas intensyvus, sud?tinga buvo derinti su esamu gyvenimo tempu. inoma ir d?l to, kad gyvenu Jonavoje, o kursai Vilniuje. Igelb?jo galimyb? dal? usi?mim? prasivesti skypu. Ta?iau tai ne priekaitai. is kursas man ities ne?kainojama patirtis.

…Visa gauta teorija yra labai svarbi, ta?iau manau daug svarbiau j? ibandyti praktikoje. Labai naudingi buvo individual?s usi?mimai..

…Noriu pasidiaugti ia programa. Ji tikrai isipildiusi. Tiek teorija, tiek grupin? praktika, individuali terapija bei supervizija suteik? programai ir mano patyrimui visapusikumo. ?domus jausmas, kad programa adina didesn? smalsum?, nor? gilintis..

…tai k? patyriau buvo nuostabu. ie usi?mimai sustiprino mane kaip asmenyb?, suteik? pasitik?jimo savimi. odiais to pasakyti ne?manoma, reikia pajausti…Grupiniai usi?mimai taip pat buvo aun?s.

DailÄ—s terapijos SUPERVIZIJOS

NAUJIENA! DAIL?S TERAPIJOS SUPERVIZIJOS!Dail?s terapijos supervizij? vasaros mokykla 2016 m. rugpj??io 5-7 d.Dail?s terapijos supervizijos kas tai? Tai dail?s terapijos praktini? atvej? tikslingas nagrin?jimas su patyrusiu dail?s terapeutu, s?moningai kreipiant d?mes? ? dail?s terapijos praktikui ikilusias sunkias situacijas dail?s terapijos procese. DT supervizija sudaro galimybes gilintis ir mokytis apie dail?s terapijos prigimt? ir proces?, o tai yra dail?s terapijos praktikos vystymosi esm?. Supervizijos tai specialist?, dirban?i? terapin?, konsultacin? darb? – profesin? priei?ra.

DT_

Men? terapijos centras organizuoja trij? dien? dail?s terapijos supervizij? vasaros mokykl?. i mokykla skirta dail?s terapeutams, specialistams (psichologams, pedagogams, socialiniams darbuotojams, psichiatrams, psichoterapeutams), taikantiems savo darbe dail?s terapij? arba dail?s terapijos metodus. Supervizij? metu bus naudojami dail?s terapijos priemon?s ir metodai.Men? terapijos centras siekia skatintinti ir vystyti supervizin? darbo kult?r? Lietuvoje. Savo srities profesionalai, kurie naudojasi supervizijos paslauga:

 • laikosi Dail?s terapijos profesijos etikos kodekso;
 • apsaugo save nuo perdegimo sindromo, nelieka vienias ir bej?gis, ivengiama visagalyb?s jausmo, susitvarkoma su emocine ?tampa, padedama laikytis terapini? rib?, gaunamas palaikymas ir supratimas, randama ieitis “ustrigus” prosesui;
 • apsaugo savo klientus/pacientus: pastebi perk?limo ir kontraperk?limo reakcijas, padeda savo klientams augti, vystytis ir sveikti;
 • kelia savo kvalifikacij?;
 • lavina ir atskleidia savo k?rybikum?.

Svarbu: praome vis? dalyvi? tur?ti kliento dail?s terapijos darbus arba j? kopijas. Rekomenduojame, pristatant atveji laikytis si?lomo eilikumo. Dail?s terapijos supervizij? vasaros mokyklos dalyviai savo turimus darbo atvejus, peri?r?s tokiais
lygiais:

 • Dail?s terapijos sesijos turinio reflektavimas: 1)d?mesys ? klient? dail?s terapijos sesijoje- kokia jo istorija, kaip jis dalinasi, k? ireikia, vaizduoja. 2)kaip klientas b?na ir elgiasi terapijoje sesijoje ir per vis? proces?. Kaip jo patyrimas ir sunkumai terapijoje susij?s su sunkumais jo gyvenime.
 • Intervencij? ir strategij?, naudojam? dail?s terapijos sesij? metu, apvelgimas: 1)aptariama ne tik kokia intervencija, bet taip pat ir kod?l ir kada buvo pasirinkta tam tikra intervencija. Taip pat iekoma alternatyvi? intervencij?. 2)padedama terapeutui reflektuoti ir prapl?sti intervencij? lankstum? ir ribas.
 • Terapinio proceso ir kliento-terapeuto santykio tyrin?jimas: 1)d?mesys ? s?moning? ir nes?moning? vyksm? kliento ir terapeuto santykiuose. 2)pagalba terapeutui suprasti terapini? santyki? dinamik? ( perk?limas ir santyki? b?dai).
 • Terapeuto kontraperk?limas. D?mesys ? tai, kas s?moningai ar nes?moningai vis dar neubaigta terapiniame procese, nuo dail?s terapijos sesij? iki supervizijos: 1)terapeuto asmenini? situacij? (mediagos) ik?limas. 2)? terapeut? suprojektuotas perk?limas. 3)terapeuto darbas su perk?limu. 4)terapeuto priimamos ir vengiamos projekcijos.
 • D?mesys ? supervizoriaus-terapeuto “?ia ir dabar” proces? kaip ? paralel? ar atspind?jim? terapeuto-kliento “ten ir tada” proces?: 1)palie?iamos nes?moningos terapeuto – kliento santyki? dinamikos ir j? nes?moningas atspindys tarp supervizoriaus ir terapeuto supervizijos metu. 2) D?mesys supervizoriaus kontraperk?limui. 3)pagalba supervizoriui prisiliesti prie nes?moning? ir nereflektuot?, veikian?i? dinamik?, kurios yra nepasteb?tos.
 • D?mesys visai supervizijos proceso dinamikai: 1)pasteb?jimai, interpretacijos, supervizijos proceso komentarai.

Parengta pagal Hawkins and Shohet, 2012.

DT Supervizjas vesdail?s terapeut? dr. Audra Brazauskait?,dail?s terapeut?, psicholog? Dovil? Jankauskien?.

Informacija ir registracija:

 • menuterapija@gmail.com
 • Tel. nr. Audra +370 65292081, Dovil? +370 65099875
 • Kaina: 160
 • Adresas: emait?s 21, Vilnius
 • Bus suteikti Men? terapijos centro paym?jimai
 • Registracija patvirtinama, gavus 80 mokest?.Jei nebeturima galimyb?s dalyvauti seminare, sumok?ti pinigai gr?inami: 80% praneus ne v?liau kaip prie savait? iki renginio, 50% praneus prie 6 dienas iki renginio. Mokestis negr?inamas praneus renginio dien?.

DIENOTVARK?
Penktadienis: 2016-08-05
10.00-10. 30 val ?vadas, programos pristatymas
10.30- 11.45 val Praktinis patyrimas Susipainimas, refleksija
11.45-12.00 val pertrauka
12.00 – 13.30 val Praktinis patyrimas “Profesinis dail?s terapeuto identitetas”, refleksija
13.30- 14.30 val piet? petrauka
14.30 -16.30 val darbas su atvejais
16.30-17. 00 val ubaigimas

etadienis: 2016-08-06
10.00-10. 30 val ryto ratas
10.30- 11.45 val darbas su atvejais
11.45-12.00 val pertrauka
12.00 – 13.30 val darbas su atvejais
13.30- 14.30 val piet? petrauka
14.30 -16.30 val praktinis patyrimas, Paralelinis procesas, refleksija
16.30-17. 00 val ubaigimas

Sekmadienis: 2016-08-07
10.00-10. 30 val ryto ratas
10.30- 11.45 val darbas su atvejais
11.45-12.00 val pertrauka
12.00 – 13.30 val darbas su atvejais
13.30- 14.30 val piet? petrauka
14.30 -16.30 val praktinis patyrimas, supervizijos ?prasminimas, refleksija
16.30-17. 00 val ubaigimas

Kūrybinės dirbtuvės DAILĖS SAVIRAIŠKOS METODAI VAIKAMS

Kūrybinės dirbtuvės “Dailės saviraiškos metodai vaikams”  su dr. Audrone Brazauskaite liepos mėn. 1-3 dienomis:

 • 15 originalių idėjų – užduočių vaikams ir patyriminis seminaro dalyvių mokymasis
 • Kūrybinės dirbtuvės skirtos pedagogams (auklėtojoms, mokytojams), socialiniams darbuotojams, psichologams ir visiems, kas nori praplėsti savo dailės saviraiškos patirties idėjų bagažą.
 • Kūrybinėse dirbtuvėse visi dalyviai patys išbandys visas mano pasiūlytas praktines užduotis. Tokiu būdu visi dalyviai patirs, išmoks ir susidarys savo dailės saviraiškos praktinių užduočių – pavyzdžių užrašus, kuriuos galės taikyti savo profesiniame darbe.

Sumaniau šias kūrybines dirbtuves, nes nuolat matau šalia savęs klausiančias studentų, jaunų kolegų, pedagogų akis: kokias dailės užduotis duoti vaikams, norint skatinti jų savivoką? Kaip lavinti spalvų, dydžių, formų suvokimą? Kaip padėti vaikams išreikšti savo jausmus kūryboje? Ką daryti, jeigu vaikas nenori piešti?…ir dar daug panašių klausimų.

Su skirtingais vaikais dirbu apie 26 metus. Esu paruošusi ne vieną dailės raiškos programą. Daugiau nei 10 m dirbau su specialiųjų poreikių vaikais Ugdymo centras „Viltis“ (dabartinis Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla – daugiafunkcinis centras). Rašydama savo disertacinį darbą „Žymaus ir vidutinio protinio atsilikimo vaikų savivokos ugdymas daile“, daug praktinių užduočių sukūriau ir išbandžiau bei sisteminau pagal specifinius tikslus. Šio darbo pagrindu, buvo išleista knygelė „Vaikų dailės terapinis aspektas“ (Leidykla: Gimtasis Žodis, išleista 2004 m.). Su kolėgėmis vedėme kūrybinius užsiėmimus mūsų įsteigtoje savaitgalio mokyklėlėje „MAMA IR AŠ“, vėliau dailės saviraišką ir dailės terapiją vedžiau savo vardo studijoje „Audronės Brazauskaitės dailės studija“. 2008 m.įsteigėme VŠĮ Menų terapijos centrą, kuriame iki 2014 m.vedžiau dailės saviraiškos užsiėmimus. Šiuo metu dėstau dailės terapiją LSMU – VDA magistro programoje „Dailės terapija“, Menų terapijos centro programose, teikiu dailės terapijos paslaugas vaikams ir suaugusiems. Jaučiu, kad atėjo laikas pasidalinti savo sukauptomis žiniomis ir įgūdžiais, kurias įgijau dirbdama dailininke – dailės pedagoge eksperte – dailės terapijos profesijos pradininke. Šiose dirbtuvėse norėčiau patyriminiu būdu dalintis savo dailės saviraiškos patirtimi darbe su vaikais, pasiūlyti išbandyti daug praktinių pavyzdžių, siekiant skirtingų tikslų.

 • Kūrybinės dirbtuvės vyks liepos 1-3 dienomis.
 • Kūrybinės dirbtuvės bus suskirstytos pagal užsiėmimų temas.

Liepos 1 d. 10.00-17.00

 • Kaip parinkti dailės saviraiškos priemones ir suformuluoti užduotis labai mažiems vaikams
 • (nuo 1.5 m. amžiaus)?
 • Dailės saviraiškos užduotys pagal amžiaus tarpsnius
 • Dailės saviraiškos užsiėmimai ( DSU ) sensomotorikos skatinimui

Liepos 2 d. 10.00-17.00

 • DSU savivokos stiprinimui
 • DSU emocinei raiškai
 • DSU pažintinių įgūdžių lavinimui

Liepos 3 d. 10.00-15.00

 • Dailės saviraiškos programos sudarymas konrečiai vaiko amžiaus grupei
 • Individuali Dailės saviraiškos programa
 • Dailės saviraiška ir dailės terapija: kas bendro ir kas skiria?

Dalyviams bus išduodami MTC kvalifikaciniai pažymėjimai. Vietų skaičius ribotas. Seminaro kaina 200 eur (įskaičiuotos darbo priemonės, kavos pertraukos, pažymėjimai). Registracija vyksta el. paštu menuterapija@gmail.com . Registracija patvirtinama, pervedus 50 proc. seminaro mokesčio į MTC sąskaitą:

Viešoji įstaiga “Menų terapijos centras” ; Įmonės kodas: 301523775 ; B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667 ; Bankas „Swedbank“, AB ; Banko kodas: 73000

Audronė Brazauskaitė, soc. m. daktarė, dailės terapeutė – dailės terapeuto profesijos pradininkė LT (kvalifikacija suteikta Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos), dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, Viešosios įstaigos Menų terapijos centras steigėja ir vadovė, LSMU Reabilitacijos klinikos antros pakopos programos “Dailės terapija” lektorė. Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijacijos (LDTTA), 2003-2010 m. pirmininkė, o nuo 2010 m. tarybos narė. Dirba darbo grupėse dėl dailės terapeuto profesijos reglamentavimo Lietuvoje. Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) autorė, analitinio metodinio leidinio “Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai – socialiniai performansai”, (Vilnius: Menų terapijos centras, 2015) bendraautorė ir sudarytoja.

Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems UŽ SPALVINIMO KNYGELIŲ RIBŲ

Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems „UŽ SPALVINIMO KNYGELIŲ RIBŲ„ su  DR. AUDRONE BRAZAUSKAITE  – tai kūrybiško mąstymo, žiūrėjimo „kitu kampu“ metafora, tai pasitikėjimas savimi, „aš galiu sukurti pats/pati“, pasitikėjimas savo idėja, savo pasirinkimu. Suprantu, kad yra žmonių, kuriems būtent tokio pasitikėjimo trūksta. Todėl šioje grupėje siūlysiu dailės raiškos būdus, kurie skatintų žengti savarankiško piešinio link. Tikslas: „išdrįsti peržengti spalvinimo knygelių ribas“- išdrįsti kurti savarankiškai, atrasti piešimo malonumą, piešimo procesą naujai, „kaip pamirštą seną“, piešiant lavinti kūrybiškumą, mąstymą, refleksiją. Priartinti dailės kūrybą kasdienybėje, atrasti savo prigimtinį kūrybiškumą, kaip išminties ir daugelio atsakymų resursą, integruoti šią veiklą savo kasdieniame gyvenime. Šiuose užsiėmimuose skatinsiu spontanišką, intuityvią tapybą, kur siekiama įsiklausyti į save „čia ir dabar“, visi pasirinkimai yra tinkami– šiai veiklai mokėjimo piešti nereikia. Tokiuose užsiėmimuose gali dalyvauti visi.

Kviečiu dalyvauti tuos, kas:

 • nori piešti, bet nedrąsu pradėti
 • mėgsta piešti, bet nėra laiko
 • nori save pažinti naujai
 • nori save pažinti giliau
 • nori save pamatyti kitų akimis
 • nori atsipalaiduoti kūryboje

Susitikimuose tapysime, lipdysime, kursime, piešime, rašysime refleksinius užrašus ir dalinsimės patirtimi dalyvių grupėje. Bus skatinama intuityvioji, spontaninė tapyba, skirtas laikas refleksijai – rašymui apie asmeninį kūrybinio proceso patyrimą, taikoma dailės terapija, siekiant gilesnių įžvalgų. Teoriškai ir moksliškai yra pagrindžiama, kad būtent tokia kūrybinio proceso seka (kūrybinis veiksmas, refleksija, įvardijimas) stiprina savivoką, savęs pažinimą, pasitikėjimą savimi, sąmoningumą ir, be abejo, kūrybinį mąstymą. Toks kūrybinis procesas yra kaip tiltas tarp asmens vidinio ir išorinio pasaulio ir yra galimybė integruoti nesuvoktus jausmus.

Pastaruoju metu esu davusi ne vieną interviu apie spalvinimo knygeles suagusiems. Sužinojau, kokios jos yra populiarios šiuolaikinėje visuomenėje, netgi prilyginamos terapijai. Man įdomu buvo mąstyti apie tai: viena vertus tai rodo asmens prigimtinį poreikį kurti, atsipalaiduoti, „sustoti“ nuolatiniame bėgime. Kita vertus, rodo polinkį rinktis šablonus, klišes, jau sukurtą standartą. Be abejo, taip greičiau ir saugiau… Bet tuo pačiu prarandami svarbūs kūrybinio proceso aspektai: susidūrimas su iššūkiu sukurti savarankiškai ir taip patirti visą spektrą išgyvenimų, visapusiškai tobulėti.. Mano nuomonę šiuo klausimu galima perskaityti čia .
Šie mano apmąstymai ir pasisakymai paskatino susiformuoti alternatyviai kūrybinei idėjai – užsiėmimų ciklui UŽ SPALVINIMO KNYGELIŲ RIBŲ.

 • Numatoma kad iki 1 val vyks kūrybinis darbas, iki 45 min. vyks refleksinių užrašų rašymas, iki 1 val vyks bendras pasidalinimas rate. Svarbu žinoti, kad bendrame rate dalyviai dalinasi laisvanoriškai. Viso 1 užsiėmimo trukmė iki 3 val.
 • Numatomi 10 susitikimų.  Užsiėmimai vyks ketvirtadieniais nuo 18.00 val. 1 užsiėmimo kaina su dailės raiškos priemonėmis yra 30 eur.
 • Užsiėmimai vyks Menų terapijos centre, adresas: Žemaitės verslo centras, Žemaitės g. 21, Vilnius (2 įėjimas, 3 aukštas su liftu)
 • Vietų skaičius ribotas.
 • Registracija vyksta el paštu menuterapija@gmail.com . Registracija patvirtinama, pervedus 1 užsiėmimo mokesti 30 eur į MTC sąskaitą. Likusi suma mokama visa arba dalimis.

Viešoji įstaiga “Menų terapijos centras”
Įmonės kodas: 301523775
B.s. Nr.: LT25 7300 0101 0576 9667
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000

Audronė Brazauskaitė, soc. m. daktarė, dailės terapeutė – dailės terapeuto profesijos pradininkė LT (kvalifikacija suteikta Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos), dailininkė, dailės mokytoja ekspertė, Viešosios įstaigos Menų terapijos centras steigėja ir vadovė, LSMU Reabilitacijos klinikos antros pakopos programos “Dailės terapija” lektorė. Lietuvos dailės terapijos taikymo asocijacijos (LDTTA), 2003-2010 m. pirmininkė, o nuo 2010 m. tarybos narė. Dirba darbo grupėse dėl dailės terapeuto profesijos reglamentavimo Lietuvoje. Knygos “Vaikų dailės terapinis aspektas” (Vilnius: Gimtasis Žodis, 2004) autorė, analitinio metodinio leidinio “Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai – socialiniai performansai”, (Vilnius: Menų terapijos centras, 2015) viena iš autorių ir sudarytojų.